Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block armenbadal

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Popular repositories

 1. nwads-hy

  Նիկլաուս Վիրտի «Ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» գրքի հայերեն թարգմանություն։

  7 2

 2. classics

  Ինֆորմատիկայի դասական հոդվածների թարգմանություններ։

  3

 3. basic-ir

  BASIC լեզվի կոմպիլյատոր LLVM IR լեզվի

  C++ 2 1

 4. codegen-llvm

  LLVM IR կոդի գեներերացիայի ցուցադրման օրինակ

  C++ 2

 5. graphs

  «Տվյալների կառուցվածքներ» ձեռնարկի համար գրաֆների դասերի կառուցում։

  Java 2

 6. gamenxm

  Խաղ 15֊ի (Game 15, Puzzle 15) ծրագրավորումը Qt գրադարանի օգտագործմամբ։

  C++ 1

94 contributions in the last year

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Mon Wed Fri

Contribution activity

May 2019

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.