Mohamad Ariau Akbar
ariauakbar

Aug 22, 2016
@ariauakbar
Jul 17, 2016
Jul 17, 2016
@ariauakbar
  • @ariauakbar a11e3b1
    Added Google Auth and save user to db.
Jul 9, 2016
@ariauakbar
Jul 9, 2016
Jul 5, 2016
@ariauakbar
  • @ariauakbar 2feffbb
    Refatored db access with global var
Jul 5, 2016
Jul 5, 2016
Jul 4, 2016
@ariauakbar
Jul 4, 2016
Jul 4, 2016
@ariauakbar
Jul 4, 2016
Jul 2, 2016
Jul 2, 2016
Jul 2, 2016
@ariauakbar
Jul 2, 2016
@ariauakbar
Jul 2, 2016
ariauakbar created repository ariauakbar/techtalks
Jul 2, 2016
Jun 26, 2016
@ariauakbar
Jun 26, 2016
@ariauakbar
Jun 26, 2016
@ariauakbar
Jun 26, 2016
@ariauakbar
Jun 26, 2016
@ariauakbar
  • 692d0da
    added ability to set finished status
ariauakbar created branch master at ariauakbar/todos
Jun 26, 2016
ariauakbar created repository ariauakbar/todos
Jun 26, 2016
Jun 15, 2016
@ariauakbar
Personal websites
Jun 13, 2016
Jun 12, 2016