Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (24 sloc) 1.83 KB

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/Alergologiczne_badania_dodatkowe/" title = "Alergologiczne badania dodatkowe" kategorie = [ "alergia", "podstawowe wiadomości", "terapia",] lastmod = "2016-11-13T10:40:51+00:00"

+++

 • Skórne testy punktowe (STP)

  Wykonuje się po 4. roku życia.
  Bezwzględne wskazania: odstawienie ogólnych i miejscowych glikokortykosteroidów oraz leków przeciwhistaminowych przed wykonaniem badania.

 • Skórny natychmiastowy ekspozycyjny test pokarmowy (SAFT)

  Wykonuje się u niemowląt i małych dzieci z alergiami pokarmowymi.
  Zalety: test przyjazny dla dziecka, niestresujący.

 • Oznaczenie antygenowo swoistych immunoglobulin E w surowicy (asIgE)

  Alergeny powietrznopochodne i pokarmowe. Niezależny od stosowanego leczenia, test bardzo obiektywny. Najbardziej wiarygodny CAP-System.

 • Oznaczenie całkowitego stężenia immunoglobulin E w surowicy (cIgE)

  Test orientacyjny, może być także dodatni w innych chorobach niż alergiczne. Ma znaczenie w zespole hiper-IgE.

 • Naskórkowe testy płatkowe (NTP)

  Nadwrażliwość na alergeny kontaktowe (metale, podłoża maściowe, substancje zapachowe itp.). Mają coraz większe znaczenie kliniczne.

 • Atopowe płatkowe testy skórne (APT)

  Test orientacyjny dla udowodnienia alergii kontaktowej. Brak standaryzacji dotyczącej stężenia alergenów, czasu odczytów reakcji i stosowanego podłoża. Wskazany głównie do badań klinicznych.

Źródła:

 • Atopowe zapalenie skóry – współczesne poglądy na patomechanizm oraz metody postępowania diagnostyczno-leczniczego.
 • Stanowisko grupy specjalistów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
 • W. Silny, M. Czarnecka-Operacz, W. Gliński, Z. Samochocki, D. Jenerowicz

Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 5: 365–383