Skip to content
Spill for mengdetrening i prosent- og vekstfaktor
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.eslintrc.json
.gitignore
README.md
_index.html
build.js
favicon.ico
index.html
index.js
package.json
style.css

README.md

Prosentspillet

Enkelte begrep i matematikk trenger mengdetrening. Prosent- og vekstfaktor er er to slike begrep. Begrepene kan være ensformig å lære med regneoppgaver og utfylling av tabeller. I tillegg er tilbakemeldingen til eleven treg, enten må de ha fasit tilgjengelig eller så må lærer hjelpe til.

Dette er tungvindt og kjedelig, både for elev og lærer. Prosentspillet kan være en fin måte å bryte opp og få variasjon i undervisningen.

Spill prosentspillet her!

Utvikling

 • Last ned koden

  git clone https://github.com/arve0/prosentspillet
  
 • Åpne index.html i en nettleser.

 • Gjør endringer.

 • Bygg koden

  npm run build
  
 • Oppfrisk siden.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.