Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6043 lines (4836 sloc) 171 KB
# ðÅÒÅ×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ lynx.
# Copyright (C) 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Dmitry S. Sivachenko <dima@Chg.RU>, 1999, 2000, 2001, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lynx 2.8.5pre15\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-31 18:50-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-03 17:40+0400\n"
"Last-Translator: Dmitry S. Sivachenko <mitya@cavia.pp.ru>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#. ******************************************************************
#. * The following definitions are for status line prompts, messages, or
#. * warnings issued by Lynx during program execution. You can modify
#. * them to make them more appropriate for your site. We recommend that
#. * you extend these definitions to other languages using the gettext
#. * library. There are also scattered uses of 'gettext()' throughout the
#. * Lynx source, covering all but those messages which (a) are used for
#. * debugging (CTRACE) or (b) are constants used in interaction with
#. * other programs.
#. *
#. * Links to collections of alternate definitions, developed by the Lynx
#. * User Community, are maintained in Lynx links:
#. *
#. * http://www.subir.com/lynx.html
#. *
#. * See ABOUT-NLS and po/readme for details and location of contributed
#. * translations. When no translation is available, the English default is
#. * used.
#.
#: LYMessages.c:30
#, c-format
msgid "Alert!: %s"
msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ!: %s"
#: LYMessages.c:31
msgid "Welcome"
msgstr "äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ"
#: LYMessages.c:32
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr "÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ×ÙÊÔÉ?"
#: LYMessages.c:34
msgid "Really exit from Lynx?"
msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ ÉÚ Lynx?"
#: LYMessages.c:36
msgid "Connection interrupted."
msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ."
#: LYMessages.c:37
msgid "Data transfer interrupted."
msgstr "ðÅÒÅÄÁÞÁ ÄÁÎÎÙÈ ÐÒÅÒ×ÁÎÁ."
#: LYMessages.c:38
msgid "Cancelled!!!"
msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ!!!"
#: LYMessages.c:39
msgid "Cancelling!"
msgstr "ïÔÍÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:40
msgid "Excellent!!!"
msgstr "ïÔÌÉÞÎÏ!!!"
#: LYMessages.c:41
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: LYMessages.c:42
msgid "Done!"
msgstr "çÏÔÏ×Ï!"
#: LYMessages.c:43
msgid "Bad request!"
msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÚÁÐÒÏÓ!"
#: LYMessages.c:44
msgid "previous"
msgstr "ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÊ"
#: LYMessages.c:45
msgid "next screen"
msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÜËÒÁÎ"
#: LYMessages.c:46
msgid "HELP!"
msgstr "ðïíïýø!"
#: LYMessages.c:47
msgid ", help on "
msgstr ", ÐÏÍÏÝØ ÐÏ "
#. #define HELP
#: LYMessages.c:49
msgid "Commands: Use arrow keys to move, '?' for help, 'q' to quit, '<-' to go back."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÙ: ÓÔÒÅÌËÉ - ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ, '?' - ÐÏÍÏÝØ, 'q' - ×ÙÈÏÄ, '<-' - ÎÁÚÁÄ."
#. #define MOREHELP
#: LYMessages.c:51
msgid "-- press space for more, use arrow keys to move, '?' for help, 'q' to quit."
msgstr "-- ÎÁÖÍÉÔÅ ÐÒÏÂÅÌ ÄÌÑ ÐÒÏÄÏÌÖÅÎÉÑ, ÓÔÒÅÌËÉ - ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ, '?' ÐÏÍÏÝØ, 'q' ×ÙÈÏÄ."
#: LYMessages.c:52
msgid "-- press space for next page --"
msgstr "-- ÎÁÖÍÉÔÅ ÐÒÏÂÅÌ ÄÌÑ ÐÅÒÅÈÏÄÁ ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÓÔÒÁÎÉÃÕ --"
#: LYMessages.c:53
msgid "URL too long"
msgstr "URL ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÙÊ"
#. Inactive input fields, messages used with -tna option - kw
#. #define FORM_LINK_TEXT_MESSAGE_INA
#: LYMessages.c:59
msgid "(Text entry field) Inactive. Press <return> to activate."
msgstr "(ðÏÌÅ ××ÏÄÁ ÔÅËÓÔÁ) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÁËÔÉ×ÉÚÁÃÉÉ."
#. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE_INA
#: LYMessages.c:61
msgid "(Textarea) Inactive. Press <return> to activate."
msgstr "(Textarea) îÅÁËÔÉ×ÎÁ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÁËÔÉ×ÉÚÁÃÉÉ."
#. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE_INA_E
#: LYMessages.c:63
#, c-format
msgid "(Textarea) Inactive. Press <return> to activate (%s for editor)."
msgstr "(Textarea) îÅÁËÔÉ×ÎÁ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÁËÔÉ×ÉÚÁÃÉÉ (%s - ÒÅÄÁËÔÏÒ)."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MESSAGE_INA
#: LYMessages.c:65
msgid "(Form field) Inactive. Use <return> to edit."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
#. #define FORM_TEXT_SUBMIT_MESSAGE_INA_X
#: LYMessages.c:67
#, c-format
msgid "(Form field) Inactive. Use <return> to edit (%s to submit with no cache)."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. <××ÏÄ> ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ (%s - ÐÏÓÌÁÔØ ÂÅÚ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ)."
#. #define FORM_TEXT_RESUBMIT_MESSAGE_INA
#: LYMessages.c:69
msgid "(Form field) Inactive. Press <return> to edit, press <return> twice to submit."
msgstr ""
"(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ, <××ÏÄ> Ä×ÁÖÄÙ - \n"
"ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_TEXT_SUBMIT_MAILTO_MSG_INA
#: LYMessages.c:71
msgid "(mailto form field) Inactive. Press <return> to change."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ mailto) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ."
#. #define FORM_LINK_PASSWORD_MESSAGE_INA
#: LYMessages.c:73
msgid "(Password entry field) Inactive. Press <return> to activate."
msgstr "(ðÏÌÅ ××ÏÄÁ ÐÁÒÏÌÑ) îÅÁËÔÉ×ÎÏ. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÁËÔÉ×ÉÚÁÃÉÉ."
#. #define FORM_LINK_FILE_UNM_MSG
#: LYMessages.c:76
msgid "UNMODIFIABLE file entry field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíïå ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÆÁÊÌÁ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_FILE_MESSAGE
#: LYMessages.c:78
msgid "(File entry field) Enter filename. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "(ðÏÌÅ ××ÏÄÁ ÆÁÊÌÁ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_MESSAGE
#: LYMessages.c:80
msgid "(Text entry field) Enter text. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "(ðÏÌÅ ××ÏÄÁ ÔÅËÓÔÁ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE
#: LYMessages.c:82
msgid "(Textarea) Enter text. Use UP/DOWN arrows or TAB to move off."
msgstr "(Textarea) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè/÷îéú ÉÌÉ TAB - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE_E
#: LYMessages.c:84
#, c-format
msgid "(Textarea) Enter text. Use UP/DOWN arrows or TAB to move off (%s for editor)."
msgstr "(Textarea) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè/÷îéú ÉÌÉ TAB - ×ÙÈÏÄ (%s - ÒÅÄÁËÔÏÒ)."
#. #define FORM_LINK_TEXT_UNM_MSG
#: LYMessages.c:86
msgid "UNMODIFIABLE form text field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíïå ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÔÅËÓÔÁ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MESSAGE
#: LYMessages.c:88
msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MESSAGE_X
#: LYMessages.c:90
#, c-format
msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit (%s for no cache)."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ (%s ÄÌÑ ÚÁÐÒÅÔÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ)."
#. #define FORM_LINK_TEXT_RESUBMIT_MESSAGE
#: LYMessages.c:92
msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit, arrows or tab to move off."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ, ÓÔÒÅÌËÉ ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_UNM_MSG
#: LYMessages.c:94
msgid "UNMODIFIABLE form field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíïå ÐÏÌÅ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MAILTO_MSG
#: LYMessages.c:96
msgid "(mailto form field) Enter text. Use <return> to submit, arrows to move off."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ mailto) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ, ÓÔÒÅÌËÉ ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MAILTO_DIS_MSG
#: LYMessages.c:98
msgid "(mailto form field) Mail is disallowed so you cannot submit."
msgstr "(ðÏÌÅ ÆÏÒÍÙ mailto) ïÔÐÒÁ×ËÁ ÐÏÞÔÙ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ, ÔÁË ÞÔÏ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_LINK_PASSWORD_MESSAGE
#: LYMessages.c:100
msgid "(Password entry field) Enter text. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "(ðÏÌÅ ××ÏÄÁ ÐÁÒÏÌÑ) ÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_PASSWORD_UNM_MSG
#: LYMessages.c:102
msgid "UNMODIFIABLE form password. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíùê ÐÁÒÏÌØ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_CHECKBOX_MESSAGE
#: LYMessages.c:104
msgid "(Checkbox Field) Use right-arrow or <return> to toggle."
msgstr "(ðÏÌÅ ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÏÊ ËÎÏÐËÉ) ðÒÁ×ÁÑ ÓÔÒÅÌËÁ ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÐÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÅ."
#. #define FORM_LINK_CHECKBOX_UNM_MSG
#: LYMessages.c:106
msgid "UNMODIFIABLE form checkbox. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíáñ ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_RADIO_MESSAGE
#: LYMessages.c:108
msgid "(Radio Button) Use right-arrow or <return> to toggle."
msgstr "(úÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ) ðÒÁ×ÁÑ ÓÔÒÅÌËÁ ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÐÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÅ."
#. #define FORM_LINK_RADIO_UNM_MSG
#: LYMessages.c:110
msgid "UNMODIFIABLE form radio button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíáñ ÚÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_PREFIX
#: LYMessages.c:112
msgid "Submit ('x' for no cache) to "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ('x' ÄÌÑ ÚÁÐÒÅÔÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ) "
#. #define FORM_LINK_RESUBMIT_PREFIX
#: LYMessages.c:114
msgid "Submit to "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ "
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_MESSAGE
#: LYMessages.c:116
msgid "(Form submit button) Use right-arrow or <return> to submit ('x' for no cache)."
msgstr "(ëÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ) -> ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ ('x' - ÚÁÐÒÅÔ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ)."
#. #define FORM_LINK_RESUBMIT_MESSAGE
#: LYMessages.c:118
msgid "(Form submit button) Use right-arrow or <return> to submit."
msgstr "(ëÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ) ðÒÁ×ÁÑ ÓÔÒÅÌËÁ ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_DIS_MSG
#: LYMessages.c:120
msgid "DISABLED form submit button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "ïôëìàþåîîáñ ËÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_PREFIX
#: LYMessages.c:122
msgid "Submit mailto form to "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÆÏÒÍÕ ÐÏ ÐÏÞÔÅ "
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_MSG
#: LYMessages.c:124
msgid "(mailto form submit button) Use right-arrow or <return> to submit."
msgstr "(ëÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ ÐÏ ÐÏÞÔÅ) ðÒÁ×ÁÑ ÓÔÒÅÌËÁ ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_DIS_MSG
#: LYMessages.c:126
msgid "(mailto form submit button) Mail is disallowed so you cannot submit."
msgstr "(ëÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ ÐÏ ÐÏÞÔÅ) ðÏÞÔÁ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ, ÔÁË ÞÔÏ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ."
#. #define FORM_LINK_RESET_MESSAGE
#: LYMessages.c:128
msgid "(Form reset button) Use right-arrow or <return> to reset form to defaults."
msgstr "(ëÎÏÐËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÆÏÒÍÙ) ðÒÁ×ÁÑ ÓÔÒÅÌËÁ ÉÌÉ <××ÏÄ> - ÏÞÉÓÔÉÔØ ÆÏÒÍÕ."
#. #define FORM_LINK_RESET_DIS_MSG
#: LYMessages.c:130
msgid "DISABLED form reset button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
msgstr "ïôëìàþåîîáñ ËÎÏÐËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÆÏÒÍÙ. óÔÒÅÌËÉ ÷÷åòè, ÷îéú ÉÌÉ tab - ×ÙÈÏÄ."
#. #define FORM_LINK_OPTION_LIST_MESSAGE
#: LYMessages.c:132
msgid "(Option list) Hit return and use arrow keys and return to select option."
msgstr "(óÐÉÓÏË ÏÐÃÉÊ) îÁÖÍÉÔÅ ××ÏÄ É ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÔÒÅÌËÉ É ××ÏÄ ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ÏÐÃÉÉ."
#. #define CHOICE_LIST_MESSAGE
#: LYMessages.c:134
msgid "(Choice list) Hit return and use arrow keys and return to select option."
msgstr "(óÐÉÓÏË ×ÁÒÉÁÎÔÏ×) îÁÖÍÉÔÅ ××ÏÄ É ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÔÒÅÌËÉ É ××ÏÄ ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ×ÁÒÉÁÎÔÁ."
#. #define FORM_LINK_OPTION_LIST_UNM_MSG
#: LYMessages.c:136
msgid "UNMODIFIABLE option list. Use return or arrow keys to review or leave."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíùê ÓÐÉÓÏË ÏÐÃÉÊ. ÷×ÏÄ ÉÌÉ ÓÔÒÅÌËÉ - ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÉÌÉ ×ÙÈÏÄ."
#. #define CHOICE_LIST_UNM_MSG
#: LYMessages.c:138
msgid "UNMODIFIABLE choice list. Use return or arrow keys to review or leave."
msgstr "îåíïäéæéãéòõåíùê ÓÐÉÓÏË ×ÁÒÉÁÎÔÏ×. ÷×ÏÄ ÉÌÉ ÓÔÒÅÌËÉ - ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÉÌÉ ×ÙÈÏÄ."
#: LYMessages.c:139
msgid "Submitting form..."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÆÏÒÍÙ..."
#: LYMessages.c:140
msgid "Resetting form..."
msgstr "ïÞÉÓÔËÁ ÆÏÒÍÙ..."
#. #define RELOADING_FORM
#: LYMessages.c:142
msgid "Reloading document. Any form entries will be lost!"
msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ. úÎÁÞÅÎÉÑ ×ÓÅÈ ÐÏÌÅÊ ÆÏÒÍÙ ÂÕÄÕÔ ÐÏÔÅÒÑÎÙ!"
#: LYMessages.c:143
#, c-format
msgid "Warning: Cannot transcode form data to charset %s!"
msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÆÏÒÍÙ × ËÏÄÉÒÏ×ËÕ %s!"
#. #define NORMAL_LINK_MESSAGE
#: LYMessages.c:146
msgid "(NORMAL LINK) Use right-arrow or <return> to activate."
msgstr "(ïâùþîáñ óóùìëá) éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÐÒÁ×ÕÀ ÓÔÒÅÌËÕ ÉÌÉ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÁËÔÉ×ÉÚÁÃÉÉ."
#: LYMessages.c:147
msgid "The resource requested is not available at this time."
msgstr "úÁÐÒÁÛÉ×ÁÅÍÙÊ ÒÅÓÕÒÓ × ÎÁÓÔÏÑÝÅÅ ×ÒÅÍÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ."
#: LYMessages.c:148
msgid "Enter Lynx keystroke command: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ Lynx: "
#: LYMessages.c:149
msgid "Looking up "
msgstr "éÄÅÔ ÐÏÉÓË "
#: LYMessages.c:150
#, c-format
msgid "Getting %s"
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ %s"
#: LYMessages.c:151
#, c-format
msgid "Skipping %s"
msgstr "ðÒÏÐÕÓË %s"
#: LYMessages.c:152
#, c-format
msgid "Using %s"
msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ %s"
#: LYMessages.c:153
#, c-format
msgid "Illegal URL: %s"
msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ URL: %s"
#: LYMessages.c:154
#, c-format
msgid "Badly formed address %s"
msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÄÒÅÓ %s"
#: LYMessages.c:155
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
#: LYMessages.c:156
msgid "Unable to access WWW file!!!"
msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë WWW-ÆÁÊÌÕ!!!"
#: LYMessages.c:157
#, c-format
msgid "This is a searchable index. Use %s to search."
msgstr "üÔÏ ÐÏÉÓËÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓ. äÌÑ ÐÏÉÓËÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %s."
#. #define WWW_INDEX_MORE_MESSAGE
#: LYMessages.c:159
#, c-format
msgid "--More-- This is a searchable index. Use %s to search."
msgstr "--äÁÌÅÅ-- üÔÏ ÐÏÉÓËÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓ. äÌÑ ÐÏÉÓËÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %s."
#: LYMessages.c:160
msgid "You have entered an invalid link number."
msgstr "÷Ù ××ÅÌÉ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÓÙÌËÉ."
#. #define SOURCE_HELP
#: LYMessages.c:162
msgid "Currently viewing document source. Press '\\' to return to rendered version."
msgstr "éÄÅÔ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ. îÁÖÍÉÔÅ '\\' ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ Ë ÒÅÖÉÍÕ ×ÉÚÕÁÌÉÚÁÃÉÉ."
#. #define NOVICE_LINE_ONE
#: LYMessages.c:164
msgid " Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back. \n"
msgstr "óÔÒÅÌËÉ: ÷×ÅÒÈ, ÷ÎÉÚ - ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ. ÷ÐÒÁ×Ï - ÐÅÒÅÈÏÄ ÐÏ ÓÓÙÌËÅ; ÷ÌÅ×Ï - ×ÏÚ×ÒÁÔ.\n"
#. #define NOVICE_LINE_TWO
#: LYMessages.c:166
msgid " H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list \n"
msgstr " H)elp O)ptions P)rint G)o M)çÌÁ× ÜËÒÁÎ Q)uit /=ÐÏÉÓË [delete]=ÓÐÉÓÏË ÉÓÔÏÒÉÉ \n"
#. #define NOVICE_LINE_TWO_A
#: LYMessages.c:168
msgid " O)ther cmds H)elp K)eymap G)oto P)rint M)ain screen o)ptions Q)uit \n"
msgstr " O)äÒ. ËÏÍ. H)elp K)eymap G)oto P)ðÅÞÁÔØ M)çÌÁ× ÜËÒÁÎ o)ðÁÒÁÍ Q)÷ÙÈÏÄ\n"
#. #define NOVICE_LINE_TWO_B
#: LYMessages.c:170
msgid " O)ther cmds B)ack E)dit D)ownload ^R)eload ^W)ipe screen search doc: / \n"
msgstr " O)äÒ. ËÏÍ. B)ack E)òÅÄ D)ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ^R)eload ^W)ipe screen ÐÏÉÓË × ÄÏË: / \n"
#. #define NOVICE_LINE_TWO_C
#: LYMessages.c:172
msgid "O)ther cmds C)omment History: <backspace> Bookmarks: V)iew, A)dd, R)emove \n"
msgstr "O)äÒ. ËÏÍ. C)omment éÓÔÏÒÉÑ: <backspace> úÁËÌÁÄËÉ: V)iew, A)dd, R)emove \n"
#. #define FORM_NOVICELINE_ONE
#: LYMessages.c:174
msgid " Enter text into the field by typing on the keyboard "
msgstr " ÷×ÅÄÉÔÅ × ÐÏÌÅ ÔÅËÓÔ Ó ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ "
#. #define FORM_NOVICELINE_TWO
#: LYMessages.c:176
msgid " Ctrl-U to delete all text in field, [Backspace] to delete a character "
msgstr " Ctrl-U - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÇÏ ÔÅËÓÔÁ × ÐÏÌÅ, [Backspace] - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÏÄÎÏÇÏ ÓÉÍ×ÏÌÁ"
#. #define FORM_NOVICELINE_TWO_DELBL
#: LYMessages.c:178
msgid " Ctrl-U to delete text in field, [Backspace] to delete a character "
msgstr " Ctrl-U - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÇÏ ÔÅËÓÔÁ × ÐÏÌÅ, [Backspace] - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÏÄÎÏÇÏ ÓÉÍ×ÏÌÁ "
#. #define FORM_NOVICELINE_TWO_VAR
#: LYMessages.c:180
#, c-format
msgid " %s to delete all text in field, [Backspace] to delete a character "
msgstr " %s - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÇÏ ÔÅËÓÔÁ × ÐÏÌÅ, [Backspace] - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÏÄÎÏÇÏ ÓÉÍ×ÏÌÁ "
#. #define FORM_NOVICELINE_TWO_DELBL_VAR
#: LYMessages.c:182
#, c-format
msgid " %s to delete text in field, [Backspace] to delete a character "
msgstr " %s - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÇÏ ÔÅËÓÔÁ × ÐÏÌÅ, [Backspace] - ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÏÄÎÏÇÏ ÓÉÍ×ÏÌÁ "
#. mailto
#: LYMessages.c:185
msgid "Malformed mailto form submission! Cancelled!"
msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÐÏÓÙÌËÁ ÆÏÒÍÙ ÐÏ ÐÏÞÔÅ! ïÔÍÅÎÅÎÏ!"
#: LYMessages.c:186
msgid "Warning! Control codes in mail address replaced by ?"
msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! õÐÒÁ×ÌÑÀÝÉÅ ËÏÄÙ × ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÁÄÒÅÓÅ ÚÁÍÅÎÅÎÙ ÎÁ ?"
#: LYMessages.c:187
msgid "Mail disallowed! Cannot submit."
msgstr "ðÏÞÔÁ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ! îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÓÌÁÔØ."
#: LYMessages.c:188
msgid "Mailto form submission failed!"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÆÏÒÍÙ ÐÏ ÐÏÞÔÅ ÎÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:189
msgid "Mailto form submission Cancelled!!!"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÆÏÒÍÙ ÐÏ ÐÏÞÔÅ ÏÔÍÅÎÅÎÁ!!!"
#: LYMessages.c:190
msgid "Sending form content..."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ ÆÏÒÍÙ..."
#: LYMessages.c:191
msgid "No email address is present in mailto URL!"
msgstr "ïÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ × mailto URL!"
#. #define MAILTO_URL_TEMPOPEN_FAILED
#: LYMessages.c:193
msgid "Unable to open temporary file for mailto URL!"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ mailto URL!"
#. #define INC_ORIG_MSG_PROMPT
#: LYMessages.c:195
msgid "Do you wish to include the original message?"
msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ×ËÌÀÞÉÔØ ÉÓÈÏÄÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
#. #define INC_PREPARSED_MSG_PROMPT
#: LYMessages.c:197
msgid "Do you wish to include the preparsed source?"
msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ×ËÌÀÞÉÔØ ÒÁÚÏÂÒÁÎÎÙÊ ÉÓÈÏÄÎÙÊ ÔÅËÓÔ?"
#. #define SPAWNING_EDITOR_FOR_MAIL
#: LYMessages.c:199
msgid "Spawning your selected editor to edit mail message"
msgstr "úÁÐÕÓË ×ÁÛÅÇÏ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
#. #define ERROR_SPAWNING_EDITOR
#: LYMessages.c:201
msgid "Error spawning editor, check your editor definition in the options menu"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ, ÐÒÏ×ÅÒØÔÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ × ÍÅÎÀ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×"
#: LYMessages.c:202
msgid "Send this comment?"
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÜÔÏÔ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ?"
#: LYMessages.c:203
msgid "Send this message?"
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
#: LYMessages.c:204
msgid "Sending your message..."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
#: LYMessages.c:205
msgid "Sending your comment:"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ×ÁÛÅÇÏ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ:"
#. textarea
#: LYMessages.c:208
msgid "Not in a TEXTAREA; cannot use external editor."
msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ, ÎÁÈÏÄÑÓØ ×ÎÅ TEXTAREA, ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ."
#: LYMessages.c:209
msgid "Not in a TEXTAREA; cannot use command."
msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ, ÎÁÈÏÄÑÓØ ×ÎÅ TEXTAREA, ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ."
#: LYMessages.c:211
msgid "file: ACTIONs are disallowed!"
msgstr "ÆÁÊÌ: äåêóô÷éñ ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ!"
#. #define FILE_SERVED_LINKS_DISALLOWED
#: LYMessages.c:213
msgid "file: URLs via served links are disallowed!"
msgstr ""
#: LYMessages.c:214
msgid "Access to local files denied."
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë ÌÏËÁÌØÎÙÍ ÆÁÊÌÁÍ ÚÁÐÒÅÝÅÎ."
#: LYMessages.c:215
msgid "file: URLs via bookmarks are disallowed!"
msgstr "ÆÁÊÌ: URL ÞÅÒÅÚ ÚÁËÌÁÄËÉ ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ!"
#. #define SPECIAL_VIA_EXTERNAL_DISALLOWED
#: LYMessages.c:217
msgid "This special URL is not allowed in external documents!"
msgstr "üÔÏÔ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ URL ÎÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ×Ï ×ÎÅÛÎÅÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ!"
#: LYMessages.c:218
msgid "Press <return> to return to Lynx."
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ × Lynx."
#. #define SPAWNING_MSG
#: LYMessages.c:221
msgid "Spawning DCL subprocess. Use 'logout' to return to Lynx.\n"
msgstr "úÁÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÐÏÄÐÒÏÃÅÓÓ DCL. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'logout' ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ × Lynx.\n"
#. #define SPAWNING_MSG
#: LYMessages.c:225
msgid "Type EXIT to return to Lynx.\n"
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ EXIT ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ × Lynx.\n"
#. #define SPAWNING_MSG
#: LYMessages.c:228
msgid "Spawning your default shell. Use 'exit' to return to Lynx.\n"
msgstr "úÁÐÕÓË ×ÁÛÅÊ ÏÂÏÌÏÞËÉ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'exit' ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ × Lynx.\n"
#: LYMessages.c:231
msgid "Spawning is currently disabled."
msgstr "úÁÐÕÓË ÐÒÏÃÅÓÓÏ× ÓÅÊÞÁÓ ÚÁÐÒÅÝÅÎ."
#: LYMessages.c:232
msgid "The 'd'ownload command is currently disabled."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ 'd' (ÓËÁÞÁÔØ) ÓÅÊÞÁÓ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ."
#: LYMessages.c:233
msgid "You cannot download an input field."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ."
#: LYMessages.c:234
msgid "Form has a mailto action! Cannot download."
msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅÍ ÆÏÒÍÙ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÓÙÌËÁ ÐÏ ÐÏÞÔÅ! îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÁÞÁÔØ."
#: LYMessages.c:235
msgid "You cannot download a mailto: link."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ ÓÓÙÌËÕ mailto:."
#: LYMessages.c:236
msgid "You cannot download cookies."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ cookie."
#: LYMessages.c:237
msgid "You cannot download a printing option."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÐÅÞÁÔÉ."
#: LYMessages.c:238
msgid "You cannot download an upload option."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ ÉÌÉ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ."
#: LYMessages.c:239
msgid "You cannot download an permit option."
msgstr ""
#: LYMessages.c:240
msgid "This special URL cannot be downloaded!"
msgstr "üÔÏÔ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ URL ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÓËÁÞÁÎ!"
#: LYMessages.c:241
msgid "Nothing to download."
msgstr "óËÁÞÉ×ÁÔØ ÎÅÞÅÇÏ."
#: LYMessages.c:242
msgid "Trace ON!"
msgstr "ôÒÁÓÓÉÒÏ×ËÁ ÷ëìàþåîá!"
#: LYMessages.c:243
msgid "Trace OFF!"
msgstr "ôÒÁÓÓÉÒÏ×ËÁ ÷ùëìàþåîá!"
#. #define CLICKABLE_IMAGES_ON
#: LYMessages.c:245
msgid "Links will be included for all images! Reloading..."
msgstr "óÓÙÌËÉ ÂÕÄÕÔ ×ËÌÀÞÅÎÙ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÊ! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#. #define CLICKABLE_IMAGES_OFF
#: LYMessages.c:247
msgid "Standard image handling restored! Reloading..."
msgstr "óÔÁÎÄÁÒÔÎÁÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÊ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#. #define PSEUDO_INLINE_ALTS_ON
#: LYMessages.c:249
msgid "Pseudo_ALTs will be inserted for inlines without ALT strings! Reloading..."
msgstr "ðÓÅ×ÄÏ-ALT ÂÕÄÕÔ ×ÓÔÁ×ÌÅÎÙ ÄÌÑ ×ÎÕÔÒÉÓÔÒÏÞÎÙÈ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÊ ÂÅÚ ALT. ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#. #define PSEUDO_INLINE_ALTS_OFF
#: LYMessages.c:251
msgid "Inlines without an ALT string specified will be ignored! Reloading..."
msgstr "÷ÎÕÔÒÉÓÔÒÏÞÎÙÅ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÂÅÚ ÁÔÒÉÂÕÔÁ ALT ÂÕÄÕÔ ÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØÓÑ! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:252
msgid "Raw 8-bit or CJK mode toggled OFF! Reloading..."
msgstr "îÅÏÂÒÁÂÏÔÁÎÎÙÊ 8-ÂÉÔÎÙÊ ÉÌÉ CJK-ÒÅÖÉÍ ÷ùëìàþåî! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:253
msgid "Raw 8-bit or CJK mode toggled ON! Reloading..."
msgstr "îÅÏÂÒÁÂÏÔÁÎÎÙÊ 8-ÂÉÔÎÙÊ ÉÌÉ CJK-ÒÅÖÉÍ ÷ëìàþåî! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#. #define HEAD_D_L_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:255
msgid "Send HEAD request for D)ocument or L)ink, or C)ancel? (d,l,c): "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÚÁÐÒÏÓ HEAD ÄÌÑ D)ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÉÌÉ L)ÓÓÙÌËÉ, ÉÌÉ C)ïÔÍÅÎÉÔØ? (d,l,c): "
#. #define HEAD_D_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:257
msgid "Send HEAD request for D)ocument, or C)ancel? (d,c): "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÚÁÐÒÏÓ HEAD ÄÌÑ D)ÄÏËÕÍÅÎÔÁ, ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ? (d,c): "
#: LYMessages.c:258
msgid "Sorry, the document is not an http URL."
msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÄÏËÕÍÅÎÔ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ http URL."
#: LYMessages.c:259
msgid "Sorry, the link is not an http URL."
msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÓÓÙÌËÁ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ http URL."
#: LYMessages.c:260
msgid "Sorry, the ACTION for this form is disabled."
msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, äåêóô÷éå ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÆÏÒÍÙ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ."
#. #define FORM_ACTION_NOT_HTTP_URL
#: LYMessages.c:262
msgid "Sorry, the ACTION for this form is not an http URL."
msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, äåêóô÷éå ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÆÏÒÍÙ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ http URL."
#: LYMessages.c:263
msgid "Not an http URL or form ACTION!"
msgstr "îÅ http URL ÉÌÉ äåêóô÷éå ÆÏÒÍÙ!"
#: LYMessages.c:264
msgid "This special URL cannot be a form ACTION!"
msgstr "üÔÏÔ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ URL ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ äåêóô÷éåí ÆÏÒÍÙ!"
#: LYMessages.c:265
msgid "URL is not in starting realm!"
msgstr "URL ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ×ÎÅ ÎÁÞÁÌØÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ!"
#: LYMessages.c:266
msgid "News posting is disabled!"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:267
msgid "File management support is disabled!"
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÆÁÊÌÁÍÉ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:268
msgid "No jump file is currently available."
msgstr "÷ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×."
#: LYMessages.c:269
msgid "Jump to (use '?' for list): "
msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë (ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ '?' ÄÌÑ ÓÐÉÓËÁ): "
#: LYMessages.c:270
msgid "Jumping to a shortcut URL is disallowed!"
msgstr "ðÅÒÅÈÏÄ ÐÏ ÓÏËÒÁÝÅÎÎÏÍÕ URL ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:271
msgid "Random URL is disallowed! Use a shortcut."
msgstr "óÌÕÞÁÊÎÙÅ URL ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ."
#: LYMessages.c:272
msgid "No random URLs have been used thus far."
msgstr "óÌÕÞÁÊÎÙÅ URL ÄÏ ÓÉÈ ÐÏÒ ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÉÓØ."
#: LYMessages.c:273
msgid "Bookmark features are currently disabled."
msgstr "úÁËÌÁÄËÉ ÓÅÊÞÁÓ ÏÔËÌÀÞÅÎÙ."
#: LYMessages.c:274
msgid "Execution via bookmarks is disabled."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ ÞÅÒÅÚ ÚÁËÌÁÄËÉ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ."
#. #define BOOKMARK_FILE_NOT_DEFINED
#: LYMessages.c:276
#, c-format
msgid "Bookmark file is not defined. Use %s to see options."
msgstr "æÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %s ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÏÐÃÉÊ."
#. #define NO_TEMP_FOR_HOTLIST
#: LYMessages.c:278
msgid "Unable to open tempfile for X Mosaic hotlist conversion."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ÚÁËÌÁÄÏË X Mosaic."
#: LYMessages.c:279
msgid "ERROR - unable to open bookmark file."
msgstr "ïûéâëá - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË."
#. #define BOOKMARK_OPEN_FAILED_FOR_DEL
#: LYMessages.c:281
msgid "Unable to open bookmark file for deletion of link."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÓÙÌËÉ."
#. #define BOOKSCRA_OPEN_FAILED_FOR_DEL
#: LYMessages.c:283
msgid "Unable to open scratch file for deletion of link."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÒÁÂÏÞÉÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÓÙÌËÉ."
#: LYMessages.c:285
msgid "Error renaming scratch file."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÒÁÂÏÞÅÇÏ ÆÁÊÌÁ."
#: LYMessages.c:287
msgid "Error renaming temporary file."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ."
#. #define BOOKTEMP_COPY_FAIL
#: LYMessages.c:289
msgid "Unable to copy temporary file for deletion of link."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÓÙÌËÉ."
#. #define BOOKTEMP_REOPEN_FAIL_FOR_DEL
#: LYMessages.c:291
msgid "Unable to reopen temporary file for deletion of link."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÎÏ×Ï ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÓÙÌËÉ."
#. #define BOOKMARK_LINK_NOT_ONE_LINE
#: LYMessages.c:294
msgid "Link is not by itself all on one line in bookmark file."
msgstr "óÓÙÌËÁ ÎÅ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÃÅÌÉËÏÍ ÎÁ ÏÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ ÆÁÊÌÁ ÚÁËÌÁÄÏË."
#: LYMessages.c:295
msgid "Bookmark deletion failed."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÕÄÁÌÅÎÉÉ ÚÁËÌÁÄËÉ."
#. #define BOOKMARKS_NOT_TRAVERSED
#: LYMessages.c:297
msgid "Bookmark files cannot be traversed (only http URLs)."
msgstr "ðÒÏÈÏÖÄÅÎÉÅ ÐÏ ÆÁÊÌÁÍ ÚÁËÌÁÄÏË ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ (ÔÏÌØËÏ ÐÏ http URL)."
#. #define BOOKMARKS_NOT_OPEN
#: LYMessages.c:299
msgid "Unable to open bookmark file, use 'a' to save a link first"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË, ÓÎÁÞÁÌÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'a' ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÓÓÙÌËÉ"
#: LYMessages.c:300
msgid "There are no links in this bookmark file!"
msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÆÁÊÌÅ ÚÁËÌÁÄÏË ÎÅÔ ÓÓÙÌÏË!"
#. #define BOOK_D_L_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:302
msgid "Save D)ocument or L)ink to bookmark file or C)ancel? (d,l,c): "
msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ D)ÄÏËÕÍÅÎÔ ÉÌÉ L)ÓÓÙÌËÕ × ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ? (d,l,c): "
#: LYMessages.c:303
msgid "Save D)ocument to bookmark file or C)ancel? (d,c): "
msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ D)ÄÏËÕÍÅÎÔ × ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ? (d,c): "
#: LYMessages.c:304
msgid "Save L)ink to bookmark file or C)ancel? (l,c): "
msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ L)ÓÓÙÌËÕ × ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ? (l,c): "
#. #define NOBOOK_POST_FORM
#: LYMessages.c:306
msgid "Documents from forms with POST content cannot be saved as bookmarks."
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔÙ ÉÚ ÆÏÒÍ Ó ÓÏÄÅÒÖÉÍÙÍ POST ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ ËÁË ÚÁËÌÁÄËÉ."
#: LYMessages.c:307
msgid "Cannot save form fields/links"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÐÏÌÑ/ÓÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ"
#. #define NOBOOK_HSML
#: LYMessages.c:309
msgid "History, showinfo, menu and list files cannot be saved as bookmarks."
msgstr "éÓÔÏÒÉÑ, ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ, ÍÅÎÀ É ÆÁÊÌÙ ÓÐÉÓËÏ× ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ ËÁË ÚÁËÌÁÄËÉ."
#. #define CONFIRM_BOOKMARK_DELETE
#: LYMessages.c:311
msgid "Do you really want to delete this link from your bookmark file?"
msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÓÓÙÌËÕ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÚÁËÌÁÄÏË?"
#: LYMessages.c:312
msgid "Malformed address."
msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÄÒÅÓ."
#. #define HISTORICAL_ON_MINIMAL_OFF
#: LYMessages.c:314
msgid "Historical comment parsing ON (Minimal is overridden)!"
msgstr "éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ëìàþåî (ÚÁÍÅÝÁÅÔ íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ)!"
#. #define HISTORICAL_OFF_MINIMAL_ON
#: LYMessages.c:316
msgid "Historical comment parsing OFF (Minimal is in effect)!"
msgstr "éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ùëìàþåî (íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#. #define HISTORICAL_ON_VALID_OFF
#: LYMessages.c:318
msgid "Historical comment parsing ON (Valid is overridden)!"
msgstr "éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ëìàþåî (ÚÁÍÅÝÁÅÔ ðÒÁ×ÉÌØÎÙÊ)!"
#. #define HISTORICAL_OFF_VALID_ON
#: LYMessages.c:320
msgid "Historical comment parsing OFF (Valid is in effect)!"
msgstr "éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ùëìàþåî (ðÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#. #define MINIMAL_ON_IN_EFFECT
#: LYMessages.c:322
msgid "Minimal comment parsing ON (and in effect)!"
msgstr "íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ëìàþåî (É ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#. #define MINIMAL_OFF_VALID_ON
#: LYMessages.c:324
msgid "Minimal comment parsing OFF (Valid is in effect)!"
msgstr "íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ùëìàþåî (ðÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#. #define MINIMAL_ON_BUT_HISTORICAL
#: LYMessages.c:326
msgid "Minimal comment parsing ON (but Historical is in effect)!"
msgstr "íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ëìàþåî (ÎÏ éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#. #define MINIMAL_OFF_HISTORICAL_ON
#: LYMessages.c:328
msgid "Minimal comment parsing OFF (Historical is in effect)!"
msgstr "íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÓÐÏÓÏ ÒÁÚÂÏÒÁ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÅ× ÷ùëìàþåî (éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ)!"
#: LYMessages.c:329
msgid "Soft double-quote parsing ON!"
msgstr "íÑÇËÉÊ ÒÁÚÂÏÒ Ä×ÏÊÎÙÈ ËÁ×ÙÞÅË ÷ëìàþåî!"
#: LYMessages.c:330
msgid "Soft double-quote parsing OFF!"
msgstr "íÑÇËÉÊ ÒÁÚÂÏÒ Ä×ÏÊÎÙÈ ËÁ×ÙÞÅË ÷ùëìàþåî!"
#: LYMessages.c:331
msgid "Now using TagSoup parsing of HTML."
msgstr "ôÅÐÅÒØ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÍÅÔÏÄ TagSoup ÒÁÚÂÏÒÁ HTML."
#: LYMessages.c:332
msgid "Now using SortaSGML parsing of HTML!"
msgstr "ôÅÐÅÒØ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÍÅÔÏÄ SortaSGML ÒÁÚÂÏÒÁ HTML!"
#: LYMessages.c:333
msgid "You are already at the end of this document."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ × ËÏÎÃÅ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ."
#: LYMessages.c:334
msgid "You are already at the beginning of this document."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ × ÎÁÞÁÌÅ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ."
#: LYMessages.c:335
#, c-format
msgid "You are already at page %d of this document."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ %d ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ."
#: LYMessages.c:336
#, c-format
msgid "Link number %d already is current."
msgstr "óÓÙÌËÁ ÎÏÍÅÒ %d ÕÖÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÔÅËÕÝÅÊ."
#: LYMessages.c:337
msgid "You are already at the first document"
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ ÎÁ ÐÅÒ×ÏÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ"
#: LYMessages.c:338
msgid "There are no links above this line of the document."
msgstr "÷ÙÛÅ ÜÔÏÊ ÓÔÒÏËÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÓÓÙÌÏË ÎÅÔ."
#: LYMessages.c:339
msgid "There are no links below this line of the document."
msgstr "îÉÖÅ ÜÔÏÊ ÓÔÒÏËÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÓÓÙÌÏË ÎÅÔ."
#. #define MAXLEN_REACHED_DEL_OR_MOV
#: LYMessages.c:341
msgid "Maximum length reached! Delete text or move off field."
msgstr "íÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ÄÏÓÔÉÇÎÕÔÁ! õÄÁÌÉÔÅ ÔÅËÓÔ ÉÌÉ ×ÙÊÄÅÔÅ Ó ÐÏÌÑ."
#. #define NOT_ON_SUBMIT_OR_LINK
#: LYMessages.c:343
msgid "You are not on a form submission button or normal link."
msgstr "÷Ù ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ ÎÅ ÎÁ ËÎÏÐËÅ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ ÉÌÉ ÏÂÙÞÎÏÊ ÓÓÙÌËÅ."
#. #define NEED_CHECKED_RADIO_BUTTON
#: LYMessages.c:345
msgid "One radio button must be checked at all times!"
msgstr "÷ÓÅ ×ÒÅÍÑ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ×ÙÂÒÁÎÁ ÏÄÎÁ ÚÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ!"
#: LYMessages.c:346
msgid "No submit button for this form, submit single text field?"
msgstr "÷ ÜÔÏÊ ÆÏÒÍÅ ÎÅÔ ËÎÏÐËÉ ÐÏÓÙÌËÉ, ÐÏÓÌÁÔØ ÏÄÎÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÅ ÐÏÌÅ?"
#: LYMessages.c:347
msgid "Do you want to go back to the previous document?"
msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ ÎÁÚÁÄ Ë ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÄÏËÕÍÅÎÔÕ?"
#: LYMessages.c:348
msgid "Use arrows or tab to move off of field."
msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÔÒÅÌËÉ ÉÌÉ tab ÄÌÑ ×ÙÈÏÄÁ ÉÚ ÐÏÌÑ."
#. #define ENTER_TEXT_ARROWS_OR_TAB
#: LYMessages.c:350
msgid "Enter text. Use arrows or tab to move off of field."
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÔÅËÓÔ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÔÒÅÌËÉ ÉÌÉ tab ÄÌÑ ×ÙÈÏÄÁ ÉÚ ÐÏÌÑ."
#: LYMessages.c:351
msgid "** Bad HTML!! No form action defined. **"
msgstr "** ðÌÏÈÏÊ HTML!! îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÆÏÒÍÙ. **"
#: LYMessages.c:352
msgid "Bad HTML!! Unable to create popup window!"
msgstr "ðÌÏÈÏÊ HTML!! îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÅ ÏËÎÏ!"
#: LYMessages.c:353
msgid "Unable to create popup window!"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÅ ÏËÎÏ!"
#: LYMessages.c:354
msgid "Goto a random URL is disallowed!"
msgstr "ðÅÒÅÈÏÄ Ë ÓÌÕÞÁÊÎÏÍÕ URL ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:355
msgid "Goto a non-http URL is disallowed!"
msgstr "ðÅÒÅÈÏÄ Ë ÎÅ-http URL ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:356
#, c-format
msgid "You are not allowed to goto \"%s\" URLs"
msgstr "÷ÁÍ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ ÐÅÒÅÈÏÄÉÔØ Ë \"%s\" URLs"
#: LYMessages.c:357
msgid "URL to open: "
msgstr "ïÔËÒÙÔØ URL: "
#: LYMessages.c:358
msgid "Edit the current Goto URL: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÔÅËÕÝÅÇÏ URL ÄÌÑ ÐÅÒÅÈÏÄÁ: "
#: LYMessages.c:359
msgid "Edit the previous Goto URL: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ URL ÄÌÑ ÐÅÒÅÈÏÄÁ: "
#: LYMessages.c:360
msgid "Edit a previous Goto URL: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ URL ÄÌÑ ÐÅÒÅÈÏÄÁ: "
#: LYMessages.c:361
msgid "Current document has POST data."
msgstr "ôÅËÕÝÉÊ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÉÍÅÅÔ POST-ÄÁÎÎÙÅ."
#: LYMessages.c:362
msgid "Edit this document's URL: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ URL ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ: "
#: LYMessages.c:363
msgid "Edit the current link's URL: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ URL ÔÅËÕÝÅÊ ÓÓÙÌËÉ: "
#: LYMessages.c:364
msgid "You cannot edit File Management URLs"
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ URL òÁÂÏÔÙ Ó æÁÊÌÁÍÉ"
#: LYMessages.c:365
msgid "Enter a database query: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÚÁÐÒÏÓ Ë ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ: "
#: LYMessages.c:366
msgid "Enter a whereis query: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÚÁÐÒÏÓ ÎÁ ÐÏÉÓË: "
#: LYMessages.c:367
msgid "Edit the current query: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÔÅËÕÝÉÊ ÚÁÐÒÏÓ: "
#: LYMessages.c:368
msgid "Edit the previous query: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÚÁÐÒÏÓ: "
#: LYMessages.c:369
msgid "Edit a previous query: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÚÁÐÒÏÓ: "
#. #define USE_C_R_TO_RESUB_CUR_QUERY
#: LYMessages.c:371
msgid "Use Control-R to resubmit the current query."
msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ Control-R, ÞÔÏÂÙ ÐÏÓÌÁÔØ ÚÁÎÏ×Ï ÔÅËÕÝÉÊ ÚÁÐÒÏÓ."
#: LYMessages.c:372
msgid "Edit the current shortcut: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÔÅËÕÝÅÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ: "
#: LYMessages.c:373
msgid "Edit the previous shortcut: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ: "
#: LYMessages.c:374
msgid "Edit a previous shortcut: "
msgstr "ïÔÒÅÄÁËÔÉÒÕÊÔÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ: "
#: LYMessages.c:375
#, c-format
msgid "Key '%c' is not mapped to a jump file!"
msgstr "ëÌÀÞ '%c' ÎÅ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔÓÑ × ÆÁÊÌ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:376
msgid "Cannot locate jump file!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ ÆÁÊÌ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:377
msgid "Cannot open jump file!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:378
msgid "Error reading jump file!"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:379
msgid "Out of memory reading jump file!"
msgstr "îÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:380
msgid "Out of memory reading jump table!"
msgstr "îÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ ÔÁÂÌÉÃÙ ÐÅÒÅÈÏÄÏ×!"
#: LYMessages.c:381
msgid "No index is currently available."
msgstr "óÅÊÞÁÓ ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÏÇÏ ÉÎÄÅËÓÁ."
#. #define CONFIRM_MAIN_SCREEN
#: LYMessages.c:383
msgid "Do you really want to go to the Main screen?"
msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÅÒÅÊÔÉ Ë çÌÁ×ÎÏÍÕ ÜËÒÁÎÕ?"
#: LYMessages.c:384
msgid "You are already at main screen!"
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ ÎÁ ÇÌÁ×ÎÏÍ ÜËÒÁÎÅ!"
#. #define NOT_ISINDEX
#: LYMessages.c:386
msgid "Not a searchable indexed document -- press '/' to search for a text string"
msgstr "îÅ ÐÏÉÓËÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÄÏËÕÍÅÎÔ - ÎÁÖÍÉÔÅ '/' ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ ÐÏ ÓÔÒÏËÅ ÔÅËÓÔÁ"
#. #define NO_OWNER
#: LYMessages.c:388
msgid "No owner is defined for this file so you cannot send a comment"
msgstr "äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ ×ÌÁÄÅÌÅÃ, ÔÁË ÞÔÏ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ"
#: LYMessages.c:389
#, c-format
msgid "No owner is defined. Use %s?"
msgstr "÷ÌÁÄÅÌÅà ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %s?"
#: LYMessages.c:390
msgid "Do you wish to send a comment?"
msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ?"
#: LYMessages.c:391
msgid "Mail is disallowed so you cannot send a comment"
msgstr "ðÏÞÔÁ ÚÁÐÒÅÝÅÎÁ, ÔÁË ÞÔÏ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ"
#: LYMessages.c:392
msgid "The 'e'dit command is currently disabled."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ e)ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÓÅÊÞÁÓ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
#: LYMessages.c:393
msgid "External editing is currently disabled."
msgstr "÷ÎÅÛÎÅÅ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÅÊÞÁÓ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ."
#: LYMessages.c:394
msgid "System error - failure to get status."
msgstr "óÉÓÔÅÍÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ - ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔÕÓ."
#: LYMessages.c:395
msgid "No editor is defined!"
msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ!"
#: LYMessages.c:396
msgid "The 'p'rint command is currently disabled."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ p)ÐÅÞÁÔÉ ÓÅÊÞÁÓ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
#: LYMessages.c:397
msgid "Document has no Toolbar links or Banner."
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÓÙÌÏË Toolbar ÉÌÉ Banner."
#: LYMessages.c:398
msgid "Unable to open traversal file."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÐÒÏÈÏÖÄÅÎÉÑ."
#: LYMessages.c:399
msgid "Unable to open traversal found file."
msgstr ""
#: LYMessages.c:400
msgid "Unable to open reject file."
msgstr ""
#: LYMessages.c:401
msgid "Unable to open traversal errors output file"
msgstr ""
#: LYMessages.c:402
msgid "TRAVERSAL WAS INTERRUPTED"
msgstr "ðïèïöäåîéå ðòåò÷áîï"
#: LYMessages.c:403
msgid "Follow link (or goto link or page) number: "
msgstr "ðÅÒÅÈÏÄ ÐÏ ÓÓÙÌËÅ (ÉÌÉ Ë ÓÓÙÌËÅ ÉÌÉ ÓÔÒÁÎÉÃÅ) Ó ÎÏÍÅÒÏÍ: "
#: LYMessages.c:404
msgid "Select option (or page) number: "
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÎÏÍÅÒ ÏÐÃÉÉ (ÉÌÉ ÓÔÒÁÎÉÃÙ): "
#: LYMessages.c:405
#, c-format
msgid "Option number %d already is current."
msgstr "ïÐÃÉÑ ÎÏÍÅÒ %d ÕÖÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÔÅËÕÝÅÊ."
#. #define ALREADY_AT_OPTION_END
#: LYMessages.c:407
msgid "You are already at the end of this option list."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ × ËÏÎÃÅ ÜÔÏÇÏ ÓÐÉÓËÁ ÏÐÃÉÊ."
#. #define ALREADY_AT_OPTION_BEGIN
#: LYMessages.c:409
msgid "You are already at the beginning of this option list."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ × ÎÁÞÁÌÅ ÜÔÏÇÏ ÓÐÉÓËÁ ÏÐÃÉÊ."
#. #define ALREADY_AT_OPTION_PAGE
#: LYMessages.c:411
#, c-format
msgid "You are already at page %d of this option list."
msgstr "÷Ù ÕÖÅ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ %d ÜÔÏÇÏ ÓÐÉÓËÁ ÏÐÃÉÊ."
#: LYMessages.c:412
msgid "You have entered an invalid option number."
msgstr "÷Ù ××ÅÌÉ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÏÐÃÉÉ."
#: LYMessages.c:413
msgid "** Bad HTML!! Use -trace to diagnose. **"
msgstr "** ðÌÏÈÏÊ HTML!! äÌÑ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉËÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -trace. **"
#: LYMessages.c:414
msgid "Give name of file to save in"
msgstr "úÁÄÁÊÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ"
#: LYMessages.c:415
msgid "Can't save data to file -- please run WWW locally"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ × ÆÁÊÌ -- ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ WWW ÌÏËÁÌØÎÏ"
#: LYMessages.c:416
msgid "Can't open temporary file!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ!"
#: LYMessages.c:417
msgid "Can't open output file! Cancelling!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÁÊÌ! ïÔÍÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:418
msgid "Execution is disabled."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ."
#. #define EXECUTION_DISABLED_FOR_FILE
#: LYMessages.c:420
#, c-format
msgid "Execution is not enabled for this file. See the Options menu (use %s)."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ. óÍ. ÍÅÎÀ ïÐÃÉÊ (ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %s)."
#. #define EXECUTION_NOT_COMPILED
#: LYMessages.c:422
msgid "Execution capabilities are not compiled into this version."
msgstr "÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÙ × ÜÔÕ ×ÅÒÓÉÀ."
#: LYMessages.c:423
msgid "This file cannot be displayed on this terminal."
msgstr "üÔÏÔ ÆÁÊÌ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎ ÎÁ ÄÁÎÎÏÍ ÔÅÒÍÉÎÁÌÅ."
#. #define CANNOT_DISPLAY_FILE_D_OR_C
#: LYMessages.c:425
msgid "This file cannot be displayed on this terminal: D)ownload, or C)ancel"
msgstr "üÔÏÔ ÆÁÊÌ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎ ÎÁ ÄÁÎÎÏÍ ÔÅÒÍÉÎÁÌÅ: D)ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ"
#: LYMessages.c:426
#, c-format
msgid "%s D)ownload, or C)ancel"
msgstr "%s D)ÓËÁÞÁÔØ ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ"
#: LYMessages.c:427
msgid "Cancelling file."
msgstr "ïÔÍÅÎÁ ÆÁÊÌÁ."
#: LYMessages.c:428
msgid "Retrieving file. - PLEASE WAIT -"
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÆÁÊÌÁ. - ðïöáìõêóôá, ðïäïöäéôå -"
#: LYMessages.c:429
msgid "Enter a filename: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ: "
#: LYMessages.c:430
msgid "Edit the previous filename: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ: "
#: LYMessages.c:431
msgid "Edit a previous filename: "
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ: "
#: LYMessages.c:432
msgid "Enter a new filename: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ: "
#: LYMessages.c:433
msgid "File name may not begin with a dot."
msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÔÏÞËÉ."
#: LYMessages.c:435
msgid "File exists. Create higher version?"
msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. óÏÚÄÁÔØ ÅÝÅ ÏÄÎÕ ×ÅÒÓÉÀ?"
#: LYMessages.c:437
msgid "File exists. Overwrite?"
msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ?"
#: LYMessages.c:439
msgid "Cannot write to file."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ."
#: LYMessages.c:440
msgid "ERROR! - download command is misconfigured."
msgstr "ïûéâëá! - ËÏÍÁÎÄÁ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓËÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÎÁ."
#: LYMessages.c:441
msgid "Unable to download file."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÓËÁÞÁÔØ ÆÁÊÌ."
#: LYMessages.c:442
msgid "Reading directory..."
msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ..."
#: LYMessages.c:443
msgid "Building directory listing..."
msgstr "ðÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ËÁÔÁÌÏÇÁ..."
#: LYMessages.c:444
msgid "Saving..."
msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:445
#, c-format
msgid "Could not edit file '%s'."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌ '%s'."
#: LYMessages.c:446
msgid "Unable to access document!"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÄÏËÕÍÅÎÔÕ!"
#: LYMessages.c:447
msgid "Could not access file."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÕ."
#: LYMessages.c:448
msgid "Could not access directory."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ËÁÔÁÌÏÇÕ."
#: LYMessages.c:449
msgid "Could not load data."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ."
#. #define CANNOT_EDIT_REMOTE_FILES
#: LYMessages.c:451
msgid "Lynx cannot currently (e)dit remote WWW files."
msgstr "÷ ÎÁÓÔÏÑÝÅÅ ×ÒÅÍÑ Lynx ÎÅ ÍÏÖÅÔ e)ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ WWW ÆÁÊÌÙ."
#. #define CANNOT_EDIT_FIELD
#: LYMessages.c:453
msgid "This field cannot be (e)dited with an external editor."
msgstr "üÔÏ ÐÏÌÅ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ e)ÏÔÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÏ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ."
#: LYMessages.c:454
msgid "Bad rule"
msgstr "ðÌÏÈÏÅ ÐÒÁ×ÉÌÏ"
#: LYMessages.c:455
msgid "Insufficient operands:"
msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÏÐÅÒÁÎÄÏ×:"
#: LYMessages.c:456
msgid "You are not authorized to edit this file."
msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÊ ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ."
#: LYMessages.c:457
msgid "Title: "
msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË: "
#: LYMessages.c:458
msgid "Subject: "
msgstr "ôÅÍÁ: "
#: LYMessages.c:459
msgid "Username: "
msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
#: LYMessages.c:460
msgid "Password: "
msgstr "ðÁÒÏÌØ: "
#: LYMessages.c:461
msgid "lynx: Username and Password required!!!"
msgstr "lynx: ÔÒÅÂÕÀÔÓÑ éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ðÁÒÏÌØ!!!"
#: LYMessages.c:462
msgid "lynx: Password required!!!"
msgstr "lynx: ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ðÁÒÏÌØ!!!"
#: LYMessages.c:463
msgid "Clear all authorization info for this session?"
msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ×ÓÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÑÈ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅÁÎÓÁ?"
#: LYMessages.c:464
msgid "Authorization info cleared."
msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÑÈ ÏÞÉÝÅÎÁ."
#: LYMessages.c:465
msgid "Authorization failed. Retry?"
msgstr "îÅÕÄÁÞÎÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÊ. ðÏ×ÔÏÒÉÔØ?"
#: LYMessages.c:466
msgid "cgi support has been disabled."
msgstr "ÐÏÄÄÅÒÖËÁ cgi ÂÙÌÁ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
#. #define CGI_NOT_COMPILED
#: LYMessages.c:468
msgid "Lynxcgi capabilities are not compiled into this version."
msgstr "÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ lynxcgi ÎÅ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÙ × ÜÔÏÊ ×ÅÒÓÉÉ."
#: LYMessages.c:469
#, c-format
msgid "Sorry, no known way of converting %s to %s."
msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅÔ ÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÓÐÏÓÏÂÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ %s × %s."
#: LYMessages.c:470
msgid "Unable to set up connection."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÄÇÏÔÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ."
#: LYMessages.c:471
msgid "Unable to make connection"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
#. #define MALFORMED_EXEC_REQUEST
#: LYMessages.c:473
msgid "Executable link rejected due to malformed request."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÍÁÑ ÓÓÙÌËÁ ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔÁ ÉÚ-ÚÁ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ÚÁÐÒÏÓÁ."
#. #define BADCHAR_IN_EXEC_LINK
#: LYMessages.c:475
#, c-format
msgid "Executable link rejected due to `%c' character."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÍÁÑ ÓÓÙÌËÁ ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔÁ ÉÚ-ÚÁ ÓÉÍ×ÏÌÁ `%c'."
#. #define RELPATH_IN_EXEC_LINK
#: LYMessages.c:477
msgid "Executable link rejected due to relative path string ('../')."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÍÁÑ ÓÓÙÌËÁ ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔÁ ÉÚ-ÚÁ ÓÔÒÏËÉ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏÇÏ ÐÕÔÉ ('../')."
#. #define BADLOCPATH_IN_EXEC_LINK
#: LYMessages.c:479
msgid "Executable link rejected due to location or path."
msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÍÁÑ ÓÓÙÌËÁ ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔÁ ÉÚ-ÚÁ ÁÄÒÅÓÁ ÉÌÉ ÐÕÔÉ."
#: LYMessages.c:480
msgid "Mail access is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë ÐÏÞÔÅ ÏÔËÌÀÞÅÎ!"
#. #define ACCESS_ONLY_LOCALHOST
#: LYMessages.c:482
msgid "Only files and servers on the local host can be accessed."
msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙ ÔÏÌØËÏ ÆÁÊÌÙ É ÓÅÒ×ÅÒÙ ÎÁ ÌÏËÁÌØÎÏÍ ËÏÍÐØÀÔÅÒÅ."
#: LYMessages.c:483
msgid "Telnet access is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë telnet ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#. #define TELNET_PORT_SPECS_DISABLED
#: LYMessages.c:485
msgid "Telnet port specifications are disabled."
msgstr "óÐÅÃÉÆÉËÁÃÉÉ ÐÏÒÔÁ ÄÌÑ telnet ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ."
#: LYMessages.c:486
msgid "USENET news access is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë ÎÏ×ÏÓÔÑÍ USENET ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:487
msgid "Rlogin access is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë rlogin ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:488
msgid "Ftp access is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë ftp ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
#: LYMessages.c:489
msgid "There are no references from this document."
msgstr "éÚ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÎÅÔ ÓÓÙÌÏË."
#: LYMessages.c:490
msgid "There are only hidden links from this document."
msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ ÅÓÔØ ÔÏÌØËÏ ÓËÒÙÔÙÅ ÓÓÙÌËÉ."
#: LYMessages.c:492
msgid "Unable to open command file."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÍÁÎÄÎÙÊ ÆÁÊÌ."
#: LYMessages.c:494
msgid "News Post Cancelled!!!"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÐÒÅÒ×ÁÎÁ!!!"
#. #define SPAWNING_EDITOR_FOR_NEWS
#: LYMessages.c:496
msgid "Spawning your selected editor to edit news message"
msgstr "úÁÐÕÓË ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ×ÁÍÉ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
#: LYMessages.c:497
msgid "Post this message?"
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
#: LYMessages.c:498
#, c-format
msgid "Append '%s'?"
msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ '%s'?"
#: LYMessages.c:499
msgid "Posting to newsgroup(s)..."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ × ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
#: LYMessages.c:501
msgid "*** You have unread mail. ***"
msgstr "*** õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ. ***"
#: LYMessages.c:503
msgid "*** You have mail. ***"
msgstr "*** õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÐÏÞÔÁ. ***"
#: LYMessages.c:505
msgid "*** You have new mail. ***"
msgstr "*** õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÎÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ. ***"
#: LYMessages.c:506
msgid "File insert cancelled!!!"
msgstr "÷ÓÔÁ×ËÁ ÆÁÊÌÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ!!!"
#: LYMessages.c:507
msgid "Not enough memory for file!"
msgstr "îÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÆÁÊÌÁ!"
#: LYMessages.c:508
msgid "Can't open file for reading."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ!"
#: LYMessages.c:509
msgid "File does not exist."
msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: LYMessages.c:510
msgid "File does not exist - reenter or cancel:"
msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ - ××ÅÄÉÔÅ ÓÎÏ×Á ÉÌÉ ÏÔÍÅÎÉÔÅ:"
#: LYMessages.c:511
msgid "File is not readable."
msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÞÔÅÎÉÅ."
#: LYMessages.c:512
msgid "File is not readable - reenter or cancel:"
msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÞÔÅÎÉÅ - ××ÅÄÉÔÅ ÓÎÏ×Á ÉÌÉ ÏÔÍÅÎÉÔÅ:"
#: LYMessages.c:513
msgid "Nothing to insert - file is 0-length."
msgstr "÷ÓÔÁ×ÌÑÔØ ÎÅÞÅÇÏ - ÆÁÊÌ ÎÕÌÅ×ÏÊ ÄÌÉÎÙ."
#: LYMessages.c:514
msgid "Save request cancelled!!!"
msgstr "úÁÐÒÏÓ ÎÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÏÔÍÅÎÅÎ!!!"
#: LYMessages.c:515
msgid "Mail request cancelled!!!"
msgstr "úÁÐÒÏÓ ÎÁ ÐÏÓÙÌËÕ ÐÏÞÔÙ ÏÔÍÅÎÅÎ!!!"
#. #define CONFIRM_MAIL_SOURCE_PREPARSED
#: LYMessages.c:517
msgid "Viewing preparsed source. Are you sure you want to mail it?"
msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÒÁÚÏÂÒÁÎÎÏÇÏ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ. ÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÅÇÏ?"
#: LYMessages.c:518
msgid "Please wait..."
msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÏÖÄÉÔÅ..."
#: LYMessages.c:519
msgid "Mailing file. Please wait..."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÆÁÊÌÁ ÐÏ ÐÏÞÔÅ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÏÖÄÉÔÅ..."
#: LYMessages.c:520
msgid "ERROR - Unable to mail file"
msgstr "ïûéâëá - ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÓÌÁÔØ ÆÁÊÌ ÐÏ ÐÏÞÔÅ"
#. #define CONFIRM_LONG_SCREEN_PRINT
#: LYMessages.c:522
#, c-format
msgid "File is %d screens long. Are you sure you want to print?"
msgstr "æÁÊÌ ÚÁÎÉÍÁÅÔ %d ÜËÒÁÎÏ×. ÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÅÇÏ ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ?"
#: LYMessages.c:523
msgid "Print request cancelled!!!"
msgstr "úÁÐÒÏÓ ÎÁ ÐÅÞÁÔØ ÏÔÍÅÎÅÎ!!!"
#: LYMessages.c:524
msgid "Press <return> to begin: "
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÎÁÞÁÌÁ: "
#: LYMessages.c:525
msgid "Press <return> to finish: "
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÉÑ: "
#. #define CONFIRM_LONG_PAGE_PRINT
#: LYMessages.c:527
#, c-format
msgid "File is %d pages long. Are you sure you want to print?"
msgstr "æÁÊÌ ÚÁÎÉÍÁÅÔ %d ÓÔÒÁÎÉÃ. ÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ?"
#. #define CHECK_PRINTER
#: LYMessages.c:529
msgid "Be sure your printer is on-line. Press <return> to start printing:"
msgstr "õÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ÐÒÉÎÔÅÒ × ÒÅÖÉÍÅ on-line. îÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> ÄÌÑ ÎÁÞÁÌÁ ÐÅÞÁÔÉ:"
#: LYMessages.c:530
msgid "ERROR - Unable to allocate file space!!!"
msgstr "ïûéâëá - ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÍÅÓÔÏ ÄÌÑ ÆÁÊÌÁ!!!"
#: LYMessages.c:531
msgid "Unable to open tempfile"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
#: LYMessages.c:532
msgid "Unable to open print options file"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ Ó ÏÐÃÉÑÍÉ ÐÅÞÁÔÉ"
#: LYMessages.c:533
msgid "Printing file. Please wait..."
msgstr "ðÅÞÁÔØ ÆÁÊÌÁ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÏÖÄÉÔÅ..."
#: LYMessages.c:534
msgid "Please enter a valid internet mail address: "
msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ: "
#: LYMessages.c:535
msgid "ERROR! - printer is misconfigured!"
msgstr "ïûéâëá! - ÐÒÉÎÔÅÒ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓËÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÎ!"
#: LYMessages.c:536
msgid "Image map from POST response not available!"
msgstr "ïÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÁÒÔÁ ÏÔ ÏÔ×ÅÔÁ POST!"
#: LYMessages.c:537
msgid "Misdirected client-side image MAP request!"
msgstr ""
#: LYMessages.c:538
msgid "Client-side image MAP is not accessible!"
msgstr "ëÌÉÅÎÔÓËÁÑ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÁÒÔÁ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÁ!"
#: LYMessages.c:539
msgid "No client-side image MAPs are available!"
msgstr "ëÌÉÅÎÔÓËÉÅ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÏÎÎÙÅ ËÁÒÔÙ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ!"
#: LYMessages.c:540
msgid "Client-side image MAP is not available!"
msgstr "ëÌÉÅÎÔÓËÁÑ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÁÒÔÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ!"
#. #define OPTION_SCREEN_NEEDS_24
#: LYMessages.c:543
msgid "Screen height must be at least 24 lines for the Options menu!"
msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÅÎÀ ïÐÃÉÊ, ×ÙÓÏÔÁ ÜËÒÁÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 24 ÓÔÒÏË!"
#. #define OPTION_SCREEN_NEEDS_23
#: LYMessages.c:545
msgid "Screen height must be at least 23 lines for the Options menu!"
msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÅÎÀ ïÐÃÉÊ, ×ÙÓÏÔÁ ÜËÒÁÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 23 ÓÔÒÏË!"
#. #define OPTION_SCREEN_NEEDS_22
#: LYMessages.c:547
msgid "Screen height must be at least 22 lines for the Options menu!"
msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÅÎÀ ïÐÃÉÊ, ×ÙÓÏÔÁ ÜËÒÁÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 22 ÓÔÒÏË!"
#: LYMessages.c:549
msgid "That key requires Advanced User mode."
msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÔÒÅÂÕÅÔ ÒÅÖÉÍÁ ÄÌÑ ðÒÏÄ×ÉÎÕÔÏÇÏ ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ."
#: LYMessages.c:550
#, c-format
msgid "Content-type: %s"
msgstr "ôÉÐ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ: %s"
#: LYMessages.c:551
msgid "Command: "
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ: "
#: LYMessages.c:552
msgid "Unknown or ambiguous command"
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ÉÌÉ ÎÅÏÄÎÏÚÎÁÞÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ"
#: LYMessages.c:553
msgid " Version "
msgstr " ÷ÅÒÓÉÑ "
#: LYMessages.c:554
msgid " first"
msgstr " ÓÎÁÞÁÌÁ"
#: LYMessages.c:555
msgid ", guessing..."
msgstr ", ÕÇÁÄÙ×ÁÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:556
msgid "Permissions for "
msgstr "òÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÄÌÑ "
#: LYMessages.c:557
msgid "Select "
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ "
#: LYMessages.c:558
msgid "capital letter"
msgstr "ÚÁÇÌÁ×ÎÁÑ ÂÕË×Á"
#: LYMessages.c:559
msgid " of option line,"
msgstr " ÓÔÒÏËÉ ÏÐÃÉÊ,"
#: LYMessages.c:560
msgid " to save,"
msgstr " ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ,"
#: LYMessages.c:561
msgid " to "
msgstr " ÄÌÑ "
#: LYMessages.c:562
msgid " or "
msgstr " ÉÌÉ "
#: LYMessages.c:563
msgid " index"
msgstr " ÉÎÄÅËÓ"
#: LYMessages.c:564
msgid " to return to Lynx."
msgstr " ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ Ë Lynx."
#: LYMessages.c:565
msgid "Accept Changes"
msgstr "ðÒÉÎÑÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
#: LYMessages.c:566
msgid "Reset Changes"
msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ éÚÍÅÎÅÎÉÑ"
#: LYMessages.c:567
msgid "Left Arrow cancels changes"
msgstr "ìÅ×ÁÑ óÔÒÅÌËÁ ÏÔÍÅÎÑÅÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
#: LYMessages.c:568
msgid "Save options to disk"
msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÏÐÃÉÉ ÎÁ ÄÉÓË"
#: LYMessages.c:569
msgid "Hit RETURN to accept entered data."
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ ÷÷ïä ÄÌÑ ÐÒÉÎÑÔÉÑ ××ÅÄÅÎÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ."
#. #define ACCEPT_DATA_OR_DEFAULT
#: LYMessages.c:571
msgid "Hit RETURN to accept entered data. Delete data to invoke the default."
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ ÷÷ïä ÄÌÑ ÐÒÉÎÑÔÉÑ ××ÅÄÅÎÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. õÄÁÌÉÔÅ ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ Ë ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÍ."
#: LYMessages.c:572
msgid "Value accepted!"
msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉÎÑÔÏ!"
#. #define VALUE_ACCEPTED_WARNING_X
#: LYMessages.c:574
msgid "Value accepted! -- WARNING: Lynx is configured for XWINDOWS!"
msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉÎÑÔÏ! -- ðòåäõðòåöäåîéå: Lynx ÓËÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÎ ÄÌÑ XWINDOWS!"
#. #define VALUE_ACCEPTED_WARNING_NONX
#: LYMessages.c:576
msgid "Value accepted! -- WARNING: Lynx is NOT configured for XWINDOWS!"
msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉÎÑÔÏ! -- ðòåäõðòåöäåîéå: Lynx îå ÓËÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÎ ÄÌÑ XWINDOWS!"
#: LYMessages.c:577
msgid "You are not allowed to change which editor to use!"
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÅÄÁËÔÏÒ, ËÏÔÏÒÙÊ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ!"
#: LYMessages.c:578
msgid "Failed to set DISPLAY variable!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÅÒÅÍÅÎÎÕÀ DISPLAY!"
#: LYMessages.c:579
msgid "Failed to clear DISPLAY variable!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÅÒÅÍÅÎÎÕÀ DISPLAY!"
#. #define BOOKMARK_CHANGE_DISALLOWED
#: LYMessages.c:581
msgid "You are not allowed to change the bookmark file!"
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÆÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË!"
#: LYMessages.c:582
msgid "Terminal does not support color"
msgstr "ôÅÒÍÉÎÁÌ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ Ã×ÅÔ"
#: LYMessages.c:583
#, c-format
msgid "Your '%s' terminal does not support color."
msgstr "÷ÁÛ ÔÅÒÍÉÎÁÌ '%s' ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ Ã×ÅÔ."
#: LYMessages.c:584
msgid "Access to dot files is disabled!"
msgstr "äÏÓÔÕÐ Ë dot-ÆÁÊÌÁÍ ÏÔËÌÀÞÅÎ!"
#. #define UA_NO_LYNX_WARNING
#: LYMessages.c:586
msgid "User-Agent string does not contain \"Lynx\" or \"L_y_n_x\""
msgstr "óÔÒÏËÁ User-Agent ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ \"Lynx\" ÉÌÉ \"L_y_n_x\""
#. #define UA_PLEASE_USE_LYNX
#: LYMessages.c:588
msgid "Use \"L_y_n_x\" or \"Lynx\" in User-Agent, or it looks like intentional deception!"
msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ \"L_y_n_x\" ÉÌÉ \"Lynx\" × User-Agent, ÉÎÁÞÅ ÜÔÏ ×ÙÇÌÑÄÉÔ ËÁË ÐÒÅÄÎÁÍÅÒÅÎÎÙÊ ÏÂÍÁÎ!"
#. #define UA_CHANGE_DISABLED
#: LYMessages.c:590
msgid "Changing of the User-Agent string is disabled!"
msgstr "÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÓÔÒÏËÉ User-Agent ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!"
#. #define CHANGE_OF_SETTING_DISALLOWED
#: LYMessages.c:592
msgid "You are not allowed to change this setting."
msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÜÔÕ ÎÁÓÔÒÏÊËÕ."
#: LYMessages.c:593
msgid "Saving Options..."
msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÏÐÃÉÊ..."
#: LYMessages.c:594
msgid "Options saved!"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ!"
#: LYMessages.c:595
msgid "Unable to save Options!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ïÐÃÉÉ!"
#: LYMessages.c:596
msgid " 'r' to return to Lynx "
msgstr " 'r' ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ Ë Lynx "
#: LYMessages.c:597
msgid " '>' to save, or 'r' to return to Lynx "
msgstr " '>' ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ, ÉÌÉ 'r' ÄÌÑ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ Ë Lynx "
#. #define ANY_KEY_CHANGE_RET_ACCEPT
#: LYMessages.c:599
msgid "Hit any key to change value; RETURN to accept."
msgstr "îÁÖÍÉÔÅ ÌÀÂÕÀ ËÌÁ×ÉÛÕ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÚÎÁÞÅÎÉÑ; ÷÷ïä ÞÔÏÂÙ ÐÒÉÎÑÔØ."
#: LYMessages.c:600
msgid "Error uncompressing temporary file!"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÒÁÚÁÒÈÉ×ÁÃÉÉ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ!"
#: LYMessages.c:601
msgid "Unsupported URL scheme!"
msgstr "îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÁÑ ÓÈÅÍÁ URL!"
#: LYMessages.c:602
msgid "Unsupported data: URL! Use SHOWINFO, for now."
msgstr "îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÄÁÎÎÙÅ: URL! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ðïëáú éîæïòíáãéé, ÐÏËÁ ÞÔÏ."
#: LYMessages.c:603
msgid "Redirection limit of 10 URL's reached."
msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ÐÒÅÄÅÌ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÊ × 10 URL."
#: LYMessages.c:604
msgid "Illegal redirection URL received from server!"
msgstr "ïÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÌÕÞÅÎ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ URL ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ!"
#. #define SERVER_ASKED_FOR_REDIRECTION
#: LYMessages.c:606
#, c-format
msgid "Server asked for %d redirection of POST content to"
msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÚÁÐÒÏÓÉÌ %d ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÊ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ POST ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ"
#: LYMessages.c:609
msgid "P)roceed, use G)ET or C)ancel "
msgstr "P)ðÒÉÓÔÕÐÉÔØ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ G)ET ÉÌÉ C)ïÔÍÅÎÁ "
#: LYMessages.c:610
msgid "P)roceed, or C)ancel "
msgstr "P)ðÒÉÓÔÕÐÉÔØ, ÉÌÉ C)ïÔÍÅÎÉÔØ "
#. #define ADVANCED_POST_GET_REDIRECT
#: LYMessages.c:612
msgid "Redirection of POST content. P)roceed, see U)RL, use G)ET or C)ancel"
msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ POST. P)ðÒÉÓÔÕÐÉÔØ, ÐÏËÁÚÁÔØ U)RL, G)ET ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÁ"
#. #define ADVANCED_POST_REDIRECT
#: LYMessages.c:614
msgid "Redirection of POST content. P)roceed, see U)RL, or C)ancel"
msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ POST. P)ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ, ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ U)RL ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ"
#. #define CONFIRM_POST_RESUBMISSION
#: LYMessages.c:616
msgid "Document from Form with POST content. Resubmit?"
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ ÉÚ æÏÒÍÙ Ó ÓÏÄÅÒÖÉÍÙÍ POST. ðÏÓÌÁÔØ ÚÁÎÏ×Ï?"
#. #define CONFIRM_POST_RESUBMISSION_TO
#: LYMessages.c:618
#, c-format
msgid "Resubmit POST content to %s ?"
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÚÁÎÏ×Ï ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ POST ÎÁ %s ?"
#. #define CONFIRM_POST_LIST_RELOAD
#: LYMessages.c:620
#, c-format
msgid "List from document with POST data. Reload %s ?"
msgstr "óÐÉÓÏË ÉÚ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ Ó ÄÁÎÎÙÍÉ POST. ïÂÎÏ×ÉÔØ %s ?"
#. #define CONFIRM_POST_DOC_HEAD
#: LYMessages.c:622
msgid "Document from POST action, HEAD may not be understood. Proceed?"
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ ÉÚ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ POST, HEAD ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ ÐÏÎÑÔ. ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
#. #define CONFIRM_POST_LINK_HEAD
#: LYMessages.c:624
msgid "Form submit action is POST, HEAD may not be understood. Proceed?"
msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ ÐÏÓÙÌËÉ ÆÏÒÍÙ - POST, HEAD ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ ÐÏÎÑÔ. ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
#: LYMessages.c:625
msgid "Proceed without a username and password?"
msgstr "ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÂÅÚ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌÑ?"
#: LYMessages.c:626
#, c-format
msgid "Proceed (%s)?"
msgstr "ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ (%s)?"
#: LYMessages.c:627
msgid "Cannot POST to this host."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ POST ÎÁ ÜÔÕ ÍÁÛÉÎÕ."
#: LYMessages.c:628
msgid "POST not supported for this URL - ignoring POST data!"
msgstr "POST ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ URL - ÄÁÎÎÙÅ POST ÉÇÎÏÒÉÒÕÀÔÓÑ!"
#: LYMessages.c:629
msgid "Discarding POST data..."
msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ POST..."
#: LYMessages.c:630
msgid "Document will not be reloaded!"
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÂÎÏ×ÌÅÎ!"
#: LYMessages.c:631
msgid "Location: "
msgstr "áÄÒÅÓ: "
#: LYMessages.c:632
#, c-format
msgid "'%s' not found!"
msgstr "'%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ!"
#: LYMessages.c:633
msgid "Default Bookmark File"
msgstr "æÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
#: LYMessages.c:634
msgid "Screen too small! (8x35 min)"
msgstr "üËÒÁÎ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÉÊ! (8x35 ÍÉÎÉÍÕÍ)"
#: LYMessages.c:635
msgid "Select destination or ^G to Cancel: "
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÍÅÓÔÏ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÉÌÉ ^G ÄÌÑ ÏÔÍÅÎÙ: "
#. #define MULTIBOOKMARKS_SELECT
#: LYMessages.c:637
msgid "Select subbookmark, '=' for menu, or ^G to cancel: "
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÏÄÚÁËÌÁÄËÕ, '=' ÄÌÑ ÍÅÎÀ ÉÌÉ ^G ÄÌÑ ÏÔÍÅÎÙ: "
#. #define MULTIBOOKMARKS_SELF
#: LYMessages.c:639
msgid "Reproduce L)ink in this bookmark file or C)ancel? (l,c): "
msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ L)ÓÓÙÌËÕ × ÜÔÏÍ ÆÁÊÌÅ ÚÁËÌÁÄÏË ÉÌÉ C)ÏÔÍÅÎÉÔØ? (l,c): "
#: LYMessages.c:640
msgid "Multiple bookmark support is not available."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÍÎÏÖÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÚÁËÌÁÄÏË ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ."
#: LYMessages.c:641
#, c-format
msgid " Select Bookmark (screen %d of %d)"
msgstr " ÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁËÌÁÄËÕ (ÜËÒÁÎ %d ÉÚ %d)"
#: LYMessages.c:642
msgid " Select Bookmark"
msgstr " ÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁËÌÁÄËÕ"
#. #define MULTIBOOKMARKS_EHEAD_MASK
#: LYMessages.c:644
#, c-format
msgid "Editing Bookmark DESCRIPTION and FILEPATH (%d of 2)"
msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ïðéóáîéñ É ðõôé ë æáêìõ ÚÁËÌÁÄÏË (%d ÉÚ 2)"
#. #define MULTIBOOKMARKS_EHEAD
#: LYMessages.c:646
msgid " Editing Bookmark DESCRIPTION and FILEPATH"
msgstr " òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ïðéóáîéñ É ðõôé_æáêìá ÚÁËÌÁÄÏË"
#: LYMessages.c:647
msgid "Letter: "
msgstr "âÕË×Á: "
#. #define USE_PATH_OFF_HOME
#: LYMessages.c:650
msgid "Use a filepath off your login directory in SHELL syntax!"
msgstr ""
#: LYMessages.c:652
msgid "Use a filepath off your home directory!"
msgstr ""
#. #define MAXLINKS_REACHED
#: LYMessages.c:655
msgid "Maximum links per page exceeded! Use half-page or two-line scrolling."
msgstr ""
#. #define MAXHIST_REACHED
#: LYMessages.c:657
msgid "History List maximum reached! Document not pushed."
msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ÍÁËÓÉÍÕÍ óÐÉÓËÁ éÓÔÏÒÉÉ! äÏËÕÍÅÎÔ ÎÅ ÐÏÍÅÝÅÎ."
#: LYMessages.c:658
msgid "No previously visited links available!"
msgstr "òÁÎÅÅ ÐÏÓÅÝÅÎÎÙÈ ÓÓÙÌÏË ÎÅÔ!"
#: LYMessages.c:659
msgid "Memory exhausted! Program aborted!"
msgstr "ðÁÍÑÔØ ÉÓÞÅÒÐÁÎÁ! ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÒÅÒ×ÁÎÁ!"
#: LYMessages.c:660
msgid "Memory exhausted! Aborting..."
msgstr "ðÁÍÑÔØ ÉÓÞÅÒÐÁÎÁ! ðÒÅÒÙ×ÁÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:661
msgid "Not enough memory!"
msgstr "îÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ!"
#: LYMessages.c:662
msgid "Directory/File Manager not available"
msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ/ÆÁÊÌ-ÍÅÎÅÄÖÅÒ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ"
#: LYMessages.c:663
msgid "HREF in BASE tag is not an absolute URL."
msgstr "HREF × ÔÅÇÅ BASE ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÁÂÓÏÌÀÔÎÙÍ URL."
#: LYMessages.c:664
msgid "Location URL is not absolute."
msgstr "áÄÒÅÓ URL ÎÅ ÁÂÓÏÌÀÔÎÙÊ."
#: LYMessages.c:665
msgid "Refresh URL is not absolute."
msgstr "URL ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ ÎÅ ÁÂÓÏÌÀÔÎÙÊ."
#. #define SENDING_MESSAGE_WITH_BODY_TO
#: LYMessages.c:667
msgid ""
"You are sending a message with body to:\n"
" "
msgstr ""
"÷Ù ÐÏÓÙÌÁÅÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ó ÔÅÌÏÍ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ:\n"
" "
#: LYMessages.c:668
msgid ""
"You are sending a comment to:\n"
" "
msgstr ""
"÷Ù ÐÏÓÙÌÁÅÔÅ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ:\n"
" "
#: LYMessages.c:669
msgid ""
"\n"
" With copy to:\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" ó ËÏÐÉÅÊ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ:\n"
" "
#: LYMessages.c:670
msgid ""
"\n"
" With copies to:\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" ó ËÏÐÉÑÍÉ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ:\n"
" "
#. #define CTRL_G_TO_CANCEL_SEND
#: LYMessages.c:672
msgid ""
"\n"
"\n"
"Use Ctrl-G to cancel if you do not want to send a message\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ Ctrl-G ÄÌÑ ÏÔÍÅÎÙ, ÅÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÓÙÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
#. #define ENTER_NAME_OR_BLANK
#: LYMessages.c:674
msgid ""
"\n"
" Please enter your name, or leave it blank to remain anonymous\n"
msgstr ""
"\n"
" ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ×ÁÛÅ ÉÍÑ ÉÌÉ ÏÓÔÁ×ØÔÅ ÅÇÏ ÐÕÓÔÙÍ, ÞÔÏÂÙ ÏÓÔÁÔØÓÑ ÁÎÏÎÉÍÎÙÍ\n"
#. #define ENTER_MAIL_ADDRESS_OR_OTHER
#: LYMessages.c:676
msgid ""
"\n"
" Please enter a mail address or some other\n"
msgstr ""
"\n"
" ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ ÉÌÉ ËÁËÕÀ-ÎÉÂÕÄØ ÄÒÕÇÕÀ\n"
#. #define MEANS_TO_CONTACT_FOR_RESPONSE
#: LYMessages.c:678
msgid " means to contact you, if you desire a response.\n"
msgstr " ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÄÌÑ ËÏÎÔÁËÔÁ Ó ×ÁÍÉ, ÅÓÌÉ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÏÔ×ÅÔ.\n"
#: LYMessages.c:679
msgid ""
"\n"
" Please enter a subject line.\n"
msgstr ""
"\n"
" ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ ÔÅÍÙ.\n"
#. #define ENTER_ADDRESS_FOR_CC
#: LYMessages.c:681
msgid ""
"\n"
" Enter a mail address for a CC of your message.\n"
msgstr ""
"\n"
" ÷×ÅÄÉÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ ÄÌÑ ËÏÐÉÉ (CC) ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.\n"
#: LYMessages.c:682
msgid " (Leave blank if you don't want a copy.)\n"
msgstr " (ïÓÔÁ×ØÔÅ ÐÕÓÔÙÍ, ÅÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÏÐÉÀ.)\n"
#: LYMessages.c:683
msgid ""
"\n"
" Please review the message body:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÒÏÓÍÏÔÒÉÔÅ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ:\n"
"\n"
#: LYMessages.c:684
msgid ""
"\n"
"Press RETURN to continue: "
msgstr ""
"\n"
"îÁÖÍÉÔÅ ÷÷ïä ÄÌÑ ÐÒÏÄÏÌÖÅÎÉÑ: "
#: LYMessages.c:685
msgid ""
"\n"
"Press RETURN to clean up: "
msgstr ""
"\n"
"îÁÖÍÉÔÅ ÷÷ïä ÄÌÑ ÏÞÉÓÔËÉ: "
#: LYMessages.c:686
msgid " Use Control-U to erase the default.\n"
msgstr " éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ Control-U ÄÌÑ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÑ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.\n"
#: LYMessages.c:687
msgid ""
"\n"
" Please enter your message below."
msgstr ""
"\n"
" ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÎÉÖÅ ×ÁÛÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ."
#. #define ENTER_PERIOD_WHEN_DONE_A
#: LYMessages.c:689 src/LYNews.c:357
msgid ""
"\n"
" When you are done, press enter and put a single period (.)"
msgstr ""
"\n"
" ëÏÇÄÁ ×ÓÅ ÇÏÔÏ×Ï, ÎÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ> É ÐÏÓÔÁ×ØÔÅ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÕÀ ÔÏÞËÕ (.)"
#. #define ENTER_PERIOD_WHEN_DONE_B
#: LYMessages.c:691 src/LYNews.c:358
msgid ""
"\n"
" on a line and press enter again."
msgstr ""
"\n"
" × ÓÔÒÏËÅ É ÓÎÏ×Á ÎÁÖÍÉÔÅ <××ÏÄ>."
#. Cookies messages
#. #define ADVANCED_COOKIE_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:695
#, c-format
msgid "%s cookie: %.*s=%.*s Allow? (Y/N/Always/neVer)"
msgstr "%s cookie: %.*s=%.*s ðÒÉÎÑÔØ? (Y/N/A)÷ÓÅÇÄÁ/V)îÉËÏÇÄÁ)"
#. #define INVALID_COOKIE_DOMAIN_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:697
#, c-format
msgid "Accept invalid cookie domain=%s for '%s'?"
msgstr "ðÒÉÎÑÔØ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÄÏÍÅÎ=%s ÄÌÑ cookie '%s'?"
#. #define INVALID_COOKIE_PATH_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:699
#, c-format
msgid "Accept invalid cookie path=%s as a prefix of '%s'?"
msgstr "ðÒÉÎÑÔØ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÐÕÔØ=%s ËÁË ÐÒÅÆÉËÓ ÄÌÑ cookie '%s'?"
#: LYMessages.c:700
msgid "Allowing this cookie."
msgstr "ðÒÉÎÑÔÉÅ ÜÔÏÇÏ cookie."
#: LYMessages.c:701
msgid "Rejecting this cookie."
msgstr "ïÔËÌÏÎÅÎÉÅ ÜÔÏÇÏ cookie."
#: LYMessages.c:702
msgid "The Cookie Jar is empty."
msgstr "óÐÉÓÏË cookie ÐÕÓÔ."
#. #define ACTIVATE_TO_GOBBLE
#: LYMessages.c:704
msgid "Activate links to gobble up cookies or entire domains,"
msgstr "áËÔÉ×ÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÓÓÙÌËÉ ÄÌÑ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÑ cookie ÉÌÉ ÃÅÌÙÈ ÄÏÍÅÎÏ×,"
#: LYMessages.c:705
msgid "or to change a domain's 'allow' setting."
msgstr "ÉÌÉ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ 'allow' ÄÏÍÅÎÁ."
#: LYMessages.c:706
msgid "(Cookies never allowed.)"
msgstr "(Cookie ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÙ.)"
#: LYMessages.c:707
msgid "(Cookies always allowed.)"
msgstr "(Cookie ×ÓÅÇÄÁ ÒÁÚÒÅÛÅÎÙ.)"
#: LYMessages.c:708
msgid "(Cookies allowed via prompt.)"
msgstr "(Cookie ÒÁÚÒÅÛÁÀÔÓÑ ÞÅÒÅÚ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ.)"
#: LYMessages.c:709
msgid "(Persistent Cookies.)"
msgstr "(ðÏÓÔÏÑÎÎÙÅ cookie.)"
#: LYMessages.c:710
msgid "(No title.)"
msgstr "(îÅÔ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ.)"
#: LYMessages.c:711
msgid "(No name.)"
msgstr "(îÅÔ ÉÍÅÎÉ.)"
#: LYMessages.c:712
msgid "(No value.)"
msgstr "(îÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÑ.)"
#: LYMessages.c:713 src/LYOptions.c:2385
msgid "None"
msgstr "îÅÔ"
#: LYMessages.c:714
msgid "(End of session.)"
msgstr "(ëÏÎÅà ÓÅÁÎÓÁ.)"
#: LYMessages.c:715
msgid "Delete this cookie?"
msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ cookie?"
#: LYMessages.c:716
msgid "The cookie has been eaten!"
msgstr "Cookie ÕÄÁÌÅÎ!"
#: LYMessages.c:717
msgid "Delete this empty domain?"
msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÐÕÓÔÏÊ ÄÏÍÅÎ?"
#: LYMessages.c:718
msgid "The domain has been eaten!"
msgstr "äÏÍÅÎ ÕÄÁÌÅÎ!"
#. #define DELETE_COOKIES_SET_ALLOW_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:720
msgid "D)elete domain's cookies, set allow A)lways/P)rompt/neV)er, or C)ancel? "
msgstr "D)õÄÁÌÉÔØ cookie ÄÏÍÅÎÁ, ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ × A)lways/P)rompt/neVer, C)ancel?"
#. #define DELETE_DOMAIN_SET_ALLOW_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:722
msgid "D)elete domain, set allow A)lways/P)rompt/neV)er, or C)ancel? "
msgstr "D)õÄÁÌÉÔØ ÄÏÍÅÎ, ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ × A)lways/P)rompt/neV)er, ÉÌÉ C)ancel? "
#: LYMessages.c:723
msgid "All cookies in the domain have been eaten!"
msgstr "÷ÓÅ cookie × ÄÏÍÅÎÅ ÂÙÌÉ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÙ!"
#: LYMessages.c:724
#, c-format
msgid "'A'lways allowing from domain '%s'."
msgstr "A)÷ÓÅÇÄÁ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÉÚ ÄÏÍÅÎÁ '%s'."
#: LYMessages.c:725
#, c-format
msgid "ne'V'er allowing from domain '%s'."
msgstr "V)îÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÉÚ ÄÏÍÅÎÁ '%s'."
#: LYMessages.c:726
#, c-format
msgid "'P'rompting to allow from domain '%s'."
msgstr "P)óÐÒÁÛÉ×ÁÔØ Ï ÐÒÉÅÍÅ ÉÚ ÄÏÍÅÎÁ '%s'."
#: LYMessages.c:727
msgid "Delete all cookies in this domain?"
msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ cookie × ÜÔÏÍ ÄÏÍÅÎÅ?"
#: LYMessages.c:728
msgid "All of the cookies in the jar have been eaten!"
msgstr "÷ÓÅ cookie ÉÚ ÓÐÉÓËÁ ÂÙÌÉ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÙ!"
#: LYMessages.c:730
msgid "Port 19 not permitted in URLs."
msgstr "19 ÐÏÒÔ × URL ÎÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ."
#: LYMessages.c:731
msgid "Port 25 not permitted in URLs."
msgstr "25 ÐÏÒÔ × URL ÎÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ."
#: LYMessages.c:732
#, c-format
msgid "Port %lu not permitted in URLs."
msgstr "%lu ÐÏÒÔ × URL ÎÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ."
#: LYMessages.c:733
msgid "URL has a bad port field."
msgstr "URL ÉÍÅÅÔ ÐÌÏÈÏÅ ÐÏÌÅ ÐÏÒÔÁ."
#: LYMessages.c:734
msgid "Maximum nesting of HTML elements exceeded."
msgstr "ðÒÅ×ÙÛÅÎÏ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÅ ÞÉÓÌÏ ×ÌÏÖÅÎÎÙÈ ÜÌÅÍÅÎÔÏ× HTML."
#: LYMessages.c:735
msgid "Bad partial reference! Stripping lead dots."
msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÞÁÓÔÉÞÎÁÑ ÓÓÙÌËÁ! îÁÞÁÌØÎÙÅ ÔÏÞËÉ ÉÇÎÏÒÉÒÕÀÔÓÑ."
#: LYMessages.c:736
msgid "Trace Log open failed. Trace off!"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ ÖÕÒÎÁÌÁ ÔÒÁÓÓÉÒÏ×ËÉ. ôÒÁÓÓÉÒÏ×ËÁ ×ÙËÌÀÞÅÎÁ!"
#: LYMessages.c:737
msgid "Lynx Trace Log"
msgstr "öÕÒÎÁÌ ÔÒÁÓÓÉÒÏ×ËÉ Lynx"
#: LYMessages.c:738
msgid "No trace log has been started for this session."
msgstr "öÕÒÎÁÌ ÔÒÁÓÓÉÒÏ×ËÉ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅÁÎÓÁ ÎÅ ×ÅÌÓÑ."
#. #define MAX_TEMPCOUNT_REACHED
#: LYMessages.c:740
msgid "The maximum temporary file count has been reached!"
msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÆÁÊÌÏ×!"
#. #define FORM_VALUE_TOO_LONG
#: LYMessages.c:742
msgid "Form field value exceeds buffer length! Trim the tail."
msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏÌÑ ÆÏÒÍÙ ÐÒÅ×ÙÛÁÅÔ ÄÌÉÎÕ ÂÕÆÅÒÁ. ïÂÒÅÖØÔÅ ËÏÎÅÃ."
#. #define FORM_TAIL_COMBINED_WITH_HEAD
#: LYMessages.c:744
msgid "Modified tail combined with head of form field value."
msgstr "íÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÅ ÏËÏÎÞÁÎÉÅ ÓËÏÍÂÉÎÉÒÏ×ÁÎÏ Ó ÎÁÞÁÌÏÍ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÐÏÌÑ ÆÏÒÍÙ."
#. HTFile.c
#: LYMessages.c:747
msgid "Directory"
msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ"
#: LYMessages.c:748
msgid "Directory browsing is not allowed."
msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÁÔÁÌÏÇÏ× ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎ."
#: LYMessages.c:749
msgid "Selective access is not enabled for this directory"
msgstr "éÚÂÉÒÁÔÅÌØÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
#: LYMessages.c:750
msgid "Multiformat: directory scan failed."
msgstr "Multiformat: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓËÁÎÉÒÏ×ÁÎÉÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ."
#: LYMessages.c:751
msgid "This directory is not readable."
msgstr "üÔÏÔ ËÁÔÁÌÏÇ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÞÔÅÎÉÅ."
#: LYMessages.c:752
msgid "Can't access requested file."
msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÏÍÕ ÆÁÊÌÕ."
#: LYMessages.c:753
msgid "Could not find suitable representation for transmission."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÎÁÊÔÉ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÅ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÁÞÉ."
#: LYMessages.c:754
msgid "Could not open file for decompression!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÁÚÁÒÈÉ×ÁÃÉÉ!"
#: LYMessages.c:755
msgid "Files:"
msgstr "æÁÊÌÙ:"
#: LYMessages.c:756
msgid "Subdirectories:"
msgstr "ðÏÄËÁÔÁÌÏÇÉ:"
#: LYMessages.c:757
msgid " directory"
msgstr " ËÁÔÁÌÏÇ"
#: LYMessages.c:758
msgid "Up to "
msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë "
#: LYMessages.c:759
msgid "Current directory is "
msgstr "ôÅËÕÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ "
#. HTGopher.c
#: LYMessages.c:762
msgid "No response from server!"
msgstr "îÅÔ ÏÔ×ÅÔÁ ÏÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ!"
#: LYMessages.c:763
msgid "CSO index"
msgstr "éÎÄÅËÓ CSO"
#: LYMessages.c:764
msgid ""
"\n"
"This is a searchable index of a CSO database.\n"
msgstr ""
"\n"
"üÔÏ ÐÏÉÓËÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ CSO.\n"
#: LYMessages.c:765
msgid "CSO Search Results"
msgstr "òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÐÏÉÓËÁ CSO"
#: LYMessages.c:766
#, c-format
msgid "Seek fail on %s\n"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ × %s\n"
#: LYMessages.c:767
msgid ""
"\n"
"Press the 's' key and enter search keywords.\n"
msgstr ""
"\n"
"îÁÖÍÉÔÅ ËÌÁ×ÉÛÕ 's' É ××ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÓÌÏ×Á ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ.\n"
#: LYMessages.c:768
msgid ""
"\n"
"This is a searchable Gopher index.\n"
msgstr ""
"\n"
"üÔÏ ÐÏÉÓËÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓ Gopher.\n"
#: LYMessages.c:769
msgid "Gopher index"
msgstr "éÎÄÅËÓ Gopher"
#: LYMessages.c:770
msgid "Gopher Menu"
msgstr "íÅÎÀ Gopher"
#: LYMessages.c:771
msgid " Search Results"
msgstr " òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÐÏÉÓËÁ"
#: LYMessages.c:772
msgid "Sending CSO/PH request."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÚÁÐÒÏÓÁ CSO/PH"
#: LYMessages.c:773
msgid "Sending Gopher request."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ ÚÁÐÒÏÓÁ Gopher."
#: LYMessages.c:774
msgid "CSO/PH request sent; waiting for response."
msgstr "úÁÐÒÏÓ CSO/PH ÐÏÓÌÁÎ; ÏÖÉÄÁÅÔÓÑ ÏÔ×ÅÔ."
#: LYMessages.c:775
msgid "Gopher request sent; waiting for response."
msgstr "úÁÐÒÏÓ Gopher ÐÏÓÌÁÎ; ÏÖÉÄÁÅÔÓÑ ÏÔ×ÅÔ."
#: LYMessages.c:776
msgid ""
"\n"
"Please enter search keywords.\n"
msgstr ""
"\n"
"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÓÌÏ×Á ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ.\n"
#: LYMessages.c:777
msgid ""
"\n"
"The keywords that you enter will allow you to search on a"
msgstr ""
"\n"
"÷×ÅÄÅÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÓÌÏ×Á ÐÏÚ×ÏÌÑÔ ×ÁÍ ÉÓËÁÔØ ÐÏ"
#: LYMessages.c:778
msgid " person's name in the database.\n"
msgstr " ÉÍÅÎÉ ÞÅÌÏ×ÅËÁ × ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
#. HTNews.c
#: LYMessages.c:781
msgid "Connection closed ???"
msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÚÁËÒÙÔÏ ???"
#: LYMessages.c:782
msgid "Cannot open temporary file for news POST."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÐÏÓÙÌËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
#: LYMessages.c:783
msgid "This client does not contain support for posting to news with SSL."
msgstr "üÔÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÄÌÑ ÐÏÓÙÌËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ SSL."
#. HTStyle.c
#: LYMessages.c:786
#, c-format
msgid "Style %d `%s' SGML:%s. Font %s %.1f point.\n"
msgstr "óÔÉÌØ %d `%s' SGML:%s. ûÒÉÆÔ %s %.1f ÔÏÞËÁ.\n"
#: LYMessages.c:787
#, c-format
msgid "\tIndents: first=%.0f others=%.0f, Height=%.1f Desc=%.1f\n"
msgstr "\tïÔÓÔÕÐÙ: ÐÅÒ×ÙÊ=%.0f ÏÓÔÁÌØÎÙÅ=%.0f, ×ÙÓÏÔÁ=%.1f ÏÐÉÓÁÎÉÅ=%.1f\n"
#: LYMessages.c:788
#, c-format
msgid "\tAlign=%d, %d tabs. (%.0f before, %.0f after)\n"
msgstr "\t÷ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ=%d, %d tabs. (%.0f ÄÏ, %.0f ÐÏÓÌÅ)\n"
#: LYMessages.c:789
#, c-format
msgid "\t\tTab kind=%d at %.0f\n"
msgstr ""
#. HTTP.c
#: LYMessages.c:792
msgid "Can't proceed without a username and password."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÂÅÚ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌÑ."
#: LYMessages.c:793
msgid "Can't retry with authorization! Contact the server's WebMaster."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏ×ÔÏÒÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÊ! ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ×ÅÂÍÁÓÔÅÒÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÁ."
#: LYMessages.c:794
msgid "Can't retry with proxy authorization! Contact the server's WebMaster."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏ×ÔÏÒÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÊ ÞÅÒÅÚ ÐÒÏËÓÉ! ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ×ÅÂÍÁÓÔÅÒÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÁ."
#: LYMessages.c:795
msgid "Retrying with proxy authorization information."
msgstr "ðÏ×ÔÏÒ Ó ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÊ ÄÌÑ ÐÒÏËÓÉ."
#: LYMessages.c:796
#, fuzzy, c-format
msgid "SSL error:%s-Continue?"
msgstr "ïÛÉÂËÁ SSL:host(%s)!=cert(%s)-ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
#. HTWAIS.c
#: LYMessages.c:799
msgid "HTWAIS: Return message too large."
msgstr "HTWAIS: ÷ÏÚ×ÒÁÝÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÓÌÉÛËÏÍ ×ÅÌÉËÏ."
#: LYMessages.c:800
msgid "Enter WAIS query: "
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÚÁÐÒÏÓ WAIS: "
#. Miscellaneous status
#: LYMessages.c:803
msgid "Retrying as HTTP0 request."
msgstr "ðÏ×ÔÏÒ ËÁË ÚÁÐÒÏÓ HTTP0."
#: LYMessages.c:804
#, c-format
msgid "Transferred %d bytes"
msgstr "ðÅÒÅÄÁÎÏ %d ÂÁÊÔ"
#: LYMessages.c:805
msgid "Data transfer complete"
msgstr "ðÅÒÅÄÁÞÁ ÄÁÎÎÙÈ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ"
#: LYMessages.c:806
#, c-format
msgid "Error processing line %d of %s\n"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ÓÔÒÏËÉ %d ÉÚ %s\n"
#. Lynx internal page titles
#: LYMessages.c:809
msgid "Address List Page"
msgstr "óÔÒÁÎÉÃÁ ÓÐÉÓËÁ ÁÄÒÅÓÏ×"
#: LYMessages.c:810
msgid "Bookmark file"
msgstr "æÁÊÌ ÚÁËÌÁÄÏË"
#: LYMessages.c:811
msgid "Configuration Definitions"
msgstr "ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ"
#: LYMessages.c:812
msgid "Cookie Jar"
msgstr "óÐÉÓÏË cookie"
#: LYMessages.c:813
msgid "Current Key Map"
msgstr "ôÅËÕÝÅÅ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ËÌÁ×ÉÛ"
#: LYMessages.c:814
msgid "File Management Options"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÆÁÊÌÁÍÉ"
#: LYMessages.c:815
msgid "Download Options"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ"
#: LYMessages.c:816
msgid "History Page"
msgstr "óÔÒÁÎÉÃÁ ÉÓÔÏÒÉÉ"
#: LYMessages.c:817
msgid "List Page"
msgstr "óÔÒÁÎÉÃÁ ÓÐÉÓËÁ"
#: LYMessages.c:818
msgid "Lynx.cfg Information"
msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ lynx.cfg"
#: LYMessages.c:819
msgid "Converted Mosaic Hotlist"
msgstr "ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÎÙÅ ÚÁËÌÁÄËÉ Mosaic"
#: LYMessages.c:820
msgid "Options Menu"
msgstr "íÅÎÀ ïÐÃÉÊ"
#: LYMessages.c:821
msgid "File Permission Options"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÐÒÁ× ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÁÍ"
#: LYMessages.c:822
msgid "Printing Options"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÐÅÞÁÔÉ"
#: LYMessages.c:823
msgid "Information about the current document"
msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÔÅËÕÝÅÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ"
#: LYMessages.c:824
msgid "Your recent statusline messages"
msgstr "÷ÁÛÉ ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÓÔÒÏËÉ ÓÔÁÔÕÓÁ"
#: LYMessages.c:825
msgid "Upload Options"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÚÁÇÒÕÚËÉ"
#: LYMessages.c:826
msgid "Visited Links Page"
msgstr "óÔÒÁÎÉÃÁ ÐÏÓÅÝÅÎÎÙÈ ÓÓÙÌÏË"
#. CONFIG_DEF_TITLE subtitles
#: LYMessages.c:829
msgid "See also"
msgstr "óÍ. ÔÁËÖÅ"
#: LYMessages.c:830
msgid "your"
msgstr "×ÁÛ"
#: LYMessages.c:831
msgid "for runtime options"
msgstr "ÄÌÑ ÏÐÃÉÊ ×ÒÅÍÅÎÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ"
#: LYMessages.c:832
msgid "compile time options"
msgstr "ÏÐÃÉÉ ÓÔÁÄÉÉ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ"
#: LYMessages.c:833
#, fuzzy
msgid "color-style configuration"
msgstr "÷ÁÛÁ ÏÓÎÏ×ÎÁÑ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
#: LYMessages.c:834
msgid "latest release"
msgstr "ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ÓÔÁÂÉÌØÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
#: LYMessages.c:835
msgid "pre-release version"
msgstr "ÐÏÞÔÉ ÓÔÁÂÉÌØÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
#: LYMessages.c:836
msgid "development version"
msgstr "ÎÅÓÔÁÂÉÌØÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
#. #define AUTOCONF_CONFIG_CACHE
#: LYMessages.c:838
msgid ""
"The following data were derived during the automatic configuration/build\n"
"process of this copy of Lynx. When reporting a bug, please include a copy\n"
"of this page."
msgstr ""
"óÌÅÄÕÀÝÉÅ ÄÁÎÎÙÅ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÅÎÙ × ÔÅÞÅÎÉÅ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ\n"
"ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ/ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ ÜÔÏÊ ËÏÐÉÉ Lynx. ðÒÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÏÂ ÏÛÉÂËÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,\n"
"×ËÌÀÞÉÔÅ ËÏÐÉÀ ÜÔÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÙ."
#. #define AUTOCONF_LYNXCFG_H
#: LYMessages.c:842
msgid ""
"The following data were used as automatically-configured compile-time\n"
"definitions when this copy of Lynx was built."
msgstr ""
"óÌÅÄÕÀÝÉÅ ÄÁÎÎÙÅ ÂÙÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ ËÁË Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÓËÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ\n"
"ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÓÔÁÄÉÉ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ ÐÒÉ ÓÂÏÒËÅ ÜÔÏÊ ËÏÐÉÉ Lynx."
#. #define DIRED_NOVICELINE
#: LYMessages.c:847
msgid " C)reate D)ownload E)dit F)ull menu M)odify R)emove T)ag U)pload \n"
msgstr " C)ÏÚÄÁÔØ D)úÁÇÒ E)òÅÄÁËÔ F)ðÏÌÎ ÍÅÎÀ M)éÚÍÅÎ R)õÄÁÌ T)ïÔÍ U)úÁÇÒ \n"
#: LYMessages.c:848
msgid "Failed to obtain status of current link!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔÕÓ ÔÅËÕÝÅÊ ÓÓÙÌËÉ!"
#. #define INVALID_PERMIT_URL
#: LYMessages.c:851
msgid "Special URL only valid from current File Permission menu!"
msgstr "óÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ URL ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅÎ ÔÏÌØËÏ ÉÚ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÍÅÎÀ ðÒÁ× äÏÓÔÕÐÁ Ë æÁÊÌÁÍ!"
#: LYMessages.c:855
msgid "External support is currently disabled."
msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÁ ÓÅÊÞÁÓ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
#. new with 2.8.4dev.21
#: LYMessages.c:859
msgid "Changing working-directory is currently disabled."
msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÒÁÂÏÞÅÇÏ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÓÅÊÞÁÓ ÚÁÐÒÅÝÅÎÏ."
#: LYMessages.c:860
msgid "Linewrap OFF!"
msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË ïôëìàþåî!"
#: LYMessages.c:861
msgid "Linewrap ON!"
msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË ÷ëìàþåî!"
#: LYMessages.c:862
msgid "Parsing nested-tables toggled OFF! Reloading..."
msgstr "òÁÚÂÏÒ ×ÌÏÖÅÎÎÙÈ ÔÁÂÌÉà ïôëìàþåî! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:863
msgid "Parsing nested-tables toggled ON! Reloading..."
msgstr "òÁÚÂÏÒ ×ÌÏÖÅÎÎÙÈ ÔÁÂÌÉà ÷ëìàþåî! ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ..."
#: LYMessages.c:864
msgid "Shifting is disabled while line-wrap is in effect"
msgstr "óÄ×ÉÇ ÚÁÐÒÅÝÅÎ ÐÏËÁ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÐÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
#: LYMessages.c:865
msgid "Trace not supported"
msgstr "ôÒÁÓÓÉÒÏ×ËÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:626
#, c-format
msgid "Username for '%s' at %s '%s%s':"
msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ '%s' ÎÁ %s '%s%s':"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:893
msgid "This client doesn't know how to compose proxy authorization information for scheme"
msgstr "üÔÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÅ ÚÎÁÅÔ, ËÁË ÓÏÓÔÁ×ÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ× ÄÌÑ ÐÒÏËÓÉ ÄÌÑ ÓÈÅÍÙ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:970
msgid "This client doesn't know how to compose authorization information for scheme"
msgstr "üÔÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÅ ÚÎÁÅÔ, ËÁË ÓÏÓÔÁ×ÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ× ÄÌÑ ÓÈÅÍÙ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1078
#, c-format
msgid "Invalid header '%s%s%s%s%s'"
msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË '%s%s%s%s%s'"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1180
msgid "Proxy authorization required -- retrying"
msgstr "ôÒÅÂÕÅÔÓÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÒÁ× ÄÌÑ ÐÒÏËÓÉ -- ÐÏ×ÔÏÒ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1238
msgid "Access without authorization denied -- retrying"
msgstr "äÏÓÔÕÐ ÂÅÚ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ× ÚÁÐÒÅÝÅÎ -- ÐÏ×ÔÏÒ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:684
msgid "Access forbidden by rule"
msgstr "äÏÓÔÕÐ ÚÁÐÒÅÝÅÎ ÐÒÁ×ÉÌÏÍ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:781
msgid "Document with POST content not found in cache. Resubmit?"
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ Ó ÓÏÄÅÒÖÉÍÙÍ POST ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ × ËÜÛÅ. ðÏÓÌÁÔØ ÓÎÏ×Á?"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:935
msgid "Loading failed, use a previous copy."
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1044 src/GridText.c:8594
msgid "Loading incomplete."
msgstr "úÁÇÒÕÚËÁ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ ÎÅ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ."
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1075
#, c-format
msgid "**** HTAccess: socket or file number returned by obsolete load routine!\n"
msgstr "**** HTAccess: ÎÏÍÅÒ ÓÏËÅÔÁ ÉÌÉ ÆÁÊÌÁ ×ÏÚ×ÒÁÝÅÎ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ÚÁÇÒÕÚËÉ!\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1077
#, c-format
msgid "**** HTAccess: Internal software error. Please mail lynx-dev@nongnu.org!\n"
msgstr "**** HTAccess: ÷ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ × lynx-dev@nongnu.org!\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1078
#, c-format
msgid "**** HTAccess: Status returned was: %d\n"
msgstr "**** HTAccess: ÷ÏÚ×ÒÁÝÅÎÎÙÊ ÓÔÁÔÕÓ: %d\n"
#.
#. * hack: if we fail in HTAccess.c
#. * avoid duplicating URL, oh.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1084 src/LYMainLoop.c:7728
msgid "Can't Access"
msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÁ"
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1092
msgid "Unable to access document."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÄÏËÕÍÅÎÔÕ."
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:823
#, c-format
msgid "Enter password for user %s@%s:"
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ %s@%s:"
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:851
msgid "Unable to connect to FTP host."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó FTP-ÕÚÌÏÍ."
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1117
msgid "close master socket"
msgstr "ÚÁËÒÙÔØ ×ÅÄÕÝÉÊ ÓÏËÅÔ"
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1178
msgid "socket for master socket"
msgstr "ÓÏËÅÔ ÄÌÑ ×ÅÄÕÝÅÇÏ ÓÏËÅÔÁ"
#.
#. * It's a symbolic link, does the user care about knowing if it is
#. * symbolic? I think so since it might be a directory.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1697 WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2314
msgid "Symbolic Link"
msgstr "óÉÍ×ÏÌØÎÁÑ ÓÓÙÌËÁ"
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2671
msgid "Receiving FTP directory."
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ FTP-ËÁÔÁÌÏÇÁ."
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2807
#, c-format
msgid "Transferred %d bytes (%5d)"
msgstr "ðÅÒÅÄÁÎÏ %d ÂÁÊÔ (%5d)"
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:3155
msgid "connect for data"
msgstr "ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ"
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:3819
msgid "Receiving FTP file."
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ FTP-ÆÁÊÌÁ."
#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:273
msgid "Could not set up finger connection."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ finger."
#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:320
msgid "Could not load data (no sitename in finger URL)"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÎÅÔ ÉÍÅÎÉ ÓÁÊÔÁ × URL ÄÌÑ finger)"
#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:326
msgid "Invalid port number - will only use port 79!"
msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏÒÔÁ - ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎ ÔÏÌØËÏ ÐÏÒÔ 79!"
#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:392
msgid "Could not access finger host."
msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÕÚÌÕ finger."
#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:400
msgid "No response from finger server."
msgstr "îÅÔ ÏÔ×ÅÔÁ ÏÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ finger."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:423
#, c-format
msgid "Username for news host '%s':"
msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÕÚÌÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ '%s':"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:476
msgid "Change username?"
msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ?"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:480
msgid "Username:"
msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:505
#, c-format
msgid "Password for news host '%s':"
msgstr "ðÁÒÏÌØ ÄÌÑ ÕÚÌÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ '%s':"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:588
msgid "Change password?"
msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÏÌØ?"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1706
#, c-format
msgid "No matches for: %s"
msgstr "îÅÔ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÊ ÄÌÑ: %s"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1756
msgid ""
"\n"
"No articles in this group.\n"
msgstr ""
"\n"
"÷ ÜÔÏÊ ÇÒÕÐÐÅ ÎÅÔ ÓÔÁÔÅÊ.\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1768
msgid ""
"\n"
"No articles in this range.\n"
msgstr ""
"\n"
"÷ ÜÔÏÍ ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ ÎÅÔ ÓÔÁÔÅÊ.\n"
#.
#. * Set window title.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1781
#, c-format
msgid "%s, Articles %d-%d"
msgstr "%s, óÔÁÔØÉ %d-%d"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1804
msgid "Earlier articles"
msgstr "âÏÌÅÅ ÒÁÎÎÉÅ ÓÔÁÔØÉ"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1817
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There are about %d articles currently available in %s, IDs as follows:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"óÅÊÞÁÓ ÄÏÓÔÕÐÎÏ ÏËÏÌÏ %d ÓÔÁÔÅÊ × %s ÓÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁÍÉ:\n"
"\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1879
msgid "All available articles in "
msgstr "÷ÓÅ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÓÔÁÔØÉ × "
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2093
msgid "Later articles"
msgstr "âÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÉÅ ÓÔÁÔØÉ"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2116
msgid "Post to "
msgstr "ðÏÓÌÁÔØ × "
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2337
msgid "This client does not contain support for SNEWS URLs."
msgstr "üÔÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÄÌÑ URL SNEWS."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2545
msgid "No target for raw text!"
msgstr "îÅÔ ÃÅÌÉ ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ!"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2576
msgid "Connecting to NewsHost ..."
msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó õÚÌÏÍîÏ×ÏÓÔÅÊ ..."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2628
#, c-format
msgid "Could not access %s."
msgstr "îÅÔ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë %s."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2734
#, c-format
msgid "Can't read news info. News host %.20s responded: %.200s"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÎÏ×ÏÓÔÑÈ. õÚÅÌ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ %.20s ÏÔ×ÅÔÉÌ: %.200s"
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2738
#, c-format
msgid "Can't read news info, empty response from host %s"
msgstr "îÕ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÎÏ×ÏÓÔÑÈ, ÐÕÓÔÏÊ ÏÔ×ÅÔ ÏÔ ÕÚÌÁ %s"
#.
#. * List available newsgroups. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2942
msgid "Reading list of available newsgroups."
msgstr "þÔÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÇÒÕÐÐ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2963
msgid "Reading list of articles in newsgroup."
msgstr "þÔÅÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÓÔÁÔÅÊ × ÇÒÕÐÐÅ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
#.
#. * Get an article from a news group. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2969
msgid "Reading news article."
msgstr "þÔÅÎÉÅ ÓÔÁÔØÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2999
msgid "Sorry, could not load requested news."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÙÅ ÎÏ×ÏÓÔÉ, ÉÚ×ÉÎÉÔÅ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1274
msgid "Address has invalid port"
msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÏÒÔ Õ ÁÄÒÅÓÁ"
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1350
msgid "Address length looks invalid"
msgstr "äÌÉÎÁ ÁÄÒÅÓÁ ×ÙÇÌÑÄÉÔ ÎÅ×ÅÒÎÏÊ"
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1581 WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1599
#, c-format
msgid "Unable to locate remote host %s."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ ÕÄÁÌÅÎÎÕÀ ÍÁÛÉÎÕ %s."
#. Not HTProgress, so warning won't be overwritten immediately;
#. * but not HTAlert, because typically there will be other
#. * alerts from the callers. - kw
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1596 WWW/Library/Implementation/HTTelnet.c:108
#, c-format
msgid "Invalid hostname %s"
msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÅ ÉÍÑ ÍÁÛÉÎÙ %s"
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1610
#, c-format
msgid "Making %s connection to %s"
msgstr "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ %s ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s"
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1621
msgid "socket failed."
msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1634
#, c-format
msgid "socket failed: family %d addr %s port %s."
msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ: ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï %d ÁÄÒÅÓ %s ÐÏÒÔ %s."
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1658
msgid "Could not make connection non-blocking."
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1726
msgid "Connection failed (too many retries)."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ (ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÏÐÙÔÏË)."
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1925
msgid "Could not restore socket to blocking."
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1991
msgid "Socket read failed for 180,000 tries."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÉ ÓÏËÅÔÁ × ÔÅÞÅÎÉÅ 180,000 ÐÏÐÙÔÏË."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:376
#, c-format
msgid "Address contains a username: %s"
msgstr "áÄÒÅÓ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: %s"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:572
msgid "This client does not contain support for HTTPS URLs."
msgstr "üÔÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÄÌÑ URL HTTPS."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:597
msgid "Unable to connect to remote host."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÕÄÁÌÅÎÎÏÊ ÍÁÛÉÎÏÊ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:619
msgid "Retrying connection without TLS."
msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÂÅÚ TLS."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:664
msgid "no issuer was found"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:666
msgid "issuer is not a CA"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:668
msgid "the certificate has no known issuer"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:670
#, fuzzy
msgid "the certificate has been revoked"
msgstr "Cookie ÕÄÁÌÅÎ!"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:672
msgid "the certificate is not trusted"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:747
#, c-format
msgid "Verified connection to %s (cert=%s)"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:771
msgid "Can't find common name in certificate"
msgstr ""
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:774
#, c-format
msgid "SSL error:host(%s)!=cert(%s)-Continue?"
msgstr "ïÛÉÂËÁ SSL:host(%s)!=cert(%s)-ðÒÏÄÏÌÖÉÔØ?"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:789
#, c-format
msgid "Secure %d-bit %s (%s) HTTP connection"
msgstr "âÅÚÏÐÁÓÎÏÅ HTTP-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ: %d ÂÉÔ %s (%s)"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1259
msgid "Sending HTTP request."
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ HTTP-ÚÁÐÒÏÓÁ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1298
msgid "Unexpected network write error; connection aborted."
msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÐÏ ÓÅÔÉ; ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1304
msgid "HTTP request sent; waiting for response."
msgstr "HTTP-ÚÁÐÒÏÓ ÐÏÓÌÁÎ; ÏÖÉÄÁÅÔÓÑ ÏÔ×ÅÔ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1372
msgid "Unexpected network read error; connection aborted."
msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÐÏ ÓÅÔÉ; ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ."
#.
#. * HTTP/1.1 Informational statuses.
#. * 100 Continue.
#. * 101 Switching Protocols.
#. * > 101 is unknown.
#. * We should never get these, and they have only the status
#. * line and possibly other headers, so we'll deal with them by
#. * showing the full header to the user as text/plain. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1566
msgid "Got unexpected Informational Status."
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎ ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÊ óÔÁÔÕÓ."
#.
#. * Reset Content. The server has fulfilled the request but
#. * nothing is returned and we should reset any form
#. * content. We'll instruct the user to do that, and
#. * restore the current document. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1600
msgid "Request fulfilled. Reset Content."
msgstr "úÁÐÒÏÓ ×ÙÐÏÌÎÅÎ. ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ óÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ."
#. Not Modified
#.
#. * We didn't send an "If-Modified-Since" header, so this
#. * status is inappropriate. We'll deal with it by showing
#. * the full header to the user as text/plain. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1717
msgid "Got unexpected 304 Not Modified status."
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎ ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ÓÔÁÔÕÓ 304 (îÅ íÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÏ)."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1780
msgid "Redirection of POST content requires user approval."
msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ POST ÔÒÅÂÕÅÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1795
msgid "Have POST content. Treating Permanent Redirection as Temporary.\n"
msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ POST. ôÒÁËÔÏ×ËÁ ðÏÓÔÏÑÎÎÏÇÏ ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ËÁË ÷ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ.\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1837
msgid "Retrying with access authorization information."
msgstr "ðÏ×ÔÏÒÅÎÉÅ Ó ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ Ï ÐÒÁ×ÁÈ ÄÏÓÔÕÐÁ."
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1849
msgid "Show the 401 message body?"
msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ 401?"
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1892
msgid "Show the 407 message body?"
msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ 407?"
#.
#. * Bad or unknown server_status number. Take a chance and hope
#. * there is something to display. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1992
msgid "Unknown status reply from server!"
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÓÔÁÔÕÓ ÏÔ×ÅÔÁ ÏÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ!"
#: WWW/Library/Implementation/HTTelnet.c:106
#, c-format
msgid "remote %s session:"
msgstr "ÕÄÁÌÅÎÎÙÊ %s ÓÅÁÎÓ:"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:159
msgid "Could not connect to WAIS server."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ WAIS."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:167
msgid "Could not open WAIS connection for reading."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ WAIS-ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:189
msgid "Diagnostic code is "
msgstr "ëÏÄ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉËÉ "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:461
msgid "Index "
msgstr "éÎÄÅËÓ "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:465
#, c-format
msgid " contains the following %d item%s relevant to \""
msgstr " ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ %d ÜÌÅÍÅÎÔÏ×%s, ÏÔÎÏÓÑÝÉÈÓÑ Ë \""
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:473
msgid "The first figure after each entry is its relative score, "
msgstr "ðÅÒ×ÁÑ ÆÉÇÕÒÁ ÐÏÓÌÅ ËÁÖÄÏÇÏ ÜÌÅÍÅÎÔÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÅÅ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÙÍ ÓÞÅÔÏÍ, "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:474
msgid "the second is the number of lines in the item."
msgstr "×ÔÏÒÁÑ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÞÉÓÌÏÍ ÓÔÒÏË × ÜÌÅÍÅÎÔÅ."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:516
msgid " (bad file name)"
msgstr " (ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:542
msgid "(bad doc id)"
msgstr "(ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ)"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:558
msgid "(Short Header record, can't display)"
msgstr "(úÁÐÉÓØ ëÏÒÏÔËÏÇÏ úÁÇÏÌÏ×ËÁ, ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ)"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:565
msgid ""
"\n"
"Long Header record, can't display\n"
msgstr ""
"\n"
"úÁÐÉÓØ äÌÉÎÎÏÇÏ úÁÇÏÌÏ×ËÁ, ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:572
msgid ""
"\n"
"Text record\n"
msgstr ""
"\n"
"ôÅËÓÔÏ×ÁÑ ÚÁÐÉÓØ\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:581
msgid ""
"\n"
"Headline record, can't display\n"
msgstr ""
"\n"
"úÁÐÉÓØ úÁÇÏÌÏ×ËÁ, ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:589
msgid ""
"\n"
"Code record, can't display\n"
msgstr ""
"\n"
"úÁÐÉÓØ ëÏÄÁ, ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:693
msgid "Syntax error in WAIS URL"
msgstr "óÉÎÔÁËÓÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ × WAIS URL"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:765
msgid " (WAIS Index)"
msgstr " (éÎÄÅËÓ WAIS)"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:772
msgid "WAIS Index: "
msgstr "éÎÄÅËÓ WAIS: "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:778
msgid "This is a link for searching the "
msgstr "üÔÏ ÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ × "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:782
msgid " WAIS Index.\n"
msgstr " ÉÎÄÅËÓÅ WAIS.\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:811
msgid ""
"\n"
"Enter the 's'earch command and then specify search words.\n"
msgstr ""
"\n"
"÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÏÉÓËÁ (s), É ÚÁÔÅÍ ÚÁÄÁÊÔÅ ÐÏÉÓËÏ×ÙÅ ÓÌÏ×Á.\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:833
msgid " (in "
msgstr " (× "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:842
msgid "WAIS Search of \""
msgstr "ðÏÉÓË WAIS \""
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:846
msgid "\" in: "
msgstr "\" ×: "
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:861
msgid "HTWAIS: Request too large."
msgstr "HTWAIS: úÁÐÒÏÓ ÓÌÉÛËÏÍ ÂÏÌØÛÏÊ."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:870
msgid "Searching WAIS database..."
msgstr "ðÏÉÓË × ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ WAIS..."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:880
msgid "Search interrupted."
msgstr "ðÏÉÓË ÐÒÅÒ×ÁÎ."
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:931
msgid "Can't convert format of WAIS document"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÆÏÒÍÁÔ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ WAIS"
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:975
msgid "HTWAIS: Request too long."
msgstr "HTWAIS: úÁÐÒÏÓ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÙÊ."
#.
#. * Actually do the transaction given by request_message.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:989
msgid "Fetching WAIS document..."
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ WAIS..."
#. display_search_response(target, retrieval_response,
#. wais_database, keywords);
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:1028
msgid "No text was returned!\n"
msgstr "ôÅËÓÔ ÎÅ ÂÙÌ ×ÏÚ×ÒÁÝÅÎ!\n"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:296
msgid " NOT GIVEN in source file; "
msgstr " îå úáäáî × ÉÓÈÏÄÎÏÍ ÆÁÊÌÅ; "
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:319
msgid " WAIS source file"
msgstr " ÉÓÈÏÄÎÙÊ ÆÁÊÌ WAIS"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:326
msgid " description"
msgstr " ÏÐÉÓÁÎÉÅ"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:336
msgid "Access links"
msgstr "óÓÙÌËÉ ÄÏÓÔÕÐÁ"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:357
msgid "Direct access"
msgstr "ðÒÑÍÏÊ ÄÏÓÔÕÐ"
#. * Proxy will be used if defined, so let user know that - FM *
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:360
msgid " (or via proxy server, if defined)"
msgstr " (ÉÌÉ ÞÅÒÅÚ ÐÒÏËÓÉ-ÓÅÒ×ÅÒ, ÅÓÌÉ ÏÎ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎ)"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:375
msgid "Maintainer"
msgstr "ïÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÙÊ"
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:383
msgid "Host"
msgstr "íÁÛÉÎÁ"
#: src/GridText.c:715
msgid "Memory exhausted, display interrupted!"
msgstr "ðÁÍÑÔØ ÉÓÞÅÒÐÁÎÁ, ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ!"
#: src/GridText.c:720
msgid "Memory exhausted, will interrupt transfer!"
msgstr "ðÁÍÑÔØ ÉÓÞÅÒÐÁÎÁ, ÐÅÒÅÄÁÞÁ ÄÁÎÎÙÈ ÂÕÄÅÔ ÐÒÅÒ×ÁÎÁ!"
#: src/GridText.c:3660
msgid " *** MEMORY EXHAUSTED ***"
msgstr " *** ðáíñôø éóþåòðáîá ***"
#: src/GridText.c:6095 src/GridText.c:6102 src/LYList.c:239
msgid "unknown field or link"
msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÐÏÌÅ ÉÌÉ ÓÓÙÌËÁ"
#: src/GridText.c:6111
msgid "text entry field"
msgstr "ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÔÅËÓÔÁ"
#: src/GridText.c:6114
msgid "password entry field"
msgstr "ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÐÁÒÏÌÑ"
#: src/GridText.c:6117
msgid "checkbox"
msgstr "ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ"
#: src/GridText.c:6120
msgid "radio button"
msgstr "ÚÁ×ÉÓÉÍÁÑ ËÎÏÐËÁ"
#: src/GridText.c:6123
msgid "submit button"
msgstr "ËÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ"
#: src/GridText.c:6126
msgid "reset button"
msgstr "ËÎÏÐËÁ ÏÞÉÓÔËÉ"
#: src/GridText.c:6129
msgid "popup menu"
msgstr "×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÅ ÍÅÎÀ"
#: src/GridText.c:6132
msgid "hidden form field"
msgstr "ÓËÒÙÔÏÅ ÐÏÌÅ ÆÏÒÍÙ"
#: src/GridText.c:6135
msgid "text entry area"
msgstr "ÏÂÌÁÓÔØ ××ÏÄÁ ÔÅËÓÔÁ"
#: src/GridText.c:6138
msgid "range entry field"
msgstr "ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÄÉÁÐÁÚÏÎÁ"
#: src/GridText.c:6141
msgid "file entry field"
msgstr "ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ ÆÁÊÌÁ"
#: src/GridText.c:6144
msgid "text-submit field"
msgstr "ÔÅËÓÔÏ×ÏÅ ÐÏÌÅ ÐÏÓÙÌËÉ"
#: src/GridText.c:6147
msgid "image-submit button"
msgstr "ÇÒÁÆÉÞÅÓËÁÑ ËÎÏÐËÁ ÐÏÓÙÌËÉ"
#: src/GridText.c:6150
msgid "keygen field"
msgstr "ÐÏÌÅ keygen"
#: src/GridText.c:6153
msgid "unknown form field"
msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÐÏÌÅ ÆÏÒÍÙ"
#: src/GridText.c:10327
msgid "Can't open file for uploading"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ!"
#: src/GridText.c:11480
#, c-format
msgid "Submitting %s"
msgstr "ðÏÓÙÌËÁ %s"
#. ugliness has happened; inform user and do the best we can
#: src/GridText.c:12629
msgid "Hang Detect: TextAnchor struct corrupted - suggest aborting!"
msgstr ""
#. don't show previous state
#: src/GridText.c:12834
msgid "Wrap lines to fit displayed area?"
msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÓÔÒÏËÉ, ÞÔÏÂÙ ÐÏÐÁÓÔØ × ÏÂÌÁÓÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ?"
#: src/GridText.c:12886
msgid "Very long lines have been wrapped!"
msgstr "ïÞÅÎØ ÄÌÉÎÎÙÅ ÓÔÒÏËÉ ÂÙÌÉ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÙ!"
#: src/GridText.c:13328
msgid "Very long lines have been truncated!"
msgstr "ïÞÅÎØ ÄÌÉÎÎÙÅ ÓÔÒÏËÉ ÂÙÌÉ ÕÓÅÞÅÎÙ!"
#: src/HTAlert.c:149 src/LYShowInfo.c:358 src/LYShowInfo.c:362
msgid "bytes"
msgstr "ÂÁÊÔ"
#: src/HTAlert.c:278
#, c-format
msgid "Read %s of %s of data"
msgstr "ðÒÏÞÉÔÁÎÏ %s ÉÚ %s ÄÁÎÎÙÈ"
#: src/HTAlert.c:280
#, c-format
msgid "Read %s of data"
msgstr "ðÒÏÞÉÔÁÎÏ %s ÄÁÎÎÙÈ"
#: src/HTAlert.c:285
#, c-format
msgid ", %s/sec"
msgstr ", %s/ÓÅË"
#: src/HTAlert.c:294
#, c-format
msgid " (stalled for %s)"
msgstr " (ÚÁÄÅÒÖÁÎÏ ÎÁ %s)"
#: src/HTAlert.c:298
#, c-format
msgid ", ETA %s"
msgstr ", ETA %s"
#: src/HTAlert.c:305
msgid " (Press 'z' to abort)"
msgstr " (îÁÖÍÉÔÅ 'z' ÞÔÏÂÙ ÐÒÅÒ×ÁÔØ)"
#. Meta-note: don't move the following note from its place right
#. in front of the first gettext(). As it is now, it should
#. automatically appear in generated lynx.pot files. - kw
#.
#. NOTE TO TRANSLATORS: If you provide a translation for "yes", lynx
#. * will take the first byte of the translation as a positive response
#. * to Yes/No questions. If you provide a translation for "no", lynx
#. * will take the first byte of the translation as a negative response
#. * to Yes/No questions. For both, lynx will also try to show the
#. * first byte in the prompt as a character, instead of (y) or (n),
#. * respectively. This will not work right for multibyte charsets!
#. * Don't translate "yes" and "no" for CJK character sets (or translate
#. * them to "yes" and "no"). For a translation using UTF-8, don't
#. * translate if the translation would begin with anything but a 7-bit
#. * (US_ASCII) character. That also means do not translate if the
#. * translation would begin with anything but a 7-bit character, if
#. * you use a single-byte character encoding (a charset like ISO-8859-n)
#. * but anticipate that the message catalog may be used re-encoded in
#. * UTF-8 form.
#. * For translations using other character sets, you may also wish to
#. * leave "yes" and "no" untranslated, if using (y) and (n) is the
#. * preferred behavior.
#. * Lynx will also accept y Y n N as responses unless there is a conflict
#. * with the first letter of the "yes" or "no" translation.
#.
#: src/HTAlert.c:343 src/HTAlert.c:391
msgid "yes"
msgstr "yes"
#: src/HTAlert.c:346 src/HTAlert.c:392
msgid "no"
msgstr "no"
#.
#. * Special-purpose workaround for gettext support (we should do
#. * this in a more general way) -TD
#. *
#. * NOTE TO TRANSLATORS: If the prompt has been rendered into
#. * another language, and if yes/no are distinct, assume the
#. * translator can make an ordered list in parentheses with one
#. * capital letter for each as we assumed in HTConfirmDefault().
#. * The list has to be in the same order as in the original message,
#. * and the four capital letters chosen to not match those in the
#. * original unless they have the same position.
#. *
#. * Example:
#. * (Y/N/Always/neVer) - English (original)
#. * (O/N/Toujours/Jamais) - French
#.
#: src/HTAlert.c:848
msgid "Y/N/A/V"
msgstr ""
#: src/HTML.c:5918
msgid "Description:"
msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ:"
#: src/HTML.c:5923
msgid "(none)"
msgstr "(ÎÅÔ)"
#: src/HTML.c:5927
msgid "Filepath:"
msgstr "ðÕÔØ Ë ÆÁÊÌÕ:"
#: src/HTML.c:5933
msgid "(unknown)"
msgstr "(ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ)"
#: src/HTML.c:7378
msgid "Document has only hidden links. Use the 'l'ist command."
msgstr "äÏËÕÍÅÎÔ ÉÍÅÅÔ ÔÏÌØËÏ ÓËÒÙÔÙÅ ÓÓÙÌËÉ. éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ 'l'ist."
#: src/HTML.c:7877
msgid "Source cache error - disk full?"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÆÁÊÌÏ× - ÐÅÒÅÐÏÌÎÅÎÉÅ ÄÉÓËÁ?"
#: src/HTML.c:7890
msgid "Source cache error - not enough memory!"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÆÁÊÌÏ× - ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ!"
#: src/LYBookmark.c:164
msgid ""
" This file is an HTML representation of the X Mosaic hotlist file.\n"
" Outdated or invalid links may be removed by using the\n"
" remove bookmark command, it is usually the 'R' key but may have\n"
" been remapped by you or your system administrator."
msgstr ""
" üÔÏÔ ÆÁÊÌ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ HTML-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅÍ ÆÁÊÌÁ ÚÁËÌÁÄÏË X Mosaic.\n"
" õÓÔÁÒÅ×ÛÉÅ É ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÅ ÓÓÙÌËÉ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÕÄÁÌÅÎÙ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ\n"
" ËÏÍÁÎÄÙ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÚÁËÌÁÄËÉ, ÏÂÙÞÎÏ ËÌÁ×ÉÛÁ 'R', ÈÏÔÑ ÏÎÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ\n"
" ÐÅÒÅÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ×ÁÍÉ ÉÌÉ ÓÉÓÔÅÍÎÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
#: src/LYBookmark.c:371
#, c-format
msgid ""
" You can delete links by the 'R' key<br>\n"
"<ol>\n"
msgstr ""
" ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÑÔØ ÓÓÙÌËÉ ËÌÁ×ÉÛÅÊ 'R'<br>\n"
"<ol>\n"
#: src/LYBookmark.c:374
msgid ""
" You can delete links using the remove bookmark command. It is usually\n"
" the 'R' key but may have been remapped by you or your system\n"
" administrator."
msgstr ""
" ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÑÔØ ÓÓÙÌËÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ËÏÍÁÎÄÕ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÚÁËÌÁÄËÉ. ïÂÙÞÎÏ ÜÔÏ\n"
" ÄÅÌÁÅÔÓÑ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ËÌÁ×ÉÛÉ 'R', ÎÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÅÒÅÎÁÚÎÁÞÅÎÏ ×ÁÍÉ ÉÌÉ\n"
" ×ÁÛÉÍ ÓÉÓÔÅÍÎÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
#: src/LYBookmark.c:378
msgid ""
" This file also may be edited with a standard text editor to delete\n"
" outdated or invalid links, or to change their order."
msgstr ""
" üÔÏÔ ÆÁÊÌ ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÙÍ ÔÅËÓÔÏ×ÙÍ\n"
" ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÉÈ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÈ ÓÓÙÌÏË, ÉÌÉ\n"
" ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÉÈ ÐÏÒÑÄËÁ."
#: src/LYBookmark.c:381
msgid ""
"Note: if you edit this file manually\n"
" you should not change the format within the lines\n"
" or add other HTML markup.\n"
" Make sure any bookmark link is saved as a single line."
msgstr ""
"ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ: ÅÓÌÉ ×Ù ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÔÅ ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ ×ÒÕÞÎÕÀ,\n"
" ×Ù ÎÅ ÄÏÌÖÎÙ ÉÚÍÅÎÑÔØ ÆÏÒÍÁÔ ÓÔÒÏË\n"
" ÉÌÉ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ ÄÒÕÇÉÅ ÔÅÇÉ HTML.\n"
" õÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ËÁÖÄÁÑ ÚÁËÌÁÄËÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÁ ÎÁ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ."
#: src/LYBookmark.c:677
#, c-format
msgid "File may be recoverable from %s during this session"
msgstr "æÁÊÌ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ ÉÚ %s × ÔÅÞÅÎÉÅ ÜÔÏÇÏ ÓÅÁÎÓÁ"
#: src/LYCgi.c:159
#, c-format
msgid "Do you want to execute \"%s\"?"
msgstr ""
#.
#. * Neither the path as given nor any components examined by backing up
#. * were stat()able. - kw
#.
#: src/LYCgi.c:274
msgid "Unable to access cgi script"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë cgi-ÓËÒÉÐÔÕ"
#: src/LYCgi.c:699 src/LYCgi.c:702
msgid "Good Advice"
msgstr "èÏÒÏÛÉÊ ÓÏ×ÅÔ"
#: src/LYCgi.c:706
msgid "An excellent http server for VMS is available via"
msgstr "ïÔÌÉÞÎÙÊ http ÓÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ VMS ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÞÅÒÅÚ"
#: src/LYCgi.c:713
msgid "this link"
msgstr "ÜÔÕ ÓÓÙÌËÕ"
#: src/LYCgi.c:717
msgid "It provides state of the art CGI script support.\n"
msgstr "ðÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÁÑ ÉÍ ÐÏÄÄÅÒÖËÁ CGI-ÓËÒÉÐÔÏ× Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ ÓÌÏ×ÏÍ ÔÅÈÎÉËÉ.\n"
#: src/LYClean.c:120
msgid "Exiting via interrupt:"
msgstr "÷ÙÈÏÄ ÐÏ ÐÒÅÒÙ×ÁÎÉÀ:"
#: src/LYCookie.c:2458
msgid "(from a previous session)"
msgstr "(ÉÚ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÓÅÁÎÓÁ)"
#: src/LYCookie.c:2519
msgid "Maximum Gobble Date:"
msgstr ""
#: src/LYCookie.c:2559
msgid "Internal"
msgstr "÷ÎÕÔÒÅÎÎÉÊ"
#: src/LYCookie.c:2560
msgid "cookie_domain_flag_set error, aborting program"
msgstr "ÏÛÉÂËÁ cookie_domain_flag_set error, ÐÒÅÇÒÁÍÍÁ ÐÒÅÒÙ×ÁÅÔÓÑ"
#: src/LYCurses.c:1096
msgid "Terminal initialisation failed - unknown terminal type?"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ - ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ?"
#: src/LYCurses.c:1525
msgid "Terminal ="
msgstr "ôÅÒÍÉÎÁÌ ="
#: src/LYCurses.c:1529
msgid "You must use a vt100, 200, etc. terminal with this program."
msgstr "ó ÜÔÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÅÒÍÉÎÁÌ vt100, 200, É Ô.Ä."
#: src/LYCurses.c:1578
msgid "Your Terminal type is unknown!"
msgstr "ôÉÐ ×ÁÛÅÇÏ ôÅÒÍÉÎÁÌÁ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅÎ!"
#: src/LYCurses.c:1579
msgid "Enter a terminal type:"
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÔÉÐ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ:"
#: src/LYCurses.c:1593
msgid "TERMINAL TYPE IS SET TO"
msgstr "ôéð ôåòíéîáìá õóôáîï÷ìåî ÷"
#: src/LYCurses.c:2096
#, c-format
msgid ""
"\n"
"A Fatal error has occurred in %s Ver. %s\n"
msgstr ""
"\n"
" ÷ %s ÷ÅÒ. %s ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÆÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ.\n"
#: src/LYCurses.c:2099
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Please notify your system administrator to confirm a bug, and if\n"
"confirmed, to notify the lynx-dev list. Bug reports should have concise\n"
"descriptions of the command and/or URL which causes the problem, the\n"
"operating system name with version number, the TCPIP implementation, the\n"
"TRACEBACK if it can be captured, and any other relevant information.\n"
msgstr ""
"\n"
"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÐÒÏÓÉÔÅ ×ÁÛÅÇÏ ÓÉÓÔÅÍÎÏÇÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁ ÐÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ\n"
"ÏÛÉÂËÕ, É, ÅÓÌÉ ÏÎÁ ÐÏÄÔ×ÅÒÄÉÔÓÑ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ lynx-dev.\n"
"óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ ÄÏÌÖÎÙ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÔÏÞÎÙÅ ÏÐÉÓÁÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ É/ÉÌÉ URL,\n"
"ËÏÔÏÒÙÅ ×ÙÚÙ×ÁÀÔ ÐÒÏÂÌÅÍÕ, ÎÁÚ×ÁÎÉÅ É ×ÅÒÓÉÀ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ,\n"
"ÒÅÁÌÉÚÁÃÉÀ TCPIP, ÓÌÅÄ ×ÙÚÏ×Ï× TRACEBACK, ÅÓÌÉ ÅÇÏ ÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ, É ÌÀÂÕÀ\n"
"ÄÒÕÇÕÀ ÏÔÎÏÓÑÝÕÀÓÑ Ë ÄÅÌÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ.\n"
#: src/LYEdit.c:251
msgid "Editor killed by signal"
msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ ÕÂÉÔ ÓÉÇÎÁÌÏÍ"
#: src/LYEdit.c:253
#, c-format
msgid "Editor returned with error status, %s"
msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ ÚÁ×ÅÒÛÉÌÓÑ ÓÏ ÓÔÁÔÕÓÏÍ ÏÛÉÂËÉ, %s"
#: src/LYEdit.c:256
msgid "reason unknown."
msgstr "ÐÒÉÞÉÎÁ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁ."
#: src/LYDownload.c:503
msgid "Downloaded link:"
msgstr "óËÁÞÁÎÎÁÑ ÓÓÙÌËÁ:"
#: src/LYDownload.c:508
msgid "Suggested file name:"
msgstr "ðÒÅÄÌÁÇÁÅÍÏÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ:"
#: src/LYDownload.c:513
msgid "Standard download options:"
msgstr "óÔÁÎÄÁÒÔÎÙÅ ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ:"
#: src/LYDownload.c:514
msgid "Download options:"
msgstr "ïÐÃÉÉ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ:"
#: src/LYDownload.c:530
msgid "Save to disk"
msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÎÁ ÄÉÓË"
#: src/LYDownload.c:544
#, fuzzy
msgid "View temporary file"
msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÆÁÊÌ"
#: src/LYDownload.c:551
msgid "Save to disk disabled."
msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÎÁ ÄÉÓË ÏÔËÌÀÞÅÎÏ."
#: src/LYDownload.c:555 src/LYPrint.c:1309
msgid "Local additions:"
msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÅ ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ:"
#: src/LYDownload.c:566 src/LYUpload.c:211
msgid "No Name Given"
msgstr "éÍÑ ÎÅ ÚÁÄÁÎÏ"
#: src/LYHistory.c:660
msgid "You selected:"
msgstr "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ:"
#: src/LYHistory.c:684 src/LYHistory.c:913
msgid "(no address)"
msgstr "(ÎÅÔ ÁÄÒÅÓÁ)"
#: src/LYHistory.c:688
msgid " (internal)"
msgstr " (×ÎÕÔÒÅÎÎÉÊ)"
#: src/LYHistory.c:690
msgid " (was internal)"
msgstr " (ÂÙÌ ×ÎÕÔÒÅÎÎÉÊ)"
#: src/LYHistory.c:788
msgid " (From History)"
msgstr " (éÚ éÓÔÏÒÉÉ)"
#: src/LYHistory.c:833
msgid "You visited (POSTs, bookmark, menu and list files excluded):"
msgstr "÷Ù ÐÏÓÅÔÉÌÉ (POST, ÚÁËÌÁÄËÉ, ÍÅÎÀ É ÓÐÉÓËÉ ÆÁÊÌÏ× ÉÓËÌÀÞÁÀÔÓÑ):"
#: src/LYHistory.c:1123
msgid "(No messages yet)"
msgstr "(ðÏËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅÔ)"
#: src/LYLeaks.c:206
msgid "Invalid pointer detected."
msgstr "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÕËÁÚÁÔÅÌØ."
#: src/LYLeaks.c:208 src/LYLeaks.c:246
msgid "Sequence:"
msgstr "ðÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ:"
#: src/LYLeaks.c:211 src/LYLeaks.c:249
msgid "Pointer:"
msgstr "õËÁÚÁÔÅÌØ:"
#: src/LYLeaks.c:220 src/LYLeaks.c:227 src/LYLeaks.c:268
msgid "FileName:"
msgstr "éÍÑæÁÊÌÁ:"
#: src/LYLeaks.c:223 src/LYLeaks.c:230 src/LYLeaks.c:271 src/LYLeaks.c:282
msgid "LineCount:"
msgstr "îÏÍÅÒóÔÒÏËÉ:"
#: src/LYLeaks.c:244
msgid "Memory leak detected."
msgstr "ïÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÐÁÍÑÔÉ."
#: src/LYLeaks.c:252
msgid "Contains:"
msgstr "óÏÄÅÒÖÉÔ:"
#: src/LYLeaks.c:265
msgid "ByteSize:"
msgstr "òÁÚÍÅÒâÁÊÔÁ:"
#: src/LYLeaks.c:279
msgid "realloced:"
msgstr "×ÙÄÅÌÅÎÏ ÚÁÎÏ×Ï:"
#: src/LYLeaks.c:300
msgid "Total memory leakage this run:"
msgstr "ïÂÝÁÑ ÕÔÅÞËÁ ÐÁÍÑÔÉ ÚÁ ÜÔÏÔ ÚÁÐÕÓË:"
#: src/LYLeaks.c:303
msgid "Peak allocation"
msgstr ""
#: src/LYLeaks.c:304
msgid "Bytes allocated"
msgstr "÷ÙÄÅÌÅÎÏ ÂÁÊÔ"
#: src/LYLeaks.c:305
msgid "Total mallocs"
msgstr ""
#: src/LYLeaks.c:306
msgid "Total frees"
msgstr ""
#: src/LYList.c:84
msgid "References in "
msgstr "óÓÙÌÏË × "
#: src/LYList.c:87
msgid "this document:"
msgstr "ÜÔÏÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÅ:"
#: src/LYList.c:93
msgid "Visible links:"
msgstr "÷ÉÄÉÍÙÈ ÓÓÙÌÏË:"
#: src/LYList.c:194 src/LYList.c:293
msgid "Hidden links:"