Permalink
Browse files

zine.2014.02: add

  • Loading branch information...
icy committed Sep 21, 2014
1 parent 18f39ca commit 7c8c89f100fdef91589b487e4c49320689d12d1f
Showing with 75 additions and 0 deletions.
  1. +75 −0 content/zine/2014/02.html
@@ -0,0 +1,75 @@
---
title: Bản tin số 1 (2014-09-21)
allow_comment: yes
tags: ['archlinuxvn', 'zine']
---
Bản tin này có thêm phần điểm tin thế giới.
* ToC
{:toc}
## Chủ đề nóng
* [Trao đổi về việc chia sẻ các gói ở dạng nhị phân][aur-vn]:
Có nên tạo một kho để chia sẻ các gói ở dạng nhị phân với cộng đồng?
Làm thế nào để xây dựng cơ chế an toàn trong việc chia sẻ này?
## Tin thế giới
* [lwn.apt][]:
Chương trình quản lý gói `apt` trên Debian bị lỗi, có thể dẫn tới
kiểm tra không đúng gói tải về. **Bạn cần cập nhật cho hệ thống Debian
để tránh lỗi này**.
* [lwn.luneOS]:
LuneOS có phiên bản đầu tiên ngày 1/9 để tiếp tục phát triển WebOS
_(Palm)_ là hệ điều hành dành cho điện thoại di động.
* [lwn.wayland]:
Wayland có phiên bản mới 1.6.
* [lwn.udev]:
Câu chuyện thú vị giải thích vì sao một miếng vá cho `linux` kernel
vào tháng 11/2013 lại xung đột với thiết kế của `systemd`, khiến cho
một số hệ thống không thể khởi động được.
Ý tưởng của miếng vá là để cho các luồng nhân có thể thoát khi nhận
tín hiệu `SIGKILL`. Tuy nhiên, khi hệ lưu trữ cần hơn 30 giây
để nạp hẳn vào hệ thống, `systemd (dev)` sẽ gửi tín hiệu để hủy tiến
trình dò tìm hệ lưu trữ, làm hệ thống ngưng lại.
Hiện chưa có cách giải hoàn chỉnh, mà chỉ có biện pháp chữa cháy cho
trường hợp trên :)
## Cần bạn giúp đỡ
* [Xài giấy phép gì][poll.licenses]: Bạn đang sử dụng giấy phép gì,
bạn thích giấy phép nào nhất? Hãy chia sẻ với mọi người để có cái
nhìn tương đối chính xác quan niệm về giấy phép của cộng đồng.
* Chọn ra hình đẹp nhất đại diện cho nhóm trong 1 tuần từ các hình
mà [các thành viên góp nhân SFD 2014][fbg.photos.sfd2014].
* Cập nhật kho [lưu trữ của nhóm thư][list.archive]: đồng bộ nội dung
kho lưu trữ này với nội dung ở Google Group. Chuyển tất cả các thư
_(mbox)_ vào kho lưu trữ ở [Mail-Archive][].
* [Tìm hiểu về chính sách mới của OpenSSL][lwn.openssl]
## Sự kiện đã qua
* 20/9:
Các thành viên đã góp khoảng 40 hình chụp màn hình để hưởng ứng SFD 2014.
Nếu bạn có tham gia thì hay chia sẻ các ý tưởng, hình ảnh của sự kiện nhé.
[fbg.photos.sfd2014]: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.268269473366782
[list.archive]: http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/
[Mail-Archive]: http://www.mail-archive.com/archlinuxvn@googlegroups.com/
[aur-vn]: https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/269850469875349/
[poll.licenses]: https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/269490453244684/
[lwn.apt]: http://lwn.net/Articles/612563/
[lwn.luneOS]: http://lwn.net/Articles/610408/
[lwn.wayland]: http://lwn.net/Articles/612598/
[lwn.openssl]: https://lwn.net/Articles/611155/
[lwn.udev]: https://lwn.net/Articles/611226/

0 comments on commit 7c8c89f

Please sign in to comment.