Klawiszologia

Stefan Plewako edited this page May 15, 2016 · 1 revision

„Klawiszologia” - wszystko o skrótach klawiszowych

W dobie powszechnego korzystania z myszy i temu podobnych urządzeń umiejętność korzystania ze skrótów klawiszowych jest już rzadką sztuką. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zanikłą, o czym swiadczy fakt, iż wszystkie porządne programy mają skróty klawiszowe. Strona ta jest poświęcona zasadom ich tworzenia i usystematyzowania, tak aby w przyszłości można było z nich wygodnie korzystać, bez potrzeby uczenia się na pamięć różnych skrótów na potrzeby róznych programów.

Na początek zamieszczam szkic opracowany onegdaj przez Tow. Marcoosa.

Przykazania ogólne

  1. Nie używać liter z ogonkami (ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ)
  2. Unikać liter wąskich (wielkie I, małe: i, l, r, t)
  3. Unikać liter z częściami poniżej linii bazowej (małe: g, j, y, p)
  4. Stosować najczęściej pierwszą literę danego słowa, drugą i dalsze, jeśli nie ma wolnej pierwszej. Ewentualnie: pierwszą literę tematu słowa (np. Wyczyść, Zakończ)
  5. Zwracać uwagę na techniczne ograniczenia (np. w oknie Preferencje/Opcje)
  6. Dla typowych elementów stosować ogólnie przyjęte accesskeys (dlatego m. in. Edycja, Pomoc, Zakończ)
  7. Last but not least: uważać na duplikaty

Uwagi różne

Jeśli któraś zasada jest w danym przypadku sprzeczna z inną, kierować się zdrowym rozsądkiem. ;-)

"Unikać" znaczy naprawdę "unikać", a nie "w ogóle nie stosować" - czasami nie ma innego wyjścia…

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.