Permalink
Browse files

vn.bot: remove two bots on #l00s{5,7}r

  • Loading branch information...
icy committed Oct 8, 2014
1 parent bb351af commit 8ebcfb761002f0a630ebaf954943994b7aaf2cbd
Showing with 0 additions and 5 deletions.
  1. +0 −5 content/vn/bot.html
@@ -13,13 +13,8 @@
* `l00s9rbot`: [Mã nguồn] [botsrc]
* `l00s9rloggger`: Chạy trên máy `l00s9r`. [Mã nguồn] [botlogger]
* `l00s5rloggger`: Như `l00s9rlogger`, chạy trên máy `l00s5r`
* `l00s7rloggger`: Như `l00s9rlogger`, chạy trên máy `l00s7r`
* `SuperLuserv2` : [Mã nguồn] [williesrc]
_(Riêng `l00s5rlogger` chỉ nhằm mục đích theo dõi máy `l00s5r`,
không lưu trữ `log` của kênh)_
Mục đích của bot là cung cấp vài gợi ý, ghi nhớ và giúp đỡ, cảnh báo một
số từ không thích hợp trên kênh, để lưu trữ `log`, và là một cách đơn giản
để theo dõi tình trạng hoạt động của các máy phục vụ.

0 comments on commit 8ebcfb7

Please sign in to comment.