Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (16 sloc) 714 Bytes

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/Scorad/" title = "Scorad" kategorie = [ "Podstawowe wiadomości",] lastmod = "2016-11-19T15:19:26+00:00"

+++

SCORAD (scoring atopic dermatitis) jest systemem oceny i narzędziem kontroli nasilenia AZS. Został stworzony we wrześniu 1990 r. przez Europejską Grupę Ekspertów European Task Force.

Ta broszura pomoże Ci samodzielnie ocenić stopień nasilenia AZS.

Zobacz również