Permalink
Browse files

Added some more, and updated references

  • Loading branch information...
1 parent eb6128f commit b4b59d2fa9d258c06bb669926ad10256b35dd705 @aspic committed May 1, 2012
Showing with 30 additions and 15 deletions.
  1. +17 −8 konseptdokument/conclusion.tex
  2. +13 −7 konseptdokument/referanser.bib
@@ -3,12 +3,13 @@ \section{Avslutning}\label{sec:conclusion}
felt og diskutere spillets samfunnsnytte og forklare hva som er tenkt
rundt videre arbeid.
-\subsection{Garbarge Alert, i en større sammenheng}
-Spilldesign på et generelt nivå starter ofte med en idè, eller en
-modifisering av et eksisterende konsept. Prosessen videre varierer
-veldig fra utvikler til utvikler og selskap til selskap, men en del
-fellestrekk finnes:
+\subsection{Garbage Alert, i en større sammenheng}
+Spillutforming på et generelt nivå starter ofte med en idè~\ref{bates},
+eller en modifisering av et eksisterende konsept. Prosessen videre
+varierer veldig fra utvikler til utvikler og selskap til selskap, men en
+del fellestrekk finnes:
\begin{itemize}
+\item Lage spillskisser
\item Definere spillbare elementer
\item Nivådesign
\item Innhold
@@ -19,9 +20,17 @@ \subsection{Garbarge Alert, i en større sammenheng}
oppslagsverk for utviklere, og vil konstant være i endring. En felles
arbeidsflate for dette (en egen wiki eller lignende) blir også ofte brukt.
-Måten Re³ designet Garbarge Alert på, har klare trekk med den generelle
-spilldesign-metoden.
-
+Måten Re³ designet Garbage Alert på, har klare trekk med den generelle
+måten å drive spillutforming på. Etter at konseptet var unnfanget ble
+det fokusert på å lage spillskisser, både av verdenen (øyene), og av
+viktige elementer som miljøstasjonen. Det ble brukt mye tid på å finne
+ut hvordan de ulike elementene skulle og burde interagere med hverandre.
+Spillmekanikken ble utprøvd ved hjelp av en enkel prototype, noe som gav
+verdifull tilbakemelding til den videre spillutformingen.
+
+Om det er noe gruppen føler det burde ha gjort annerledes må det nok
+være å lage en mer fullstendig prototype. Av erfaring viser dette seg å
+ta ganske lang tid, og tidsaspektet for prosjektet var for kort.
\subsection{Spillets samfunnsnytte}
Garbage Alert har som mål å belyse nytten av gjenbruk og resirkulering, lokalt og globalt, gjennom et flerspiller dataspill (se seksjon \ref{sec:problemstilling}).
@@ -1,12 +1,12 @@
@misc{Schwarz,
Author={Roger Schwarz},
Title={The skilled Facilitator},
- Year=2002
+ Year={2002}
}
@misc{Johnson,
Author={Johnson, David W. and Johnson, Frank P.},
Title={Joining together: Group theory and group skills (4th ed.)},
- Year=1991
+ Year={1991}
}
@misc{bonos,
Author={de Bono, Edward},
@@ -25,17 +25,17 @@ @misc{mohs
Author={Prestvik, Tore},
Title={Mineralogi: en innføring i krystallografi og mineralogi},
Howpublished={Vett og Viten},
- Year={2005}
+ Year=2005
}
@misc{game_design,
Author={Rollings, Andrew and Adams, Ernest},
Title={Fundamentals of Game Design, Prentice Hall},
- Year={2006}
+ Year=2006
}
@online{online:agile_manifesto,
- author = {Kent Beck and
+ Author = {Kent Beck and
Mike Beedle and
Arie van Bennekum and
Alistair Cockburn and
@@ -52,15 +52,21 @@ @online{online:agile_manifesto
Ken Schwaber and
Jeff Sutherland and
Dave Thomas},
- year = {2001},
+ Year =2001,
title = {Manifesto for Agile Software Development},
url = {http://agilemanifesto.org/}
}
@misc{sjanger,
Author={Thomas H. Apperley},
Title={Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres},
- Year={2006},
+ Year=2006,
Howpublished={Sage Publications},
url={http://sag.sagepub.com/content/37/1/6.full.pdf+html}
}
+@misc{bates,
+ Author={Bates, Bob},
+ Title={Game Design},
+ Year=2004,
+ Howpublished={Thomson Course Technology}
+}

0 comments on commit b4b59d2

Please sign in to comment.