Permalink
Browse files

vn.rules: minor update

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent 1dd2cd0 commit f791e28969d77b9067273432a49bb1ac0e2524b7
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/vn/rules.html
@@ -65,7 +65,7 @@
các vấn đề thuần túy cá nhân, tình cảm hoặc các chủ đề nhạy cảm khác
trên nhóm thư.
## Các vi phạm mẫu bạn cần em để tránh {#examples}
## Ví dụ về vi phạm cần tránh {#examples}
* Nói tục;
* Gửi thông tin quảng cáo cho hoạt động kinh doanh;

0 comments on commit f791e28

Please sign in to comment.