Permalink
Browse files

vn.facebook: add

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent a75170e commit 6533e154b7ad677162ecb997558bf6f6465be69f
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 content/vn/facebook.html
@@ -0,0 +1,17 @@
---
title: Facebook
allow_comment: no
tags: ['archlinuxvn']
---
Fanpage trên Facebook có địa chỉ tại
> https://www.facebook.com/ArchlinuxVN/info
được lập ra ngày 4/12/2011. Đến ngày 9/11/2014, Fanpage ngừng chấp nhận
bài viết của người dùng.
Nếu bạn cần hỗ trợ, trao đổi với các thành viên khác, vui lòng dùng
nhóm trên Facebook
> https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/

0 comments on commit 6533e15

Please sign in to comment.