Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

77 lines (55 sloc) 2.19 KB

ASP.NET Core ile MVC Web Uygulaması ve Web Api Geliştirme Eğitimi

Konu Başlıkları ve İçerik ("Syllabus"):

Giriş

 • .NET CORE SDK Kurulumu
 • .NET CORE ile "Merhaba Dünya"
 • Yeni bir ASP.NET Core Projesi Oluşturma

ASP.NET CORE MVC İlk Bakış

 • Controller'lar ile çalışma
 • Model'ler ile çalışma
 • View'ler oluşturma
 • Servis sınıfları oluşturma
 • Dependency Injection(DI) kullanımı
 • Servis sınıflarını Controller sınıfında kullanma

Entity Framework Core ile veri tabanı kullanımı

 • Entity Framework Core Giriş
 • Veri tabanı kullanma
 • Veri Tabanına Bağlanma
 • EF Core Migrations Kullanma
 • Servis Sınıflarında Context kullanma

Mini Örnek Uygulama (TODO List)

 • Model sınıflarının tanımlanması
 • Veri tabanı oluşturma
 • Servis sınıfının oluşturulması
 • Controller ve View'lerin oluşturulması
 • Bootstrap 4.X ile layout ve sayfaların yapılması
 • jQuery ile GET, POST, PUT metodlarının tetiklenmesi

Güvenlik ve Kimlik denetiminin aktifleştirilmesi

 • Sosyal medya hesabı ile giriş (Facebook)
 • Controller sınıfı metodlarında kimlik kısıtlama
 • Veri sahipliği ile kullanıcıları kısıtlama
 • Servis sınıflarında kimlik denetiminin sağlanması
 • Rol tabanlı yetkilendirme, kısıtlama

Automated Test Yöntemleri

 • Neden Unit Testing ve kullanımı
 • Neden Integration Testing ve Kullanımı

ASP.NET CORE Web Api

 • Projenin mimarisi
 • EF Core implementasyonu
 • Kimlik denetiminin etkinleştirilmesi
 • JWT etkinleştirilmesi
 • Swagger kullanımı
 • CORS
 • Postman Kullanımı
 • Modellerin tanımlanması
 • DbContext & Migrations
 • Servislerin oluşturulması ve DI
 • Controller tanımlaması
 • Postman ile CRUD işlemler

Uygulamaların Dağıtılması

 • Azure App Service ile uygulamayı yayınlama

Gerekli Araç ve Kurulumlar

You can’t perform that action at this time.