Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
96 lines (67 sloc) 3.14 KB

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" title = "Podstawy leczenia AZS" kategorie = [ "terapia", "Podstawowe wiadomości",] aliases = [ "/atopedia/Algorytm_leczenia_AZS/",] lastmod = "2016-11-19T15:19:26+00:00"

+++

w zależności od stopnia choroby

Stopień I

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających

Stopień II

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • [mGKS][mgks] o małej sile działania
 • [mIK][mik] alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe

Stopień III

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o średniej sile działania
 • mIK alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe

W razie zaostrzenia przejść na wyższy stopień, po uzyskaniu remisji przejść do stopnia I, w razie częstych nawrotów i utrzymywania się zmian utrzymać terapię powyżej I stopnia.

Stopień II

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o małej sile działania
 • mIK alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe

Stopień III

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o średniej lub większej sile działania
 • mIK stosowane długotrwale w terapii przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
 • W razie objawów zakażenia - antybiotyk

Stopień IV

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o większej sile działania
 • mIK stosowane długotrwale w terapii przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
 • W razie objawów zakażenia - antybiotyk

W razie zaostrzenia przejść na wyższy stopień, po uzyskaniu remisji przejść do stopnia niższego, w razie częstych nawrotów i utrzymywania się zmian utrzymać terapię II stopnia, jeżeli nadal nie uzyskuje się kontroli zmian, należy rozważyć włączenie leczenia stopnia V.

Stopień III

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o średniej lub większej sile działania
 • mIK stosowane długotrwale w terapii przerywanej ± leki przeciwhistaminowe (alternatywnie przerywane stosowanie mGKS o małej lub średniej sile działania)

Stopień IV

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • mGKS o większej sile działania
 • mIK stosowane długotrwale w terapii przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
 • W razie objawów zakażenia - antybiotyk

Stopień V

 • Emolienty 2x dziennie
 • Unikanie czynników zaostrzających
 • Fototerapia lub [leczenie systemowe]({{< relref "atopedia/Leki_immunosupresyjne.md" >}})
 • mIK stosowane długotrwale w terapii przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
 • W razie objawów zakażenia - antybiotyk

W razie zaostrzenia przejść na wyższy stopień, po uzyskaniu remisji przejść do stopnia niższego, utrzymywać terapię zależnie od stopnia ciężkości zmian, jeżeli nie uzyskuje się kontroli zmian - leczenie stopnia IV, włączenie leczenia stopnia V w razie potrzeby.

Żródło: Wanat-Krzak M, Kurzawa R. Diagnostyka i leczenie wyprysku atopowego. Alergia Astma Immunologia 2006, 11(1):11-21

[mgks]: {{< relref "atopedia/Kortykosterydy.md" >}} "miejscowe glikokortykosterydy" [mik]: /atopedia/Inhibitory_kalcyneuryny "miejscowe Inhibitory kalcyneuryny, np. Elidel albo Protopic"