Arto Hyvättinen edited this page Apr 21, 2018 · 7 revisions

Json-kentät

Tili

Avain Tyyppi Selitys
Vastatili int Oletusvastatilin tilinumero
AlvLaji int Oletus viennin verokohtelulle
AlvProsentti int Oletus viennin veroprosentille
Taydentava str Tilin täydentävä nimike
Kirjausohje str Tilin kirjausohje
Kohdennukset bool Tasetilillä kohdennukset käytettävissä
Tasaerapoisto int Oletus tasaeräpoiston aika kuukautta
Menojaannospoisto int Tilin menojäännöspoisto %
Poistotili int Poistokirjausten tilinumero
Taseerittely int Miten tase-erittely laaditaan: 0 ei erittelyä, 1 saldot, 2 muutokset, 3 seurataan eriä
Asti int Otsikolla: mihin asti tämä otsikko ulottuu
IBAN str Pankkitilin IBAN

Tositelaji

Avain Tyyppi Selitys
Vastatili int (tilinumero) Oletus kirjausten vastatilille
Kirjaustyyppi int (enum TositelajiModel::KirjausTyyppi) Tositteen kirjausten tyyppi: KAIKKIKIRJAUKSET, OSTOLASKUT, MYYNTILASKUT, TILIOTE
Oletustili int(tilinumero) Oletus kirjaustiliksi

Tosite

Avain Tyyppi Selitys
TilioteAlkaa QDate mistä tiliote alkaa
TilioteLoppuu QDate mihin tiliote TilioteLoppuu
Lasku int Tosite on lasku, laskun nro

Lasku

Vientien json-kentässä

Avain Tyyppi Selitys
Osoite str Laskutettavan nimi ja osoite
Kirjausperuste int (enum LaskuModel::Kirjausperuste) 0 Suorite, 1 Laskutus, 2 Maksu, 3 Käteinen
Toimituspvm QDate Toimituspäivämäärä
Lisatieto str Laskulle tulostuva lisätieto
Email str Laskutettavan sähköposti
TaseEra int Laskusaatavan tase-erä
SaatavaTili int Tilinumero jolle saatava kirjattu
Hyvityslasku int Lasku on hyvityslasku, hyvitettävän laskun viite
Liite str Liitetiedoston nimi

Vienti

Avain Tyyppi Selitys
Tasaerapoisto int Poistoaika kuukautta
Maara int Kappalemäärä (laskulla)
Yksikko str Yksikkö (laskulla)
Tuote int Tuotekoodi (laskulla)
SaajanNimi str Saajan nimi (ostolaskusta)

Tilikausi

Avain Tyyppi Selitys
Henkilosto int Tilikauden keskimääräinen henkilöstöluku
Arkisto QDate Milloin arkisto päivitetty
Vahvistettu QDate Milloin tilinpäätös vahvistettu
TilinpaatosTeksti str Tilinpäätöksen liitetietojen teksti
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.