Permalink
Browse files

vn/news: add and update entries

  • Loading branch information...
1 parent b43ff15 commit a39a64500b8ee1bfe391275ad0c9344f77cb780e @icy icy committed Jul 25, 2012
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 content/vn/news.html
@@ -1,17 +1,26 @@
---
title: news - Tin tức
+allow_comment: yes
---
# Tin tức
+* *29/7/2012:* Họp mặt nhóm người dùng ArchLinux tại Sài Gòn. Thời gian
+ và địa điểm được thông báo ở [nhóm thư] [offline5].
+
+* *??/7/2012:* Họp mặt offline nhóm người dùng Linux tại Sài Gòn.
+ Thời gian và địa điểm được thông báo ở [nhóm thư SaigonLug] [saigonlug].
+
* *5/7/2012:* Thông báo gặp mặt trên [nhóm thư] [offline5]. Lựa chọn thời
gian tham dự ở [Doodle] [doodle5].
_Nội dung:_
* Trao đổi về cách viết bài cho trang chủ
* Làm áo cho các thành viên.
* Các vấn đề khác liên quan tới ArchLinux.
+
* 1/7/2012: Ra mắt trang web mới. Nội dung tĩnh với phần bình luận hỗ trợ
bở Disqus.
[offline5]: http://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/d6df23e614c0fde3
[doodle5]: http://www.doodle.com/2ymbq9y23rb2dhfs
+[saigonlug]: http://groups.google.com/group/saigonlug/browse_thread/thread/65ab2c978204c3d8

0 comments on commit a39a645

Please sign in to comment.