Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
60 lines (53 sloc) 1.36 KB
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int podana,i,wyn,flaga,licznik,blad;
int main(int argc, char *argv[])
{
int Tablica[50];
//wpisujemy do tablicy liczby od 0 do 50
for (int i=0;i<50;i++)
{
Tablica[i]=i;
}
//sprawdzamy czy dobrze wpisalismy liczby
/*
for (int i=0;i<50;i++)
{
cout<< Tablica[i]<<endl;
}
*/
//teraz stosujemy Sito Erastotenesa czyli dzielimy każdą liczbę przesz wszystkie liczby, kitóre były przed nią by sprawdzić czy przez którąś się dzieli jeśli tak to nie jest ona liczbą pierwsza :)
for (int i=0;i<50;i++)
{
if (i<2){
Tablica[i]=0;
}
//dla każdego "j" mniejszego od liczby która jest w pętli wyżej czyli dla wszystkich liczb wczesniejszych sprawdzamy czy liczba i jest podzielna przez liczby, ktore byly wczesniej
for (int j=2;j<i-1;j++)
{
if (Tablica[i]%j==0)
{
Tablica[i]=0;
}
}
}
//Wojtek, chcialbym żebyś zobaczył co jest w tej tabeli po poprzedniej operacji odkomentuj, pobaw sie zobacz co jest w tablicy
/*
for (int i=0;i<50;i++)
{
cout<< Tablica[i]<<endl;
}
*/
//Wyświetlenie prawidłowych wyników (bez zer)
for (int i=0;i<50;i++)
{
if(Tablica[i]!=0)
{
cout<< Tablica[i]<<endl;
}
}
system("PAUSE");
return 0;
}