Skip to content
Permalink
Browse files

zine.2014.01: add

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent f791e28 commit 5f53d9bed4322805f83d5b7f0428cee59b4ad1af
Showing with 52 additions and 0 deletions.
  1. +52 −0 content/zine/2014/01.html
@@ -0,0 +1,52 @@
---
title: Bản tin của VAUG: số 1 (2014-09-15)
allow_comment: yes
tags: ['archlinuxvn', 'zine']
---

## Sự kiện sắp tới

* 20/9: Tham gia Software Freedom Day ở [Hà Nội][sfd.hn] hoặc [Sài Gòn][sf.sg].
* 20/9: [Gửi screenshot hưởng ứng ngày Software Freedom Day][fbg.ssday].

## Sự kiện đã qua

* 11/9:
Lập ra nhóm trao đổi trên Facebook từ một chủ đề trên IRC
và [nhóm thư][fb.group].

Thành viên `n0bawk` trên kênh IRC đưa ra ý tưởng lập thêm nhóm
trên `Facebook` để kết nối các thành viên tốt hơn,
trao đổi dễ dàng hơn. Bạn `n0b0dy` nêu ra ý tưởng này
trên nhóm thư và sau đó đã quyết định lập nên nhóm trong cùng ngày.
Số thành viên tham gia nhóm tăng lên chóng mặt, đã lên tới
90000/ 1000 == 90 trong vòng 4 ngày :)

* 11/9:
[Ý tưởng của Tân về lọc, chặn web đen giúp trẻ em][tant.idea2]
và [các ý tưởng khác][tant.ideas].

Việc hỗ trợ trẻ em sử dụng internet là việc cần thiết. Ý tưởng
của Tân là thiết lập một vùng đệm để chặn đi các trang web xấu,
hoặc _(n0bawk)_ giới hạn giờ sử dụng internet của trẻ em.

Một số bạn có thể hỗ trợ tài chính cho bạn nào thực hiện dự án này.

* 12/9:
[Trao đổi về việc dịch wiki của ArchLinux qua tiếng Việt][fbg.translation]

Nhiều bạn khi chuyển qua dùng ArchLinux gặp khó khăn khi cài đặt,
một phần là do tài liệu của ArchLinux bằng tiếng Anh khó đọc.
Bạn `Dynamo (Trần Nam)` đặt ra câu hỏi, và thật không may là dù
Việt hóa là nhu cầu có thật, phần lớn câu trả lời là _phủ định_.

Nhưng phần thú vị của chủ đề này xuất hiện trong các chủ đề khác
nhau trong phần bình luận.

[fb.group]: https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/UwR2lkL8e4A
[tant.idea2]: https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/DzKiF0Rq5tg
[tant.ideas]: https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/zHTSZeJF_6s
[fbg.translation]: https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/267944203399309/
[fbg.ssday]: https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/268269103366819/
[sfd.hn]: https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/268179946709068/
[sfd.sg]: http://sfd.saigonlug.org/

0 comments on commit 5f53d9b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.