Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3292 lines (3291 sloc) 422.661 kb

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00
# Visual Studio 2005
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjlib", "pjlib\build\pjlib.vcproj", "{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjlib_test", "pjlib\build\pjlib_test.vcproj", "{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjlib_util", "pjlib-util\build\pjlib_util.vcproj", "{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjlib_util_test", "pjlib-util\build\pjlib_util_test.vcproj", "{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjmedia", "pjmedia\build\pjmedia.vcproj", "{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjmedia_codec", "pjmedia\build\pjmedia_codec.vcproj", "{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsip_core", "pjsip\build\pjsip_core.vcproj", "{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsip_simple", "pjsip\build\pjsip_simple.vcproj", "{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsip_ua", "pjsip\build\pjsip_ua.vcproj", "{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsua", "pjsip-apps\build\pjsua.vcproj", "{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsua_lib", "pjsip\build\pjsua_lib.vcproj", "{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "sample_debug", "pjsip-apps\build\sample_debug.vcproj", "{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1} = {B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjnath", "pjnath\build\pjnath.vcproj", "{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libgsmcodec", "third_party\build\gsm\libgsmcodec.vcproj", "{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libilbccodec", "third_party\build\ilbc\libilbccodec.vcproj", "{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libportaudio", "third_party\build\portaudio\libportaudio.vcproj", "{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libresample", "third_party\build\resample\libresample.vcproj", "{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libspeex", "third_party\build\speex\libspeex.vcproj", "{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libmilenage", "third_party\build\milenage\libmilenage.vcproj", "{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libsrtp", "third_party\build\srtp\libsrtp.vcproj", "{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjnath_test", "pjnath\build\pjnath_test.vcproj", "{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjmedia_test", "pjmedia\build\pjmedia_test.vcproj", "{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjmedia_audiodev", "pjmedia\build\pjmedia_audiodev.vcproj", "{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libg7221codec", "third_party\build\g7221\libg7221codec.vcproj", "{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{1DFF1CF3-DBD7-4DA4-A36D-663D695EB678}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
build\vs\pjproject-vs8-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-debug-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-debug-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-debug-dynamic-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-debug-dynamic-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-debug-static-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-debug-static-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-release-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-release-dynamic-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-release-dynamic-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-release-static-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-release-static-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-win32-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-win32-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-win32-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-win32-release-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-win64-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-win64-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-win64-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-win64-release-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm2003-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm2003-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm2003-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm2003-release-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm5-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm5-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm5-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm5-release-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm6-common-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm6-common-defaults.vsprops
build\vs\pjproject-vs8-wm6-release-defaults.vsprops = build\vs\pjproject-vs8-wm6-release-defaults.vsprops
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "samples", "pjsip-apps\build\samples.vcproj", "{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsip_test", "pjsip\build\pjsip_test.vcproj", "{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libpjproject", "pjsip-apps\build\libpjproject.vcproj", "{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1} = {B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031} = {2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA} = {E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A} = {2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D} = {4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4} = {A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA} = {4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693} = {FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E} = {6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65} = {7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA} = {3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9} = {4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B} = {855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0} = {4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21} = {B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8} = {DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D} = {B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37} = {9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D} = {E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45} = {A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858} = {F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "python_pjsua", "pjsip-apps\build\python_pjsua.vcproj", "{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsystest", "pjsip-apps\build\pjsystest.vcproj", "{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2} = {23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}
EndProjectSection
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjmedia_videodev", "pjmedia\build\pjmedia_videodev.vcproj", "{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "libbaseclasses", "third_party\build\baseclasses\libbaseclasses.vcproj", "{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}"
EndProject
Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "pjsua2_lib", "pjsip\build\pjsua2_lib.vcproj", "{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Debug|Smartphone 2003 (ARMV4) = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
Debug|Win32 = Debug|Win32
Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Debug|x64 = Debug|x64
Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4) = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
Debug-Dynamic|Win32 = Debug-Dynamic|Win32
Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Debug-Dynamic|x64 = Debug-Dynamic|x64
Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4) = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
Debug-Static|Win32 = Debug-Static|Win32
Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Debug-Static|x64 = Debug-Static|x64
Release|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Release|Smartphone 2003 (ARMV4) = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
Release|Win32 = Release|Win32
Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Release|x64 = Release|x64
Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4) = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
Release-Dynamic|Win32 = Release-Dynamic|Win32
Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Release-Dynamic|x64 = Release-Dynamic|x64
Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4) = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4) = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
Release-Static|Win32 = Release-Static|Win32
Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I) = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I) = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I) = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I) = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
Release-Static|x64 = Release-Static|x64
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{DA0E03ED-53A7-4050-8A85-90541C5509F8}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{6AC3EF61-5A9E-4F43-A809-5B2FD1A43B16}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{FE07F272-AE7F-4549-9E9F-EF9B80CB1693}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{ED02BE13-8297-4770-8097-27DC2CCABF9A}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{7FDE3880-A4AB-49E3-B439-EBEF0A0C7A65}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{855DC8C0-D3E9-4A2E-AE47-116605A7BC9B}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{2BB84911-C1B4-4747-B93D-36AA82CC5031}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{4B5945CD-0CB3-49AA-A7FF-7612D93F82C0}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{B8719FD5-E8A6-4A36-943C-891D07F5DD21}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{8310649E-A25E-4AF0-91E8-9E3CC659BB89}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{9CA0FDFB-2172-41FC-B7F1-5CE915EDCB37}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{A0F1AA62-0F6F-420D-B09A-AC04B6862821}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{A5D9AA24-08ED-48B9-BD65-F0A25E96BFC4}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{E53AA5FF-B737-40AA-BD13-387EFA99023D}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{B5FE16F8-3EDB-4110-BD80-B4238CC01E8D}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{3CF9FFA9-8387-4635-9D1B-E7944CBEFEAA}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{6794B975-4E84-4F49-B2DC-C31F2224E03E}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{4B059DBA-CD9C-4D0F-BE8C-FFB4EFD498E9}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4BF51C21-5A30-423B-82FE-1ED410E5769D}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{F0DBAA03-1BA3-4E3B-A2CA-727E3D3AB858}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{553C094C-F581-4A80-9540-D5D7B398A2C6}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{21C0CECF-69DD-4F70-BC2B-9B4DE7F15277}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{4281CA5E-1D48-45D4-A991-2718A454B4BA}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{2A3F241E-682C-47E1-9543-DC28708B406A}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{E378A1FC-0C9C-4462-860F-7E60BC1BF84E}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{B3F7D4E9-702F-4EB4-ADA8-098D0A83D770}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Win32
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{23D7679C-764C-4E02-8B29-BB882CEEEFE2}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release|x64
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{0C91838B-3372-40B4-A764-DE075A4BC94B}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release|x64
{5E507EA2-CB39-47CA-BD39-49EB58D7A0BB}.Release-Static|x64.Build.0 = Release|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{A1989FF3-9894-40F4-B5A6-6EA364476E45}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Win32.ActiveCfg = Release-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Win32.Build.0 = Release-Static|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Win32
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|x64.ActiveCfg = Release-Static|x64
{E8A3F6FA-AE1C-4C8E-A0B6-9C8480324EAA}.Release-Static|x64.Build.0 = Release-Static|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Debug-Dynamic|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Win32.Build.0 = Debug-Dynamic|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|x64.ActiveCfg = Debug-Dynamic|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Dynamic|x64.Build.0 = Debug-Dynamic|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Debug-Static|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Win32.ActiveCfg = Debug-Static|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Win32.Build.0 = Debug-Static|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Debug-Static|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|x64.ActiveCfg = Debug-Static|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Debug-Static|x64.Build.0 = Debug-Static|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Pocket PC 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).ActiveCfg = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Build.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4).Deploy.0 = Release-Dynamic|Smartphone 2003 (ARMV4)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Win32.ActiveCfg = Release-Dynamic|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Win32.Build.0 = Release-Dynamic|Win32
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).ActiveCfg = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Build.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I).Deploy.0 = Release-Dynamic|Windows Mobile 6 Standard SDK (ARMV4I)
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|x64.ActiveCfg = Release-Dynamic|x64
{B82CDD25-6903-430E-BD38-D8129A2015C1}.Release-Dynamic|x64.Build.0 = Release-Dynamic|x64