Et alternativ til Nasjonalbibliotekets egen webleser.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Om

Dette er en alternativ leser for ebøkene på den digitale bokhylla til Nasjonalbiblioteket. Fra bokhylla kan du lese over 170 tusen norske bøker, helt gratis! Du kan bruke leseren her: https://arve0.github.io/NBLeser/

Her er en demovideo av leseren: https://youtu.be/waUmeowGwjM

Hvorfor

Jeg har irritert meg over Nasjonalbibliotekets leser, og håper de vil forbedre den. Her er noen av de tingene jeg mener ikke er optimale:

  • Kræsjer ofte på iPad
    • minnelekasje i iOS ved CSS overflow-y og -webkit-overflow-scrolling: touch
  • Zoom er tungvindt
  • Vanskelig å kontrollere bildekvalitet
  • Ikke tilpasset fullscreen på nettbrett
  • Vanskelig å gå til bestemt side (liten scroller)
  • Popup med vilkår - unødvendig påtrengende

Poengene er demonstrert her: https://youtu.be/zvQaJ54-P4s

Nåværende mangler i NBLeser

  • Tekstsøk og merking i bok

Les TODO

Nettressurser

OpenSearch: https://www.nb.no/services/search/v2/

Tilemap service: https://www.nb.no/services/tilesv2/tilemap?viewer=html&pagetype=&format=json&URN=

Henter bilder(url fra tilemap): https://www.nb.no/services/image/

Metadata til bøker: http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/8200427005?method=getMetadata&format=json&fl=*

Ressursene hentes via https://cors.seljebu.no/ ettersom de ikke tillater CORS/access-control-allow-origin.

Ressurser som ikke er tatt i bruk

Søkeforslag - https://www.nb.no/nbsok/suggestion/search?searchString=jo&maxResults=5&mediaType=&highlight=true

Installer og kjør

git clone https://github.com/arve0/NBLeser.git
cd NBLeser
npm install
bower install
npm run build
http-server  # må være installert globalt: npm i -g http-server

Åpne nettleser og gå til http://localhost:8080/

Lisens

MIT - les lisens.