Skip to content
Baza pozwoleń UKE
Ruby HTML JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
public
vendor/assets
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
README.rdoc
Rakefile
config.ru

README.md

Uke

Baza pozwoleń UKE, aplikacja umożliwia zaimportowanie bazy a także jej przeglądanie. Aby rozpocząć pracę w aplikacji należy ją zainstalować:

git clone https://github.com/arekk/uke.git
cd uke
bundle install
cp config/database-default.yml config/database.yml
cp config/secrets-default.yml config/secrets.yml

Następnie poprzez edycję config/database.yml należy zaktualizować konfigurację nazwy bazy i danych serwera, a także poprzez edycję config/secrets.yml zaktualizować secret aplikacji (można wygenerować via rake secret) a także wprowadzić klucz Google Maps API (https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=pl)

W następnej kolejności:

rake db:migrate
rake assets:precompile
mkdir tmp/ss

Arkusze z wykazem pozwoleń znajdują się na stronach UKE:

https://dane.gov.pl/dataset/1070

Należy zacząć od utworzenia importu odpowiadającego dacie publikacji pozwoleń, dla przykładu arkusze opublikowane zostały 2014-10-10:

rails r bin/ss_import_create.rb --release-date=2014-10-10

Następnie w katalogu tmp/ss/2014-10-10 zapisać wszystkie arkusze (lub wybrane) W następnej kolejności uruchomić skrypt importu:

rails r bin/ss_import.rb --release-date=2014-10-10
You can’t perform that action at this time.