asalonen edited this page May 15, 2016 · 3 revisions

avointieto - yhteisö

Yhteisö, joka pyrkii edistämään tiedon avoimuutta informaatioteknisillä ratkaisuilla.

Visiona maailma, jossa päätöksiä tehdään oikean tiedon pohjalta, ja niistä keskustellaan rakentavasti ja asiallisesti.

Projektit

  • avoinkalenteri.org - sosiaalinen kalenteri päättäjille omien aikataulujen ja työn avaamiseen, sekä keskustelun herättämiseen niiden pohjalta
  • [nimeämätön] - yhteiskunnallisten uutisten seuranta, arvostelu ja keskustelu
  • [nimeämätön] - augmented reality mobiilisovellus, joka kertoo kuluttajalle kännykän live-kamerakuvan päällä tietoja tuotteesta ja sen valmistajasta, ja auttaa näin ostopäätöksen tekemisen kanssa (terveys, kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu, talous, vaihtoehtoiset tuotteet, suositukset, jne)
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.