Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

small tweaks

  • Loading branch information...
commit f301176909bc7e949dc0343d0fec7935d4dfb181 1 parent cbe5c26
@aslakhellesoy authored
Showing with 5 additions and 4 deletions.
  1. +5 −4 app/models/attendance.rb
View
9 app/models/attendance.rb
@@ -82,8 +82,8 @@ def send_ticket_attachment_email
Hei, <r:ba:email:site_user:name />
-For å få registreringen til å gå så raskt som mulig ber vi deg
-skrive ut billetten din (vedlagt) og ta den med når du kommer.
+For å unngå kø ved registreringen ber vi deg skrive ut billetten din
+(vedlagt) og ta den med når du kommer.
Registrering starter kl 08:00 og programmet starter 09:00 presis.
@@ -91,9 +91,10 @@ def send_ticket_attachment_email
klart: http://smidig.no/smidig2008/program
Lyntalere: Sjekk hvor og når det er din tur.
-Alle: Rekrutter en ekstra kollega!
+Alle: Rekruttér en ekstra kollega!
+
+Hilsen Smidig 2008-entusiastene
-Hilsen Smidig 2008 entusiastene
}
SiteUserMailer.deliver_part_mail(email_part, site_user, ticket.render)
end
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.