Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (14 sloc) 525 Bytes

+++ date = "2016-11-15T08:56:48Z" title = "Stare forum dyskusyjne" slug = "Stare_forum_dyskusyjne" kategorie = [ "forum",] lastmod = "2016-11-20T13:50:40+00:00" aliases = [ "/forum/", ]

+++

Forum dyskusyjne atopowe.pl było aktywne w latach 2003-2016. [W 2016 zamknąłem je, z powodu braku czasu i środków na utrzymywanie go]({{< relref "post/2016-04-23-reorganizacja-serwisu-atopowe-pl.md" >}}).

Zapraszam do aktualnych [społeczności AZS w internecie]({{< relref "promowane/porozmawiaj-z-innymi.md" >}}).

--Wahwah