Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (22 sloc) 1.22 KB
Egenskap: Bla i læreplan
For å kunne finne fram til en vilkårlig læreplan
Må lærere, bibliotekarer og forleggere
Kunne bla i alle læreplaner og drille videre derfra
Scenario: Vise alle læreplaner
Gitt at jeg er på "Bla i læreplan" -siden
skal jeg kunne se 362 læreplaner
Scenario: Gå til læreplan og tilbake
Gitt at jeg er på "Bla i læreplan" -siden
Når jeg klikker på linken "Læreplan i bakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift"
skal jeg kunne se Læreplanen "Læreplan i bakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift"
Når jeg klikker "Tilbake"
skal jeg kunne se 362 læreplaner
Scenario: Initiel sortering på tittel
Gitt at jeg er på "Bla i læreplan" -siden
skal jeg se følgende læreplan øverst "Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag"
Scenario: Sortering på kode og tittel
Gitt at jeg er på "Bla i læreplan" -siden
Når jeg klikker på linken "Sorter på kode"
skal jeg se følgende læreplan øverst "ADI2-01"
Når jeg klikker på linken "Sorter på tittel"
skal jeg se følgende læreplan øverst "Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.