Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Components
Droid
MojaPasieka
Tests
iOS
packages
.gitattributes
.gitignore
MojaPasieka.sln
MojaPasieka.userprefs
README.md
TestSettings1.testsettings

README.md

Moja-Pasieka

Projekt aplikacji mobilnej pisanej w xamarinie służącej do obsługi pasieki. Aplikacja pisana w ramach konkursu Daj Się Poznać edcja 2017.

You can’t perform that action at this time.