Skip to content
Face Tracking w/ Servo and Raspberry Pi
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
face_default.xml
face_track.py

README.md

Face-Tracking-w-Servo

Servo motor ve web kamera ile Raspberry Pi üstünde yüz takibi. Kod açıklamaları face_track.py dosyası içinde mevcut.

Kodları çektikten sonra, '''pip install opencv_python''' komutunu verip opencv kütüphanesini kurun.

Eğer opencv kütüphanesi ile ilgili hata alırsanız, istediği bağımlılıkları kurarak tekrar deneyin çalışacaktır.

Servo motoru Raspberry Pi 11.pinine bağlayın ve 5v üstünden besleyebilirsiniz. Alt text

Kullanım

''' python3 face_track.py face_default.xml 400 400 0 '''

Sonuç

Servo motorun üstüne de kamerayı sabitleyin. Ve şöyle bir sonuç elde edeceksiniz; (gif 10mb olduğundan github yükleyemedi)

https://3.bp.blogspot.com/-qnYdSG_ITls/W4MCBZGIDuI/AAAAAAAAANQ/gO8g2tULpEoTosb0XHR_UJdFK5bV_KOTACLcBGAs/s1600/20180820_225939.gif

You can’t perform that action at this time.