Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Sett opp swagger #42

Open
henningjensen opened this Issue Nov 27, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@henningjensen
Copy link
Collaborator

commented Nov 27, 2018

Det er behov for å bedre oversikt over hele apiet. Vi tester ut Swagger.

@tsodring

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 29, 2018

Swagger er implementasjon av openapi. Vi har swagger i nikita men det virker som om det er en rekursiv avhengighet et eller annet sted så swagger klarer ikke å fulføre api-beskrivelsen.

Hvis tjenestegrensesnittprosjektet får på plass en open-api beskrivelse så hadde det vært topp!

@henningjensen henningjensen self-assigned this Dec 10, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.