Permalink
Browse files

Nytt navn på INSTALL_WIN. Bedre Textile lenker.

  • Loading branch information...
1 parent aea3541 commit f0980dcce9ec8d5cc379a0a8e3c2d9c29f14d134 @aslakhellesoy committed Feb 16, 2009
Showing with 22 additions and 20 deletions.
  1. +22 −20 INSTALL_WIN.txt → INSTALL_WIN.textile
View
42 INSTALL_WIN.txt → INSTALL_WIN.textile
@@ -7,15 +7,15 @@ Om passord: Bruk samme passord for Glassfish og MySQL. Det er enklere.
h3. Installer Java 1.6
-* Se http://java.sun.com/
+* Last ned og installer Java SDK 1.6 fra "Sun":http://java.sun.com/
* Definer JAVA_HOME - f.eks set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_11
** Gj�r dette i My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables
* Legg Javas bin directory p� PATH, f.eks %JAVA_HOME%\bin
** Gj�r dette i My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables
h3. Installer Glassfish
-* Last ned og installer https://glassfish.dev.java.net/downloads/v3-prelude.html
+* Last ned og installer "GlassFish v3":https://glassfish.dev.java.net/downloads/v3-prelude.html
** Legg inn adminbruker og passord
** Bruk standardverdier p� resten
** Installer oppdateringer hvis du f�r sp�rsm�l om det
@@ -28,8 +28,8 @@ h3. Installer MySql
Pga en bug relatert til max-length pa indekser kan ikke nyeste MySQL versjon brukes.
-* http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.0&v=5.0.4
-** Windows ZIP/Setup.EXE (x86) - http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.0/mysql-essential-5.0.45-win32.msi
+* MySQL kan lastes ned "her":http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.0&v=5.0.4
+** Bruk "Windows ZIP/Setup.EXE (x86)":http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.0/mysql-essential-5.0.45-win32.msi
** Kj�r installer og velg standard instillinger
** Velg � konfigurere serveren n� (er valgt som standard)
*** Velg "detailed configuration"
@@ -49,7 +49,7 @@ h4. Opprett database
h3. Installer JRuby
-* Last ned http://dist.codehaus.org/jruby/1.1.6/jruby-bin-1.1.6.zip
+* Last ned "JRuby 1.1.6":http://dist.codehaus.org/jruby/1.1.6/jruby-bin-1.1.6.zip
* Pakk arkivet ut til c:\
* Legg til f�lgende i PATH: C:\jruby-1.1.6\bin
** Gj�r dette i My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables
@@ -64,7 +64,7 @@ h3. Installer Ruby gems
h3. Installer Git
-* Installer msysGit: http://code.google.com/p/msysgit/
+* Installer "msysGit":http://code.google.com/p/msysgit/
** Bruk standardinstillinger under installasjon
* Legg Git p� PATH - f.eks C:\Program Files\Git\bin
** Gj�r dette i My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables
@@ -92,7 +92,7 @@ Hvis du f
h3. Installer Sphinx
-* Hent windows binaries fra http://www.sphinxsearch.com/downloads.html
+* Hent "Sphinx windows binaries":http://www.sphinxsearch.com/downloads.html
* Pakk ut til C:\Sphinx
* Legg til C:\Sphinx\bin i PATH
** Gj�r dette i My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables
@@ -126,8 +126,8 @@ Stop av servicen fungerer ikke. Bruk "asadmin stop-domain domain1"
h3. Konfigurere Glassfish
-* Hent MySql connector
-** Last ned connector fra http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html
+* Installer MySql connector
+** Last ned "MySql connector":http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html
** kopier mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar til <glassfish_home>\domains\domain1\lib\ext
** start opp glassfish
* Sett opp connection pool
@@ -145,37 +145,39 @@ h3. Konfigurere Glassfish
** JNDI name: jdbc/kompetansesok
** Pool name: kompetansesok
-
h3. Opprette regelmessig jobb for import fra GREP
-* Lag "sceduled task" (control panel -> scheduled tasks)
+* Lag "scheduled task" (control panel -> scheduled tasks)
** Ved valg av applikasjon: <kompetansesok_dir>\script\import\Windows-import_fra_grep.bat
** Sett navn og hvor ofte jobben skal kj�res
-
h2. Installasjon av Kompetanse�k web applikasjon
* jruby -S rake war:production
* asadmin deploy --user udiradmin --contextroot / kompetansesok_production.war
* Kj�r en 1. gangs import av data fra GREP
** jruby -S rake import:scheduled_import_win RAILS_ENV=production
-
h2. Oppgradering av Kompetanse�k web applikasjon
-* Ta vare p� databasedumps
-** hvor disse ligger er definert i <APP_ROOT>/config/udir.yml
-* Git
-* Migrate (fra <APP_ROOT>)
+Koden som installeres skal alltid v�re en TAG i Git. Liste over tilgjengelige tagger
+finner du p� "GitHub":http://github.com/bekkopen/kompetansesok
+
+* Flytt databasedumps til en mappe utenfor prosjekter
+** Se <APP_ROOT>/config/udir.yml for � finne ut hvor de ligger.
+* Hent koden som skal deployes
+** git pull origin master
+** git checkout <TAG>
+* Oppdater databasedefinisjoner (hvis det finnes noen)
** jruby -S rake db:migrate RAILS_ENV=production
-* Hvis n�dvendig, gj�r import av data
+* Importer data
** jruby -S rake import:scheduled_import_win RAILS_ENV=production
* Bygg og deploy til Glassfish
** jruby -S rake war:production
** asadmin deploy --user udiradmin --contextroot / --force=true kompetansesok_production.war
-* Legg tilbake databasedumps
+* Flytt databasedumps tilbake
* Restart Glassfish
** asadmin stop-domain domain1
** asadmin start-domain domain1
-
+h2. Tagging av release

0 comments on commit f0980dc

Please sign in to comment.