Permalink
Browse files

borders på alle figurer

  • Loading branch information...
1 parent 663fb00 commit 7e5620429bd82d7c93962d9985cecad8f518b8c7 @tkbremnes tkbremnes committed May 1, 2012
@@ -24,42 +24,53 @@ \section{Grafisk fremstilling}\label{sec:artwork}
\begin{figure} [H]
\centering
-\includegraphics[width=\textwidth]{images/Oppgradering.png}
+\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics[width=\textwidth]{images/Oppgradering.png}}
\caption{Miljøstasjonen kan oppgraderes til å håndtere ulike typer avfallsgjenvinning.}
\label{fig:Oppgradering}
\end{figure}
\begin{figure}
-\centering
-\includegraphics[scale=0.5]{images/Eksplosjon.png}
+\centering\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics[scale=0.5]{images/Eksplosjon.png}}
\caption{Ved et angrep på en annen spiller vil et projektil avfyres og eksplodere på motspillerens eventuelle forsvarsstruktur.}
\label{fig:Eksplosjon}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
-\includegraphics[scale=0.5]{images/OppgradereMur.png}
+\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics[width=\textwidth]{images/OppgradereMur.png}}
\caption{Spillerens forsvarsstruktur kan oppgraderes til å håndtere sterkere skyts fra motspilleren, avhengig av tilgjengelige ressurser.}
\label{fig:OppgradereMur}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
-\includegraphics[scale=0.5]{images/Tsunami.png}
+\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics[scale=0.5]{images/Tsunami.png}}
\caption{Globale geohasarder kan oppstå som følge av mye global forsøpling, som for eksempel en tsunami.}
\label{fig:Tsunami}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
-\includegraphics[scale=0.7]{images/Kolera.png}
+\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics[scale=0.7]{images/Kolera.png}}
\caption{Lokale biohasarder kan oppstå som følge av mye lokal forurensning. Her er et sykdomsutbrudd.}
\label{fig:Kolera}
\end{figure}
\begin{figure} [H]
\centering
-\includegraphics{images/OppgradereEnv.png}
+\setlength\fboxsep{0.2pt}
+\setlength\fboxrule{0.7pt}
+\fbox{\includegraphics{images/OppgradereEnv.png}}
\caption{Miljøstasjonens effektivitet kan oppgraderes slik at den gjenvinner mer materialer fra hver avfallsenhet.}
\label{fig:OppgradereEnv}
\end{figure}
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
@@ -12,7 +12,9 @@ \subsection{Tidlig prototype}
realisere den med minimal bruk av tid.
\begin{figure} [H]
\begin{center}
- \includegraphics[scale=0.5]{images/screenshot_tidlig_prototype.png}
+ \setlength\fboxsep{0.2pt}
+ \setlength\fboxrule{0.7pt}
+ \fbox{\includegraphics[scale=0.5]{images/screenshot_tidlig_prototype.png}}
\end{center}
\caption{Skjermskudd av vår tidlige prototype}
\label{fig:screenshot_tidlig_prototype}

0 comments on commit 7e56204

Please sign in to comment.