Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block armenbadal

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block armenbadal

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Popular repositories

 1. Նիկլաուս Վիրտի «Ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» գրքի հայերեն թարգմանություն։

  8 1

 2. Ինֆորմատիկայի դասական հոդվածների թարգմանություններ։

  3

 3. BASIC լեզվի կոմպիլյատոր LLVM IR լեզվի

  C++ 2 1

 4. LLVM IR կոդի գեներերացիայի ցուցադրման օրինակ

  C++ 2

 5. «Տվյալների կառուցվածքներ» ձեռնարկի համար գրաֆների դասերի կառուցում։

  Java 2

 6. Խաղ 15֊ի (Game 15, Puzzle 15) ծրագրավորումը Qt գրադարանի օգտագործմամբ։

  C++ 1

93 contributions in 2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mon Wed Fri

Contribution activity

December 2017

armenbadal had no activity during this period.

November 2017

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.