Assignment 2 for a course in statistics
Matlab
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
Data1lab2.txt
Data21lab2.txt
Data2lab2.txt
Laboration2_DATAVETARE_VT09.pdf
README
Rapport.pages
Tidplan_mall.numbers
data1.csv
data1.numbers
data1.txt
uppg1.m
uppg2.m
uppg21_hist10.png

README

# Äh...

Okej, det här är de filer jag hade. Jag tror att pdf:en för den gamla labben ligger med där också någonstans så kan vi jämföra. Vid en snabb överblick så verkar det som att en av labbarna är typ identisk med tidigare och den andra är utbytt.