Skip to content
Permalink
Browse files

vn.members.workers: update the list

  • Loading branch information...
icy committed Sep 30, 2014
1 parent c65b391 commit fe6ff82435a53e2b9e795ec9c1dc7bf97a7b7840
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 content/vn/members/workers.html
@@ -12,14 +12,14 @@
Dưới đây là danh sách thành viên với những nhiệm vụ cụ thể.
Các thành viên được biết quá `nick` trên các kênh như `IRC` hay nhóm thư.

* Nhóm thư chính: NgoHuy, n0b0dy, z1y, stk et al.
* Nhóm thư chính: NgoHuy, n0b0dy, z1y, et al.
* Trang chủ _(hai mirror)_: z1y et al.
* Facebook FanPage: NgoHuy, z1y, xluffy, stk et al.
* Facebook FanPage: NgoHuy, z1y, xluffy, et al.
* Facebook Group: n0b0dy, xluffy, redlotus, et al.
* Git repo: z1y
* Kênh IRC: n0b0dy, z1y, Cooly, kitarousa
* Skype Group: z1y, xluffy
# Quản lý mirror <http://f.archlinuxvn.org/>: z1y, xngqhy
* Quản lý mirror <http://f.archlinuxvn.org/>: z1y, xngqhy

## Cần bạn giúp đỡ {#help}

0 comments on commit fe6ff82

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.