Permalink
Browse files

vn.members: Remove out-of-date ListOfMembers

  • Loading branch information...
icy committed Feb 27, 2014
1 parent 4fa14cf commit eab6f3b1e81eeedb0ed578069be72e75497008f7
Showing with 2 additions and 21 deletions.
  1. +2 −21 content/vn/members/index.html
@@ -27,27 +27,8 @@
## Máy dùng ArchLinux
Danh sách máy của các thành viên. Nhân mặc định là 64 bít, các nhân 32 bits
được đánh dấu sao (*). Liệt kê theo ngày tháng cài đặt hệ thống (Xem mục `Mẹo`.)
| Tên máy | Cài đặt | Nhân |VM/DE |Ghi chú|
|:------------|:--------:|:----------:|:-------:||
|longgia2001 |2007-09-27|3.5.3-1 |fluxbox ||
|zosolz |2010-07-04|?.?.?-? |xmonad ||
|icy laptop |-----10-18|3.6.11-1-pae|e17 ||
|dragula-lc0 |-----11-06|2.6.39 | |tạm nghỉ|
|NgoHuy |2011-06-02|3.4.6-1 |Gnome3 ||
|Goodtrans |-----11-10|_latest_ |freenx ||
|n0bawk |2012-01-12|3.4.9-1 |awesome+lxde||
|[l00s3r][] |-----04-25|3.0.60-1-lts| ||
|n0b0dy |-----08-09|3.4.8-1 |lxde ||
|luffy |-----08-25|3.5.3-1 |dwm ||
|marchkit |-----09-02|_latest_ |KDE ||
|hatchery |-----10-03|_latest_ | ||
|icy office |--------17|3.6.10-1 |xfce4 + freenx|chết ngày 2013.jan.31|
|redlotus |????-??-??|3.4.6-1 |<s>monsterwm, KDE</s>||
_(*): Nhân 32 bits (kiến trúc của máy tính có thể là 64 bits.)_
_(Phần nội dung này đã được gỡ bỏ ngày 27/2/2014 do nội dung không
được cập nhật và không thật sự có ích cho cộng đồng.)_
## Mẹo

0 comments on commit eab6f3b

Please sign in to comment.