Aliasy pocztowe

Stefan Plewako edited this page Sep 27, 2016 · 3 revisions

Aliasy pocztowe używane w Aviary.pl

  • Jeśli jesteś członkiem Aviary.pl i chcesz otrzymywać maile z danej grupy (lub otrzymujesz, a nie chcesz) - poproś o to w zgłoszeniu.
  • Lista ta jest aktualizowana wyłącznie przez administratorów kont pocztowych, którzy dodają/usuwają konta do/z odpowiednich grup.

press

  • Zbigniew Braniecki

non-public (wewnętrzna)

Kolejność wedle panelu, w nawiasach domeny jeśli adres spoza Aviary.pl.

  • Adrian Kalla
  • Marek Wawoczny
  • Piotr Drąg
  • Stefan Plewako (icloud.com)
  • Stanisław Małolepszy (mozilla.com)
  • Zbigniew Braniecki
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.