Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.682 kb
;; This file was created programatically by todostack.el.
;; Edit by hand at your own risk.
(setq todostack-default-stack '("Översättning av kolumner fungerar ej" "File manager funkar ej" "Diverse översättningsfel?" "Funkar sidträdet?" "Kan man översätta element?" "Kan man översätta sidor?" "Bilduppladdning safari" "column hover" "Kolla så att alla selects fungerarar." "Expander / kollaps i icke-default språk" "Show hidden pages?" "Funkar språkväljaren?" "Fixa problem med hoppig sida efter att man har öppnat dev tools" "Lägg till gömd ikon" "Text i editmenus är inte synlig i IE" "Skriv till wwoof vad jag har gjort idag" "gluteus kontakt länk krånglar"))
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.