Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
343 lines (262 sloc) 8.3 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: txt2regex 0.9\n"
"POT-Creation-Date: 2004-09-29 16:21 BRT\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-16 10:52+0100\n"
"Last-Translator: ChAOS ChAoS@gmail.com\n"
"Language-Team: Catalan team\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: ../txt2regex-0.9.sh:101
msgid "usage: txt2regex [ --nocolor | --whitebg ] [ --all | --prog PROGRAMS ]"
msgstr "ús: txt2regex [ --nocolor | --whitebg ] [ --all | --prog PROGRAMES ]"
#: ../txt2regex-0.9.sh:102
msgid " txt2regex --showmeta"
msgstr " txt2regex --showmeta"
#: ../txt2regex-0.9.sh:103
msgid " txt2regex --showinfo PROGRAM [ --nocolor ]"
msgstr " txt2regex --showinfo PROGRAMA [ --nocolor ]"
#: ../txt2regex-0.9.sh:104
msgid " txt2regex --history VALUE [ --all | --prog PROGRAMS ]"
msgstr " txt2regex --history VALOR [ --all | --prog PROGRAMES ]"
#: ../txt2regex-0.9.sh:105
msgid " txt2regex --make LABEL [ --all | --prog PROGRAMS ]"
msgstr " txt2regex --make ETIQUETA [ --all | --prog PROGRAMES ]"
#: ../txt2regex-0.9.sh:107
msgid "OPTIONS (they are default OFF):"
msgstr "OPCIONS (per defecte estan en OFF):"
#: ../txt2regex-0.9.sh:109
msgid " --all Works with all registered programs"
msgstr " --all Funciona amb tots els programes registrats"
#: ../txt2regex-0.9.sh:110
msgid " --nocolor Don't use colors"
msgstr " --nocolor No fa servir colors"
#: ../txt2regex-0.9.sh:111
msgid " --whitebg Colors adjusted for white background terminals"
msgstr " --whitebg Colors ajustats per a terminals amb fons blanc"
#: ../txt2regex-0.9.sh:112
msgid " --prog PROGRAMS Choose which programs to use, separated by commas"
msgstr " --prog PROGRAMES Tria quins programes vols fer servir, separats per comes"
#: ../txt2regex-0.9.sh:114
msgid " --showmeta Prints a metacharacters table with all programs"
msgstr " --showmeta Imprimeix una taula de metacaràcters amb tots els programes"
#: ../txt2regex-0.9.sh:115
msgid " --showinfo PROGRAM Prints regex info about the specified program"
msgstr " --showinfo PROGRAMA Imprimeix la informació regex sobre el programa especificat"
#: ../txt2regex-0.9.sh:116
msgid " --history VALUE Prints a regex from the given history data"
msgstr " --history VALOR Imprimeix el regex de l'arxiu d'historial donat"
#: ../txt2regex-0.9.sh:117
msgid " --make LABEL Prints the default regex for the specified label"
msgstr " --make ETIQUETA Imprimeix el regex per defecte per l'etiqueta especificada"
#: ../txt2regex-0.9.sh:119
msgid " --version Prints the program version and quit"
msgstr " --version Imprimeix la versió del programa i surt"
#: ../txt2regex-0.9.sh:120
msgid " --help Prints the help message and quit"
msgstr " --help Imprimeix el missatge d'ajuda i surt"
#: ../txt2regex-0.9.sh:122
msgid "Please read the program Man Page for more information."
msgstr "Per a més informació, llegeixi la pàgina Man del programa"
#: ../txt2regex-0.9.sh:181
msgid "invalid argument"
msgstr "Argument invàl·lid"
#: ../txt2regex-0.9.sh:182
msgid "valid names are:"
msgstr "els noms vàl·lids són:"
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:192
#: ../txt2regex-0.9.sh:202
msgid "invalid option"
msgstr "opció invàl·lida"
#: ../txt2regex-0.9.sh:213
msgid "start to match"
msgstr "començar a casar"
#: ../txt2regex-0.9.sh:214
msgid "on the line beginning"
msgstr "a principi de línia"
#: ../txt2regex-0.9.sh:215
msgid "in any part of the line"
msgstr "a qualsevol part de la línia"
#: ../txt2regex-0.9.sh:219
msgid "followed by"
msgstr "seguit de"
#: ../txt2regex-0.9.sh:220
msgid "any character"
msgstr "qualsevol caràcter"
#: ../txt2regex-0.9.sh:221
msgid "a specific character"
msgstr "un caracter específic"
#: ../txt2regex-0.9.sh:222
msgid "a literal string"
msgstr "una cadena literal"
#: ../txt2regex-0.9.sh:223
msgid "an allowed characters list"
msgstr "una llista de caràcters permesos"
#: ../txt2regex-0.9.sh:224
msgid "a forbidden characters list"
msgstr "una llista de caràcters prohibits"
#: ../txt2regex-0.9.sh:225
msgid "a special combination"
msgstr "una combinació especial"
#: ../txt2regex-0.9.sh:226
msgid "a POSIX combination (locale aware)"
msgstr "una combinació POSIX (subjecte a localització)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:227
msgid "a ready regex (not implemented)"
msgstr "una regex preparada (sense implementar)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:228
msgid "anything"
msgstr "qualsevol cosa"
#: ../txt2regex-0.9.sh:232
msgid "how many times (repetition)"
msgstr "quantes vegades (repetició)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:233
msgid "one"
msgstr "una"
#: ../txt2regex-0.9.sh:234
msgid "zero or one (optional)"
msgstr "una o cap (opcional)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:235
msgid "zero or more"
msgstr "cap o més"
#: ../txt2regex-0.9.sh:236
msgid "one or more"
msgstr "una o més"
#: ../txt2regex-0.9.sh:237
msgid "exactly N"
msgstr "exactament N"
#: ../txt2regex-0.9.sh:238
msgid "up to N"
msgstr "fins a N"
#: ../txt2regex-0.9.sh:239
msgid "at least N"
msgstr "almenys N"
#: ../txt2regex-0.9.sh:243
msgid "uppercase letters"
msgstr "lletres majúscules"
#: ../txt2regex-0.9.sh:244
msgid "lowercase letters"
msgstr "lletres minúscules"
#: ../txt2regex-0.9.sh:245
msgid "numbers"
msgstr "nombres"
#: ../txt2regex-0.9.sh:246
msgid "underscore"
msgstr "barra baixa"
#: ../txt2regex-0.9.sh:247
msgid "space"
msgstr "espai"
#: ../txt2regex-0.9.sh:248
msgid "TAB"
msgstr "Tabulador (TAB)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:253
msgid "letters"
msgstr "lletres"
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:254
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:255
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:256
#: ../txt2regex-0.9.sh:257
msgid "letters and numbers"
msgstr "lletres i nombres"
#: ../txt2regex-0.9.sh:258
msgid "hexadecimal numbers"
msgstr "nombres hexadecimals"
#: ../txt2regex-0.9.sh:259
msgid "whitespaces (space and TAB)"
msgstr "espais en blanc (espais i tabuladors)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:260
msgid "graphic chars (not-whitespace)"
msgstr "caràcters gràfics (no espais en blanc)"
#: ../txt2regex-0.9.sh:265
msgid "quit"
msgstr "sortir"
#: ../txt2regex-0.9.sh:266
msgid "reset"
msgstr "reiniciar"
#: ../txt2regex-0.9.sh:267
msgid "color"
msgstr "color"
#: ../txt2regex-0.9.sh:268
msgid "programs"
msgstr "programes"
#: ../txt2regex-0.9.sh:274
msgid "or"
msgstr "o"
#: ../txt2regex-0.9.sh:275
msgid "open group"
msgstr "obrir grup"
#: ../txt2regex-0.9.sh:276
msgid "close group"
msgstr "tancar grup"
#: ../txt2regex-0.9.sh:277
msgid "not supported"
msgstr "sense suport"
#: ../txt2regex-0.9.sh:402
msgid "NOTE: . [] [^] and * are the same on all programs."
msgstr "NOTA: . [] [^] i * són el mateix en tots els programes."
#: ../txt2regex-0.9.sh:406
msgid "NO"
msgstr "NO"
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:406
#: ../txt2regex-0.9.sh:415
msgid "unknown program"
msgstr "programa desconegut"
#: ../txt2regex-0.9.sh:416
msgid "YES"
msgstr "SÍ"
##duplicated##: ../txt2regex-0.9.sh:417
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "program"
msgstr "programa"
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "metas"
msgstr "metes"
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "esc meta"
msgstr "esc meta"
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "need esc"
msgstr "esc necessari"
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "\\t en []"
msgstr "\\t a []"
#: ../txt2regex-0.9.sh:424
msgid "[:POSIX:]"
msgstr "[:POSIX:]"
#: ../txt2regex-0.9.sh:456
msgid ""
"error:\n"
" your screen has %s lines and should have at least %s to this\n"
" program fit on it. increase the number of lines or select\n"
" less programs to show the regex.\\n\\n"
msgstr ""
"error:\n"
" la seva pantalla té %s línies i n'hauria de tenir almenys %s per\n"
" poder-hi encabir aquest programa. amplïi'n el nombre o seleccioni\n"
" menys programes a mostrar les regex.\\n\\n"
#: ../txt2regex-0.9.sh:573
msgid "which one?"
msgstr "quin?"
#: ../txt2regex-0.9.sh:585
msgid "which?"
msgstr "quin?"
#: ../txt2regex-0.9.sh:761
msgid "exit"
msgstr "sortir"
#: ../txt2regex-0.9.sh:762
msgid "press the letters to (un)select the items"
msgstr "pressioni les lletres per (des)seleccionar "
#: ../txt2regex-0.9.sh:876
msgid "repeated"
msgstr "repetit"
#: ../txt2regex-0.9.sh:877
msgid "times"
msgstr "vegades"
#: ../txt2regex-0.9.sh:884
msgid "Really quit?"
msgstr "Realment vols sortir?"
#: ../txt2regex-0.9.sh:897
msgid "no regex"
msgstr "sense regex"