Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vurder overgang til RST som kildeformat for spesifikasjonen? #9

Open
petterreinholdtsen opened this Issue Oct 6, 2018 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@petterreinholdtsen
Copy link
Collaborator

petterreinholdtsen commented Oct 6, 2018

I dag brukes markdown som kildeformat. Det har begrenset støtte for figurer og tabeller, spesifikt for figur- og tabelltitler. Bør det vurdres å bytte til et mer rikholding format? Jeg mistenker formatet RST kan være velegnet. Jeg har testet overgang til RST og en slik grovmigrering tar ca. 1 time ved hjep av pandoc og litt manuell rydding. Jeg testet ved å kjøre følgende løkke:

cd kapitler; for f in [01]*.md; do \
  pandoc -f markdown_github+table_captions+auto_identifiers+implicit_figures \
    $f -o ${f%.md}-new.rst; git mv $f ${f%.md}.rst; mv ${f%.md}-new.rst ${f%.md}.rst; \
done
@oivkru

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

oivkru commented Dec 17, 2018

Arkivverket har ingen formening om dette...

@petterreinholdtsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

petterreinholdtsen commented Dec 18, 2018

Det mer rikholdige "vokabularet i rst har mest konsekvens for PDF-utgaven av dokumentet. Hvis Arkivverket ikke ser det som vesentlig fremover å lage vakker PDF av standard-dokumentet, så er det liten gevinst i å bytte underlagsformat fra markdown til rst.

@oivkru

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

oivkru commented Dec 18, 2018

Kan du kanskje lage en PDF av md-formatet, så vi ser hvor "lite vakker" den blir? Evt. om jeg kan gjøre det selv, på enkelt vis? (Vi skjønte ikke helt denne betydningen av det som stod over...)

@petterreinholdtsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

petterreinholdtsen commented Mar 3, 2019

Her er dagens markdown typesatt som PDF av pandoc og dblatex. Jeg laget den ved å sjekke ut git-depotet på en Debian Buster-maskin og kjøre 'make pdf'.

tjenestegrensesnitt-git-md-20190303.pdf

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.