Permalink
Browse files

Add in bundler for easier development. Also bring in bones-git and bo…

…nes-spec.
  • Loading branch information...
1 parent 36c92fc commit 4b62e2a2de1d01670c8ad2e74af2fbb9ee165bc0 @technicalpickles technicalpickles committed Jul 7, 2011
Showing with 107 additions and 7 deletions.
  1. +20 −0 Gemfile
  2. +76 −0 Gemfile.lock
  3. +8 −7 Rakefile
  4. +3 −0 spec/spec_helper.rb
View
20 Gemfile
@@ -0,0 +1,20 @@
+source :rubygems
+
+group :rake do
+ gem 'bones'
+ gem 'bones-git'
+ gem 'bones-rspec'
+end
+
+# duplication with Rakefile :(
+gem 'twitter-stream', '~> 0.1.6'
+gem 'eventmachine', '~> 0.12.10'
+gem 'json', '~> 1.4'
+gem 'addressable', '~> 2.1'
+gem 'main', '~> 4.2'
+gem 'servolux', '~> 0.9.4'
+gem 'hookr', '~> 1.1'
+gem 'highline', '~> 1.5'
+gem 'yammer4r', '~> 0.1.5'
+gem 'oauth', '~> 0.4.3'
+gem 'launchy'
View
76 Gemfile.lock
@@ -0,0 +1,76 @@
+GEM
+ remote: http://rubygems.org/
+ specs:
+ addressable (2.2.6)
+ arrayfields (4.7.4)
+ bones (3.7.0)
+ little-plugger (>= 1.1.2)
+ loquacious (>= 1.7.0)
+ rake (>= 0.8.7)
+ bones-git (1.2.4)
+ bones (>= 3.6)
+ git (>= 1.2.5)
+ bones-rspec (2.0.1)
+ bones (>= 3.6)
+ rspec (>= 1.3)
+ configuration (1.3.1)
+ diff-lcs (1.1.2)
+ eventmachine (0.12.10)
+ fail-fast (1.1.0)
+ fattr (2.2.0)
+ git (1.2.5)
+ highline (1.6.2)
+ hookr (1.1.0)
+ fail-fast (>= 1.0.0)
+ http_parser.rb (0.5.1)
+ json (1.5.3)
+ launchy (0.4.0)
+ configuration (>= 0.0.5)
+ rake (>= 0.8.1)
+ little-plugger (1.1.2)
+ loquacious (1.8.1)
+ main (4.6.0)
+ arrayfields (>= 4.7.4)
+ fattr (>= 2.1.0)
+ map (>= 2.0.0)
+ map (4.2.0)
+ mash (0.1.1)
+ oauth (0.4.5)
+ rake (0.9.2)
+ rspec (2.6.0)
+ rspec-core (~> 2.6.0)
+ rspec-expectations (~> 2.6.0)
+ rspec-mocks (~> 2.6.0)
+ rspec-core (2.6.4)
+ rspec-expectations (2.6.0)
+ diff-lcs (~> 1.1.2)
+ rspec-mocks (2.6.0)
+ servolux (0.9.6)
+ simple_oauth (0.1.5)
+ twitter-stream (0.1.14)
+ eventmachine (>= 0.12.8)
+ http_parser.rb (~> 0.5.1)
+ simple_oauth (~> 0.1.4)
+ yammer4r (0.1.5)
+ json (>= 1.1.7)
+ mash (>= 0.0.3)
+ oauth (>= 0.3.5)
+
+PLATFORMS
+ ruby
+
+DEPENDENCIES
+ addressable (~> 2.1)
+ bones
+ bones-git
+ bones-rspec
+ eventmachine (~> 0.12.10)
+ highline (~> 1.5)
+ hookr (~> 1.1)
+ json (~> 1.4)
+ launchy
+ main (~> 4.2)
+ oauth (~> 0.4.3)
+ servolux (~> 0.9.4)
+ twitter-stream (~> 0.1.6)
+ yammer4r (~> 0.1.5)
View
15 Rakefile
@@ -1,12 +1,13 @@
+require "rubygems"
+require "bundler"
+Bundler.setup(:default, :rake)
-begin
- require 'bones'
-rescue LoadError
- abort '### Please install the "bones" gem ###'
-end
+require 'bones'
+require 'bones/plugins/git'
+require 'bones/plugins/rspec'
-task :default => 'test:run'
-task 'gem:release' => 'test:run'
+task :default => 'spec:run'
+task 'gem:release' => 'spec:run'
Bones {
name 'firetower'
View
3 spec/spec_helper.rb
@@ -1,3 +1,6 @@
+require "rubygems"
+require "bundler"
+Bundler.setup(:default, :development)
require File.expand_path(
File.join(File.dirname(__FILE__), %w[.. lib firetower]))

0 comments on commit 4b62e2a

Please sign in to comment.