Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (35 sloc) 2.56 KB
description
Programlama temellerine dayanarak hazırlanmıştır.

💻 Programlama Kitapçığı

🎤 Ön Söz

  • 💻 Bu kitapçık, programlamaya yeni başlayanları hedeflemektedir. Kitapçıktaki sorular programlamanın temellerini kapsamaktadır.
  • 👩‍🏫 Kitapçığın amacı algoritma kurma becerisini geliştirmek olduğundan dolayı direkt kodları vermek yerine Program Kısımları, 👓 Çözüm Yöntemi ve 👩‍🔧 Çözüm Adımları kısımlarını da sunmaktadır.
  • 👷‍♀️ Kitapçıktaki sorular kolaydan zora doğru sıralanmıştır ve her programın akış diyagramı ve farklı programlama dillerinde yazılmış kodları bulunmaktadır.

Sıralama yöntemini merak ediyorsan Kitapçığın Planına göz atabilirsin 👀

📑 İçerikler

Her soru klasöründe aşağıdaki dosyalar bulunmaktadır:

  1. 👩‍🏫 Anlatım dosyası (README.md dosyası)
  2. 🐍 Python kod dosyası (.py uzantılı)
  3. ⚙ C++ kod dosyası (.cpp uzantılı)
  4. ☕ Java kod dosyası (.java uzantılı)
  5. C# kod dosyası (.cs uzantılı)
  6. 🧩 Çözüm şema dosyası (.png uzantılı)

Kitapçığın PDF'ine buradan erişebilirsin 🚩, (V1 versiyonu)

📍 Kitapçığı Nasıl Kullanmam Lazım?

🔖 Tavsiye

Hemen koda bakmaktansa yukarıda anlatılan şekilde yapsan kitapçık daha faydalı olacaktır.

🚩Not

Bu kitapçık Programlama-I dersi kapsamında hazırlanıp bazı kısımları 2017/2018 eğitim yılında Kocaeli Üniversitesi'nde workshop şeklinde sunulmuştur 📚

🙌 Hazırlayanlar

🤝 Katkıda Bulunanlar

🐍 Python Desteği

⚙ C++ Desteği

💻 Teknik Destek

You can’t perform that action at this time.