Skip to content
Cyklistická mapa Prahou na kole
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
apps
hooks
project
.bowerrc
.coveragerc
.coveralls.yml
.gitignore
.travis.yml
LICENCE
README.md
bower.json
karma.conf.js
manage.py
package.json
requirements.freeze.txt
requirements.txt
setup.cfg
setup.py
test_requirements.txt
update.sh
wsgi.py

README.md

Build Status Coverage Status

Sorry, no english info at moment. Please contact redakce@prahounakole.cz with any questions.

Mapa Prahou na kole

Django aplikace cyklistická mapa Prahou na kole http://mapa.prahounakole.cz

Přináší vám nejkvalitnější výběr praktických tras pro jízdu na kole po Praze. Trasy v cyklomapě rozšiřují stávající síť značených cyklotras o vhodné trasy v celé Praze včetně centra. Trasy tvoří výběr vedlejších uliček, parkových cest, nepoužívaných chodníků a vtipných zkratek.

Instalace

Ke zprovoznění je zapotřebí následující

  • virtualenv
  • postgres a postgis novější verze

Může být potřeba vykonat následující příkazy:

# nainstalovat závislosti od balíků z requirements
sudo apt install libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg-dev postgresql-server-dev

# nainstalovat Bower
sudo apt npm
npm install bower nodejs
npm install -g bower
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node  # pokud Bower říká, že mu chybí node

# nainstalovat Lessc
sudo npm install -g less

Nastavení přistupu k databázi:

sudo su postgres  # přístup k administraci PostgreSQL
createuser prahounakole  # vytvoření uživatele
createdb prahounakole -O prahounakole  # vytvoření uživatele
psql -c "grant all privileges on database prahounakole to prahounakole;"
psql -c "ALTER USER prahounakole WITH SUPERUSER;"

Vzorová lokální konfigurace je v project/settings_local_sample.py, stačí přejmenovat na settings_local.py a doplnit přístup k databázi (proměnná DATABASES) a nastavit proměnnou SECRET_KEY na náhodnou hodnotu.

Instalace probíhá pomocí následujícíh příkazu:

  • ./update.sh reinstall (volba reinstall zruší env a znovu ho nainstaluje, podruhé tedy stačí ./update.sh)

Spuštění

Pro testovací účely spustíte projekt pomocí následujícího příkazu:

env/bin/python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
You can’t perform that action at this time.