Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (27 sloc) 2.18 KB
Egenskap: Vise hovedområde for en læreplan
For å lettere få oversikt over sammenhengen
Må lærere, bibliotekarer og forleggere
kunne visuelt se kompetansemaalene til et hovedområde filtrert på læreplan
Scenario: Vise kompetansemål
Gitt at jeg ser på laereplan med uuid uuid:90893023-ff29-45dd-86d3-1c26bad9e3bd
Og jeg velger hovedomraade "Utforsking av språk og tekst"
Og at jeg ser på laereplan med uuid uuid:90893023-ff29-45dd-86d3-1c26bad9e3bd
Når jeg velger hovedomraade "Utforsking av språk og tekst"
skal jeg få hovedomraade "uuid:9f87b126-7f07-44da-bfec-3bdffd779df2" nøstet under laereplan "uuid:90893023-ff29-45dd-86d3-1c26bad9e3bd"
Og skal jeg få opp følgende treff i kompetansemål:
| Tittel starter med |
| dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst |
| utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon |
| oversette enkle tekster fra engelsk eller andre språk til norsk og forklare hvordan mening |
| gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen |
| planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse av hvordan barn og unge bruker språk |
| eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere |
| sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål og presentere |
| presentere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk og sammenlikne med andre språk, og samtale |
skal jeg se "Læreplan i fordypning i norsk" på plass "1" i brødsmulestien
Og jeg skal se "Utforsking av språk og tekst" på plass "2" i brødsmulestien
Scenario: Klikbar brødsmulesti fra hovedområdet til læreplan
Gitt at jeg ser på laereplan med uuid uuid:90893023-ff29-45dd-86d3-1c26bad9e3bd
Og jeg velger hovedomraade "Utforsking av språk og tekst"
Når jeg klikker på linken "Læreplan i fordypning i norsk"
skal jeg se "Læreplan i fordypning i norsk" på plass "1" i brødsmulestien
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.