Permalink
Browse files

Eilitlar lagfæringar á stafsetningu.

  • Loading branch information...
1 parent 716967a commit d9e4b356f05c2af9f7f9804243ddeabfc05d8610 @gudmundur gudmundur committed Sep 12, 2011
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 forskeyti.md
View
@@ -11,7 +11,7 @@ Sjá einnig: Hvell-
# Gadda-
-Áhersluforskeyti, setur viðfang í neikvætt smahengi. Gengur með með nafnorðum.
+Áhersluforskeyti, setur viðfang í neikvætt samhengi. Gengur með með nafnorðum.
Notað til að gefa til kynna að ákveðinn hlutur er af slakari útgáfu sem oft hafa í för með sér slæmar afleiðingar. Dæmi: Munurinn á kaffi og *gaddakaffi* er hinn sami og munurinn á vír og gaddavír.
@@ -23,7 +23,7 @@ Notað við hátíðleg tækifæri þegar ástæða er til að auka vægi jákv
# Bítla-
-Gefur til kynna ódýra útáfu. Gengur með nafnorðum.
+Gefur til kynna ódýra útgáfu. Gengur með nafnorðum.
Notað til að lýsa hlutum sem námsmenn og aðrir undirmálsmenn nýta sér til að spara peninga. Dæmi: Fáum okkur *bítlamat* í kvöld til að eiga fyrir helginni.

0 comments on commit d9e4b35

Please sign in to comment.