Asetukset

Arto Hyvättinen edited this page Dec 6, 2018 · 22 revisions

Asetukset

Avain Tyyppi Selitys
AlvHuojennukset int Kredit-tili alv:n alarajahuojennuksen kirjaamisessa (tilin numero)
AlvIlmoitus QDate Viimeisin alv-ilmoituksen pvm
AlvKausi int Kausi kuukautta
AlvVelvollinen bool Onko organisaatio hakeutunut alv-velvolliseksi
ArkistoRaportit QStringList Arkistoon liitettävät raportit (arkistoidaan erittelyinä)
EkaTositeKirjattu bool Käyttäjä on kirjannut tositteen, jonka jälkeen alkuvinkkiä ei enää näytetä
Elinkeinonharjoittaja bool Yksityinen elinkeinonharjoittaja
EmailNimi QString sähköpostien lähettäjänimi
EmailOsoite QString sähköpostien lähettäjäosoite
Demo bool Ei tulostetan HARJOITUS-tekstejä
Harjoitus bool Onko kirjanpito harjoitustilassa
IBAN QString laskulle tulostettava IBAN vanhentunut 0.6 -> LaskuTili
Kirjattavien kansio QString ns. Inbox-kansion polku
Kotipaikka QString Organisaation kotipaikka
KpVersio int tietokannan versio (ei voi avata uudemmalla, vanhempi muunnetaan!)
LaskuHuomautusaika QString tulostettava huomautusaika
LaskuKateistili int Tilinumero, jolle käteislasku kirjataan
LaskuKirjausperuste int Oletus laskun kirjausperusteelle (LaskuModel)
LaskuMaksuaika int Oletusmaksuaika vrk
LaskuNaytaTuotteet bool näytetäänkö tuotteet
LaskuSaatavatili int Tilinumero, jolle laskun saatava kirjataan
LaskuSeuraavaId int seuraavan laskun laskunro
LaskuEiTilisiirto bool Ei tulosta tilisiirtolomaketta
LaskuEiViivakoodi bool Ei tulosta viivakoodia
LaskuEiQR bool Ei tulosta QR-koodia
LaskuIkkuna bool Osoitteen kohdistus ikkunaan
LaskuIkkunaX, LaskuIkkunaY, LaskuIkkunaLeveys, LaskuIkkunaKorkeus int Ikkunan mitat
LaskuRF bool Laskun viitenumero tulostetaan RF-muodossa
LaskuTili int Laskulle tulostuvan tilin numero (viittaa tiliin!)
LaskuTositelaji int Tositelaji, jolle laskut kirjataan
LaskuViivastyskorko QString tulostettava viivästyskorkoteksti
LogossaNimi bool Onko logossa nimi (jota ei toisteta)
LuontiSkripti QStringList skripti aina luotaessa
Luotu QDate kirjanpidon luontipäivä
LuotuVersiolla QString ohjelmaversio, jolla luotu
MaksuAlvAlkaa pvm Päivämäärä, josta maksuperusteinen alv aloitetaan
MaksuAlvLoppuu pvm Viimeinen päivämäärä, jolla maksuperusteinen alv
Muoto QString Valittu muoto
MuotoTeksti QString Muodonvalinnan teksti
MuotoOn/(muoto) QStringList Skripti muotoa valittaessa
MuotoPois/(muoto) QStringList Skripti kun valinta poistetaan
NaytaEdistyneet bool Näytetäänkö muokkaimet
Nimi QString Organisaation nimi
Osoite QString Tulostettava osoite
PalkkaFiTuonti QStringList Palkka.fi kirjanpitotilien muunto [palkka.fi kitupiikki]
PaivitysSkripti QString Skripti aina päivitettäessä
Puhelin QString laskulle tulostettava puhelinnumero
Raportti/(raportin nimi) QString Raportin kaava
TilikarttaLuontiVersio str Tilikartan vienyt Kitupiikin versio
TilikarttaNimi str Tilikartan nimi
TilikarttaKuvaus str Tilikartan kuvaus
TilikarttaOhje str Tilikarttaan liittyvä ohje
TilikarttaPvm QDate Tilikartan päiväys (versio)
TilikarttaTekija str Tilikartan tekijä
TiliMuunto QStringList Csv-tilitapahtumien tuonnin muuntotaulukko
Tilinavaus int Onko tilit jo avattu?
0: Tilejä ei avata
1: Tilit on avattu
2: Tilejä ei ole vielä avattu
TilinavausPvm QDate Päivämäärä, jolle tilinavaus kirjataan
TilinpaatosPohja QStringList Tilinpäätöksen pohja
TilinpaatosValinnat  QStringList Viimeisimmät tilinpäätösvalinnat
TilitPaatetty QDate Viimeisen päätetyn tilikauden viimeinen päivämäärä. Vain tämän päivän jälkeisille päiville voi tehdä kirjauksia.
TuontiOstolaskuTili int Ostovelkatili ostolaskujen pdf-tuonnissa
TuontiOstolaskuTositelaji int Tositelaji tuotaville pdf-ostolaskuille
TuontiOstolaskuPeruste int Kirjausperuste tuotavilla pdf-ostolaskuilla
TuontiTiliote bool Tuodaanko pdf-tiliotteita
VakioTilikartta QString Ohjelman sisäisen .kpk-tiedoston nimi, jonka mukainen tilikartta
Ytunnus QString Organisaation y-tunnus
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.