Permalink
Browse files

vn.rules: fix typo error

  • Loading branch information...
icy committed Oct 14, 2014
1 parent 41ca7ce commit 7283e30f9562c536ce6b62bf40f5521b2cee8a30
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/vn/rules.html
@@ -91,7 +91,7 @@
3. Liệu _vi phạm đó_ có thể trở thành một tiêu chuẩn mới được chấp nhận?
Hãy đặt mục tiêu _giữ thành viên và tôn trọng hành vi của họ lên hàng đầu_.
Nếu phải _phạt_, phải thật tuyết phục.
Nếu phải _phạt_, phải thật thuyết phục.
Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên
tạo ra _(không chỉnh sửa, không xóa tùy tiện)_.

0 comments on commit 7283e30

Please sign in to comment.