Permalink
Browse files

vn/author-guide: New item E8

  • Loading branch information...
1 parent 53fd814 commit cf6b95b2884f8c40c2527c6ed8ec062d332c4eb7 @icy icy committed Jul 25, 2012
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 content/vn/author-guide.html
@@ -97,6 +97,14 @@
`created_at: 2012 July 25th`,... để tiện tìm kiếm. Một vài thông tin
sẽ được dùng trong tương lai để hỗ trợ `blog` và `tìm kiếm`.
+7. Hạn chế sử dụng tiếng Anh. Nên tìm cách dịch những từ đơn giản, phổ
+ biến qua tiếng Việt. Nếu bạn không chắc với cách dịch, có thể ghi
+ kèm từ gốc tiếng Anh. Ví dụ, _cập nhật (`update`)_.
+
+8. Đánh dấu các thuật ngữ và các từ ngữ tiếng Anh bằng cặp dấu nháy ngược
+ (giống như để tô màu cho đoạn mã nguồn ngắn.) Việc này làm bài viết
+ dễ đọc hơn, tập trung hơn.
+
## Nhóm D: Thông tin khác. Mẹo
7. Sau khi bạn thực hiện thành công `git push`, máy phục vụ của VietTUG

0 comments on commit cf6b95b

Please sign in to comment.