Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Remove link disable property now it will work on all browsers #307

Open
wants to merge 1 commit into from

1 participant

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  app/views/ideas/_signature_info.html.haml
View
2  app/views/ideas/_signature_info.html.haml
@@ -23,7 +23,7 @@
- else
Olet jo jättänyt kannatusilmoituksen onnistuneesti. Et voi jättää sitä uudelleen.
- else
- = link_to "Sisäänkirjaudu jättääksesi kannatusilmoituksen", signature_idea_introduction_path(idea.id), class: "btn jaa-btn-disabled", disabled: true
+ = link_to "Sisäänkirjaudu jättääksesi kannatusilmoituksen", signature_idea_introduction_path(idea.id), class: "btn jaa-btn-disabled"
- if ended
Tämän aloitteen kannatusilmoitusten keräysaika on jo päättynyt, mutta käyttäjien tukea silti siltä varalta että aloite aktivoidaan uudelleen. Siinä tapauksessa lähetämme sinulle sähköpostin että voit jättää sen uudelleen.
Something went wrong with that request. Please try again.