Permalink
Browse files

vn.rules: new section for #skype (and #irc)

  • Loading branch information...
icy committed Oct 8, 2014
1 parent 8ebcfb7 commit 5cd0c66de86a70426c0ce7826f4c3683f969161d
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 content/vn/rules.html
@@ -51,6 +51,9 @@
Tuy nhiên, do tính chất công cộng của kênh IRC, bất kỳ ai cũng có
khả năng theo dõi các cuộc nói chuyện đã và đang diễn ra,
nên bạn cần chú ý không nên phát ngôn thiếu thận trọng trên kênh IRC;
## Dành cho kênh IRC và Skype {#skype}
* **Nếu bạn có phần lưu trữ riêng nội dung của kênh, không được tự ý công
bố phần lưu trữ đó ra bên ngoài mà không có sự tham khảo ý kiến các
thành viên khác**.

0 comments on commit 5cd0c66

Please sign in to comment.