Permalink
Browse files

vn/author-guide: fix typo

  • Loading branch information...
1 parent d5791d7 commit b6d5618c183d5cc42ebf1c095a650f0b8e263f8c @icy icy committed Jul 25, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/vn/author-guide.html
@@ -109,7 +109,7 @@
ngắn gọn, nhưng *không nên quá ngắn gọn* (trừ trường hợp các thay đổi
nhỏ, không đáng kể.)
* Nên dùng tiếng Anh cho chú thích (do một số chương trình `git client`
- có thể không làm việc với tiếng Việt)s
+ có thể không làm việc với tiếng Việt)
* Bạn có thể theo dõi cách cung cấp chú thích bằng cách theo dõi cách
của người khác: từ dòng lệnh gõ `git log` để xem; hoặc
* Từ giao diện đồ họa chạy chương trình `gitg`

0 comments on commit b6d5618

Please sign in to comment.