Kartlı yoklama cihazı ile alınan yoklamaların birkaç tıklama ile öğrenci otomasyonuna aktarımına olanak sağlayan basit bir Chrome eklentisi.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
Kartli_Yoklama_Aktaricisi.png
README.md

README.md

Kartlı Yoklama Aktarıcısı

Kartlı yoklama cihazı ile alınan yoklamaların, öğrenci otomasyonuna aktarılmasına olanak sağlayan basit bir Chrome eklentisi.

Yoklama aktarıcısı ekran görüntüsü

Eklenti yardımıyla csv formatında, ilk sütünunda öğrencilerin numaralarının yer aldığı herhangi bir dosyadan yoklama aktarımı yapılabilir.

(Otomasyona çok sayıda gereksiz export seçeneği yazılmışken neden import yok anlamış değilim)

http://huseyinatasoy.com/Kartli-Yoklama-Cihazi

http://huseyinatasoy.com/Kartli-Yoklama-Aktaricisi